Del

Specialpædagogisk støtte

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Hvad er SPS?

Specialpædagogisk Støtte er et tilbud til studerende, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der betyder, at de har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre deres uddannelse.

Formålet med støtten er at yde kompensation, så du som studerende med funktionsnedsættelse kan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende. Den Specialpædagogiske Støtte tildeles udelukkende som specialpædagogiske hjælpemidler og specialpædagogiske støtteformer, som muliggør, at du kan gennemføre uddannelsen.

Der gives ikke Specialpædagogisk Støtte til dækning af leveomkostninger, transport m.m.

Hvem kan få støtte?

Du har mulighed for at modtage støtte, hvis du har en eller flere af følgende funktionsnedsættelser:

 • Ordblindhed
 • Psykiske vanskeligheder
 • Døv eller hørehæmmet
 • Blind eller svagsynet
 • Bevægelseshæmmet

Forudsætninger du skal opfylde

For at modtage Specialpædagogisk Støtte skal du endvidere opfylde følgende forudsætninger:

 • Du skal være optaget på en SU-berettiget uddannelse.
 • Du skal have formel dokumentation (fx fra en speciallæge, psykiater el. lign.).
 • Du skal være studieaktiv.
 • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.

At Specialpædagogisk Støtte kun gives til studerende på en SU-berettiget uddannelse betyder, at du ikke kan søge støtte til master- og diplomuddannelser under Åben Uddannelse eller til en forskeruddannelse (Ph.d.-uddannelse).

Hvilken støtte kan du få?

Hvilken støtte du kan få afhænger af, hvilken fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse du har.

Hvor længe kan du få støtte?

Du kan få Specialpædagogisk Støtte i det antal måneder, der svarer til den normerede studietid – plus 12 måneder. Dog kan den samlede støttetid (støtterammen) aldrig være på mere end 70 måneder.

Hvordan får du støtte?

Ordningen for Specialpædagogisk Støtte administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens, men du kan få vejledning og skal søge støtten via Professionshøjskolen Absalon

SPS-støtte Januar 2024 - for dig hvis SPS ansøgning endnu ikke er behandlet

Som studerende kan du få støtte i januar 2024, selvom din SPS ansøgning endnu ikke er behandlet

For at sikre, at du bliver kompenseret for din funktionsnedsættelse, og ikke oplever unødige forsinkelser i januar måned på grund af udfordringer med midlertidig længere sagsbehandlingstid, giver Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) en generel godkendelse af din støtte til januar måned 2024, hvis du har modtaget støtte i sidste halvår af 2023.

Den generelle godkendelse gælder for dig, hvis du har modtaget støtte i sidste halvår af 2023 og betyder, at du får mulighed for at fortsætte din støtte i januar 2024, selvom du ikke har fået din ansøgning godkendt endnu. 

Den generelle godkendelse for støtte i januar 2024, gælder følgende støtteformer:

 • Studiestøttetimer og faglige støttetimer leveret af uddannelsesstedet
 • Studiestøttetimer til studerende med ordblindhed
 • Støttepersontimer, sekretærtimer og timer til praktisk hjælp

Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig kan du tage kontakt til den SPS-ansvarlige via sps-pha@pha.dk

Har du derimod ikke modtaget støtte i sidste halvår af 2023, og skal du til eksamen i januar 2024, kan du kontakte den SPS-ansvarlige via sps-pha@pha.dk på dit uddannelsessted, som kan meddele STUK, at din ansøgning haster på grund af eksamen. STUK vil herefter prioritere at få behandlet din ansøgning hurtigst muligt.