Del

Anbefalinger til praktikvejledere

Før praktikken starter

 • Afsæt god tid til praktikanten i starten af praktikperioden. Det lønner sig på den lange bane
 • Mange praktikvejledere anbefaler at være to praktikvejledere på en praktikant. Specielt, hvis det er første gang man har en praktikant
 • Læs praktikhåndbogen godt igennem
 • Udarbejd en detaljeret plan for praktikantens første 2 uger, og en mere overordnet plan for de efterfølgende 2 uger
 • Få indhentet børne- og straffeattester inden praktikstart
 • Få praktikanten oprettet i de forskellige it systemer inden praktikstart
 • Anbefal relevant litteratur til den studerende (på forbesøget), som med fordel kan læses, inden praktikken starter
 • Indstil dig på, at du kan få en yngre praktikant, som måske ikke har den store erfaring i forhold til at agere på en arbejdsplads. Vær derfor tydelig omkring praktikstedets forventninger i forhold til praktikantens arbejdspladsadfærd
 • Deltag i uddannelsens temadag - særligt hvis det er første gang, du skal være praktikvejleder

Praktikstart

 • Forberede din afdeling på, hvornår praktikanten starter
 • Hvis det er muligt, kan det være en god ide at praktikanten præsenterer sig på et fællesmøde i forbindelse med praktikstarten
 • Deltag i uddannelsens undervisning i forbindelse med praktikstarten - også selvom du har deltaget tidligere, da det er meget vigtigt at få sat gang i processen i forhold til at lave forventningsafstemning
 • Få praktikanten til at skrive dagbog/logbog. I starten foregår der så mange ting, at det kan være vanskeligt for praktikanten at huske alle de ting, som skal læres. For at visualisere læringen er dagbogen en hjælp
 • Det skaber et godt afsæt for læring og motivation, når praktikanten oplever imødekommenhed og anerkendelse
 • Oprids rammer og forventninger fra start fx om at turde sige højt, hvis man undrer sig over noget ved den studerendes adfærd
 • Giv gerne passende selvstændige opgaver fra begyndelsen
 • Giv altid en grundig intro til en opgave og senere mulighed for sparring og feedback

Praktikplanen

 • Sæt - fra starten - praktikplanen på som dagsordenspunkt på det ugentlige vejledningsmøde
 • Bed den studerende lave en tidsplan for udarbejdelsen af praktikplanen, så det sikres, at du som praktikvejleder får mulighed for at læse den igennem inden fremsendelse til uddannelsen
 • Brug praktikplanen som styringsredskab i forhold til at vurdere praktikantens progression i praktikforløbet

Læs mere her

Statusmødet

 • Såfremt du oplever nogle problematikker omkring praktikforløbet/praktikanten, som skal drøftes på statusmødet, er det altid en god ide, at oplyse praktikanten herom inden mødet
 • Udfyld midtvejsredskabet alene (praktikanten udfylder også et eksemplar alene), hvorefter i sammen drøfter jeres vurderinger. Disse medbringes til mødet. 
 • Deltag aktivt i dialogen på statusmødet. Det er her du har mulighed for at give udtryk for din vurdering af praktikforløbet

Vejledning/supervision i praktikforløbet

 • Den studerende har krav på en ugentlig vejledningstime
 • Udarbejd en plan for den studerendes vejledning. Få aftalerne sat i kalenderen
 • Lad den studerende udarbejde et udkast til dagsorden til møderne
 • Sørg for at praktikplanen og skemaet vedrørende forventningsafstemning er i en løbende proces og tages op i vejledningen
 • Vær anerkendende og tålmodig, når du vejleder. Skab et trygt rum for praktikanten
 • Er der flere praktikanter i en afdeling/på et praktiksted, kan det anbefales at samle dem i forhold til at yde dem supervision. Få lavet aftaler om dette tidligt i praktikforløbet

  Samarbejdet med underviser/uddannelsen

  • Vær ikke tilbageholdende med at kontakte eller tilkalde hjælp fra uddannelsens undervisere. Jo hurtigere kan praktikforløbet komme på rette spor igen
  • Kontakt også uddannelsens undervisere, hvis du er i tvivl omkring noget i praktikforløbet

  Hvis der opstår problemer i praktikforløbet

  • Når du forventningsafstemmer med praktikanten er det en god ide at få talt om, hvad jeres procedure skal være, hvis du eller praktikanten oplever problemer i praktikforløbet
  • Vær åben og ærlig over for praktikanten, hvis du oplever problemer. Følg den procedure I har aftalt, da I afstemte forventninger
  • Oplys praktikanten om at du evt har brug for at hente hjælp på uddannelsen - og hvornår du kontakter underviser
  • Tidligere praktikvejledere har kontaktet uddannelsens undervisere når:

   • det opleves at praktikanten har faglige problematikker
   • det opleves at praktikanten har personlige problematikker
   • det opleves at praktikanter har adfærdsmæssige problematikker
   • det opleves at praktikanten har helbredsmæssige problematikker
   • det ikke opleves der er den fornødne progression i praktikforløbet
   • når man som praktikvejleder er i tvivl om, hvad der kan forventes/kræves af en praktikant

  •  

  DIPLOMUDDANNELSE for praktikvejledere

  Som praktikvejleder er det muligt at tage et diplommodul. Du kan søge tilskud til uddannelsen, afhængig af hvor du er ansat.

   Professionshøjskolen Absalon, Center for Socialt arbejde, udbyder diplommodulet 'Praktikvejledning for socialrådgivere'.

  Med dette modul får du viden og redskaber til at varetage opgaven således, at både du, den studerende samt din arbejdsplads oplever praktikforløbet som både givende og udviklende i forbindelse med det daglige sociale arbejde og samarbejde.  En god praktikoplevelse kan gøre den studerende interesseret i studiejob og/eller motivere til at man senere søger job det pågældende sted (rekruttering)

  Modulet er også udbytterigt i et onboarding-perspektiv, hvor det bidrager til at klæde én fagligt på til at være mentor/buddy for nye kolleger.

   Sidste hold gav følgende tilbagemelding:

  - 100% enighed om at kurset var anvendeligt i det daglige arbejde, praksisnært og stort læringsudbytte

  - Kommentarer med lyden ”Dygtige undervisere der er eminente til at formidle” og ”Jeg synes undervisningen og sparringen på holdet har været givtigt, spændende og udviklende for personlig og faglig udvikling egen praksis som vejleder”.

   På uddannelsen får du:

  - Redskaber og metoder til vejledning og evaluering af studerende, så både den studerende og du får mest muligt ud af praktikforløbet

  - Indsigt i undervisnings- og læreprocesser relateret til læring i praksis

  - Forståelse for, hvordan du planlægger og gennemfører praktikforløb, der sikrer et godt læringsudbytte for den studerende

  - Mulighed for at inddrage dine praksiserfaringer i arbejdet med studerende på en måde, så du kan videreudvikle din praksis - både i forhold til praktikvejlederrollen og på din arbejdsplads generelt.

   

  Se mere på dette link: https://phabsalon.dk/videreuddannelse/find-uddannelser-moduler-og-kurser/praktikvejledning-socialraadgivere

  Tilskudsmuligheder: https://phabsalon.dk/videreuddannelse/oekonomisk-tilskud-til-efteruddannelse