Del

SPS under praktik

Er du studerende som modtager SPS, så kan du bibeholde denne støtte under din praktik. Det anbefales. at du fortæller, at du modtager SPS til dit praktiksted, så der kan tages højde for dette i planlægning af de øvrige arbejdsopgaver i praktikken. Udgangspunktet er, at du modtager SPS-støtte som vanligt af den person fra uddannelsen, som du plejer at få støtte af.

SPS-behov på praktikstedet

Har du behov ud over den almindelige støtte, du modtager, skal du tage kontakt til studievejlederen på uddannelsen om, hvorvidt du kan tildeles yderligere timer på praktikstedet.

Støtten i praktik kan fx være planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, ekstra støtte til introduktion til opgaver, støtte til tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen samt samtaler omkring den studerendes omgangsform/kommunikation på praktikstedet.

Tag derfor kontakt til studievejledningen i god tid forud for praktik, hvis der skal søges om særlig støtte. Se mere på linket her: https://www2.phabsalon.dk/studienet/studiehjaelp/specialpaedagogisk-stoette-sps/

Nedsat tid og SU/revalidering

Et praktikforløb er berammet til 5 måneder med en ugenorm på 37 timers fremmøde i praktikken. Kan man ikke være i praktik på ordinære vilkår, skelner vi mellem over/under 30 timer pr. uge. For at kunne opretholde din SU under praktikken, skal du kunne være i praktik min. 30 timer pr. uge.

Kan du ikke være i praktik på 30 timer/uge, så er det vigtigt at afsøge alternative muligheder via studievejledningen, så du ikke mister dit forsørgelsesgrundlag. Er du på revalidering og har behov for nedsat tid (under 30 t./uge), deles praktikken over 40 uger, og det ugentlige timetal derfor er 18,5. Det er vigtigt, at dette kommer ind i din uddannelses-/revalideringsplan. 

IT-hjælpemidler og særlige hjælpemidler

Har du brug for hjælpemidler under praktikken, skal du tage kontakt til studievejledningen i god tid forud for praktik for at afklare mulighederne.

Sekretær/ personlig hjælper i praktikken grundet nedsat funktionsevne (fx syns-/hørenedsættelse)

Har du brug for hjælpemidler under praktikken, skal du tage kontakt til studievejledningen i god tid forud for praktik for at afklare mulighederne.

Særlige indretninger/ tilgængelighed

Tag gerne kontakt til praktikteamet i god tid, så vi sikrer, at praktikstedet kan imødekomme dine særlige behov ift. tilgængelighed.