Del

Praktik

På 4. semester ligger uddannelsespraktikken. Praktikperioden varer 20 uger og er ulønnet.

Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger i praksis og observere arbejdet, reflektere over arbejdsopgaverne og selvstændigt prøve kræfter med arbejdet som socialrådgiver. Praktikken foregår inden for stat, region eller kommuner i Region Sjælland. Uddannelsen sørger for et stor udvalg af praktikpladser, som fordeles efter jeres ønsker. Du skal/må derfor ikke selv finde en praktikplads.

Det er også muligt at tage din praktik i udlandet. Det kan du læse mere om, hvis du klikker på "internationale muligheder" til venstre.

Praktikken vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en ekstern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke din læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for læringsudbytte.

I praktikken får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

 

 

Praktikkens læringsmål

Viden:

 • Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber
 • Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen 

Færdigheder:

 • Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler.
 • Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering.
 • Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger
 • Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere.
 • Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere
 • Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet 

Kompetencer:

 • Selvstændig opgaveløsning inden for praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber
 • Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk inden for praktikinstitutionens rammer
 • Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen