Del

Studenterrådet

Studenterrådet består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder.

Studenterrådet består af et centralt formandskab samt lokale studenterråd på hvert campus. 

I Studenterrådet kan studerende på Professionshøjskolen Absalon formelt samles og tale om studieliv, kvaliteten af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet kan blive bedre.

Studenterrådets midler

Studenterrådet tildeles hvert år penge fra Professionshøjskolen Absalon, som kan bruges til at arrangere både faglige og sociale arrangementer, understøtte projekter, indkøbe udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø. 

Hvad må SR midler bruges til

 • Faglige og sociale arrangementer (f.eks. semesterstartsfest, sportsarrangementer foredrag, comedy, banko, julehygge).
 • Indkøb af udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø (f.eks. brætspil til fredagscaféen).

Hvad må SR midler ikke bruges til

 • Alkohol til fredagsbar og alkohol helt generelt til arrangementer/begivenheder mv.
 • Gavekort eller kontante tilskud til fredagsbar eller foreninger
 • Ansatte og tidligere studerende

Det er vigtigt at faktura udstedes til Professionshøjskolen Absalon, Studenterrådet xx. Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse og leveringsadressen er en Absalon adresse ellers kan Absalon ikke afløfte momsen. 

Bemærk: Hvis campuschef, samt SR-ansvarlig studielivskoordinator Louise Dyhre Helles (lodh@pha.dk) ikke har modtaget, og godkendt ansøgning på brug af midler, refunderes beløbet ikke.

 

 

Studenterrådets midler 2024

HolbækKr. 27.989,31
KalundborgKr. 29.300,99
Nykøbing FKr. 42.596,56
NæstvedKr. 49.632,00
RoskildeKr. 112.443,48
SlagelseKr. 67.518,52
VordingborgKr. 43.789,07

Forpersonsskabet

Opgaven for det Fælles Studenterråd

Opgaven er delt mellem en forperson og en næstforperson og arbejdet ligger især i:

 • At arrangere og koordinere Absalons signaturevents og øvrige aktiviteter, der går på tværs af campus
 • At støtte de lokale forpersonsskaber og sikre videndeling mellem disse 
 • At være kommunikationsled og indgang til Absalons ledelse herunder at deltage i kvartalsmøder og direktionsmøde
 • At samarbejde tæt med Absalons fællesfunktioner såsom Facility Service 
 • At være med til at sikre god overlevering og skriftlighed om SRs arbejde, funktion og aktiviteter
 • At deltage i OPS's (foreningen af studenterråd på professionshøjskolerne) arbejde, herunder deltage i fire formandsrådsweekender om året 
 • Arbejdet giver et rigtig godt netværk internt og på tværs af Absalons studerende samt til ledelsen. Arbejdet giver dig også mulighed for at udvikle dig som menneske og vil styrke dine kompetencer i forhold til bl.a. samarbejde, koordinering, afrapportering, kommunikation og ledelse samt det at få en idé til at blive til ført ud i livet

Opgaven lønnes med fast løn 6 timer om ugen til studentertakst. Opgavefordelingen mellem forperson og næstforperson aftales af det aktuelle forpersonsskab, forpersonen har den endelige stemme hvis uenighed. Det Fælles Studenterråd understøttes, udvikles og arbejder tæt sammen med studielivskoordinator. 

Der er pr. valgår 2023 dvale i det Fælles Studenterråd, og spørgsmål herom henvises derfor til studielivskoordinator og kommunikationskonsulent Louise Dyhre Helles lodh@pha.dk

Ved aktive valgår kontaktes det fælles studenterråd på studenterraadet@pha.dk 

Kontakt med fordel dit lokale studenterråd - som alle campusser har tilknyttet. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Opgaven som studenterrepræsentant i bestyrelsen

Er primært at sikre de studerendes stemme i en bestyrelse med udpegede repræsentanter fra kommuner, region, fagforeninger osv. samt to medarbejderrepræsentanter. 

Arbejdet består i at deltage i Absalons bestyrelsesmøder (fire årlige møder + to seminarer), hvor man, som titlen også lægger op til, repræsenterer de studerende. Man repræsenterer således ikke kun sit eget campus eller uddannelse men alle studerende på hele Absalon.

Det er et stort ansvar at skulle varetage og repræsentere alle studerende og have alles bedste interesse for øje. Derfor er det som bestyrelsesrepræsentant vigtigt at være undersøgende og lyttende overfor, hvad de forskellige holdninger, ønsker og udfordringer er, når man er ude i studiemiljøet. Således kan man bedre tale på vegne af så mange som muligt.

Som studenterrepræsentant har du helt konkret indflydelse, og du bliver lyttet til. Man behøver ikke på forhånd at vide en masse om økonomi og ledelse, da der vil være god fokus på opstart og hjælp.

Det er værd at kæmpe for, at der er endnu mere fokus på de studerendes synspunkter, og hvad der opleves både godt og skidt ude på uddannelserne. Det er således en af kerneopgaverne at sørge for, at de studerendes problematikker bliver viderebragt, og det er din rolle som repræsentant at være de studerendes stemme og talerør overfor bestyrelsen. 

At være bestyrelsesmedlem er ikke kun pænt på CV’et, det skaber også et netværk og giver en vigtig og brugbar indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at styre en så stor og bred organisation som Absalon.

De studerende har to repræsentanter i Professionshøjskolen Absalons bestyrelse. Disse studenterrepræsentanter vælges af og blandt de studerende.

 

 

De lokale studenterråd

Opgaven i det lokale SR-formandskab ligger især i:

 • Kommunikation og koordinering med medlemmerne i det lokale studenterråd på eget campus, de lokale studenterråd på de øvrige campus og det centrale studenterråd
 • Ansvaret for kommunikationen med campusledelsen, facility service og de andre studieorganisationer både på eget campus og evt. også på øvrige campus
 • Indkaldelse til generalforsamling og planlægning af diverse løbende møder
 • Ansvarlig for punkter til dagsorden på ordinære lokale studenterrådsmøder på campus
 • SOME ansvarlig ift. begivenheder og øvrig kommunikation
 • Sørge for at der er en økonomiansvarlig til administrering af de midler, det lokale SR hvert år får tildelt af Absalon (herunder budget, årshjul, sørge for godkendelse af brug af midler mv.)
 • Deltage i møder med Absalons ledelse hvis nødvendigt (f.eks. i forbindelse med corona har alle formænd deltaget i løbende statusmøder med Absalons topledelse)
 • Det er lidt forskelligt fra campus til campus, hvordan formand og næstformand deles om de forskellige opgaver, nogle deler det meget op og andre deles om alle opgaver. 

Opgaven for de lokale almene studenterrådsmedlemmer ligger især i:

 • Idegenerering til studiesociale og faglige arrangementer
 • Idegenerering ift. brug af midlerne
 • Deltage ved ordinære og koordinerende møder og aktiviteter
 • Opgaverne vil altid blive udført i samarbejde med den lokale formand/næstformand


Ens for alle aktive i Absalons studenterråd - både medlemmer og formænd - er kort sagt at være med til at skabe et fedt studiemiljø for de studerende på Absalon!

Studenterrådet Holbæk

Kontakt studenterrådet Holbæk på sr-holbaek@pha.dk 

Forperson: Alpha Nicklas Nicklas Valentine Nielsen

Studenterrådet Kalundborg

Kontakt Studenterrådet i Kalundborg på sr-kalundborg@pha.dk 

Contact your local council Kalundborg at sr-kalundborg@pha.dk 

Forperson: Maria Jose Pachon Fuentes 

Næstforperson: Andra-Cristiana Carata 

Studenterrådet Næstved

Kontakt Studenterrådet i Næstved: sr-naestved@pha.dk  

Forperson: Johan Søgaard

Studenterrådet Nykøbing

Kontakt Studenterrådet i Nykøbing: sr-nykoebingf@pha.dk 

Forperson: Mads Jeff Andersen

Næstforperson: Andreas Trane Petersen

Studenterrådet Roskilde

Kontakt Studenterrådet Roskilde: sr-roskilde@pha.dk 

Forperson: Anna-Bell Wijitra Dalby Chintanathum Betzer 

Næstforperson: Vanessa Ginnerskov Elmer Christensen 

Studenterrådet Slagelse

Kontakt Studenterrådet i Slagelse: sr-Slagelse@pha.dk 

Forperson: Martin Hjermitslev

Studenterrådet Vordingborg

Kontakt Studenterrådet i Vordingborg: sr-vordingborg@pha.dk 

Forperson: Michelle Hvolgaard Meltofte

Har du et event eller en nyhed?

Du kan skrive til Studenterrådets som lægger det på Studienet.

studenterraadet@pha.dk 

Husk at skrive i et let-læseligt sprog, campus, dato og vedlæg gerne et billede. 

Besøg studenterrådet på Facebook