Del

Mundtlig prøve

4. semester afsluttes med en mundtlig ekstern prøve, der bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Eksaminator er i udgangspunket altid den underviser, som har fulgt den studerende i praktikforløbet.

En forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve er, at den studerende har gennemført praktikken og har opfyldt mødepligten. Der henvises i øvrigt til afsnittet om mødepligt.

Ved den mundtlige prøve er læringsmålene for semesteret vedrørende kompetencer i fokus. Udgangspunktet for den mundtlige prøve er den skriftlige prøve, der er afleveret forud for prøvens afholdelse.

Nærmere beskrivelse af prøven for 4. semester fremgår af prøvebestemmelserne for 4. semester på Studienet.