Del

Praktikhåndbog for socialrådgiveruddannelsen

Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som Socialrådgiver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelsens overordnede formål

"Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddan­ne­de skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løs­ning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle so­ci­al­faglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den of­fent­lige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat re­gi."

"Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialråd­gi­ver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme in Social Work."

(Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som social­råd­giver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 § 1, stk. 1). Modul 7, praktik udgør 30 ECTS.

Se studierordning og bekendtgørelse her

Kontakt

I Praktikhåndbogen finder du svar på langt det meste omkring praktikken, men den overflødiggør ikke øvrig kommunikation omkring Socialrådgiveruddannelsens praktikmodul.

Igangværende praktikforløb

Er du praktikvejleder og har spørgsmål i forhold til et igangværende praktikforløb, beder vi dig om i første omgang at kontakte den underviser som samarbejder med dig omkring den studerende. Du finder kontaktinformation på denne i Praktikportalens oversigt under ”velkomsthilsen og midtvejsstatustider”.

Praktikportalen

Har du spørgsmål som vedrører Praktikportalen eller ønsker du at indmelde en praktikplads er du velkommen til at kontakte os her: Praktikportal@pha.dk

Praktikteamet

Har du spørgsmål af generel karakter omkring rammer og regler for praktikforløbet på Socialrådgiveruddannelsen, eller ønsker du at høre mere om det at være praktiksted er du velkommen til at kontakte praktikteamet: praktik-socudd@pha.dk