Del

Regler, rammer, mødepligt mv

Arbejdstid

Den studerendes ugentlige praktiktid svarer til fuld tid (37 t.) på det pågældende praktiksted/den pågældende praktikinstitution. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med praktikvejlederen. Såfremt der er en flekstidsordning på praktikstedet, kan det aftales, at den studerende indgår i denne, men det er alene praktikstedet, der afgør om det er en mulighed. Det eventuelle flexregnskab kan ikke variere mere end +/- 7,4 timer.

Ved deltagelse i faste råd og udvalg på skolen, kan der gives frihed hertil efter konkret aftale mellem den studerende, praktikvejleder og underviseren - alternativt praktikteam. Det er hensigtsmæssigt at få afstemt præcist hvilke aktiviteter der er tale om og omfanget. 

Ferie og helligdage

Studerende kan ikke afholde ferie eller orlov i praktikperioden, og kan kun holde fri, såfremt praktikstedet holder lukket. Den studerende følger praktikinstitutionens regler vedrørende fri- og helligdage. Det betyder at den studerende har fri, hvis der er praktikinstitutionen er lukket, men at vejleders eventuelle afholdelse af ferie ikke giver fri til den studerende. Vejleder sørger for tilrettelæggelse af praktikrelevante opgaver for den studerende i perioden - og anden medarbejder overtager vejlederopgaven ved længerevarende ferie.

Mødepligt

Der er mødepligt til enhver form for aktivitet der indgår på 4. semester på henholdsvis uddannelsen og på praktikstedet. Uddannelsen registrerer fravær til aktiviteter på uddannelsesstedet, og praktikstedet er ansvarlig for registrering af fravær på praktikstedet. 

Såfremt den studerende ikke fremmøder som aftalt i praktikken, sidestilles dette med selvvalgt ophør på uddannelsen. 

Hvis den studerende ikke kan opfylde mødepligten pga. sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan praktikteamet bede om lægefaglig dokumentation for fraværet. I så fald skal den studerende selv afholde udgiften hertil. Denne dokumentation skal fremsendes senest 5 hverdage efter anmodning herom for at kunne indgå vurderingen af efterfølgende tiltag uden træk af prøveforsøg.

Deltagelsespligt

Der er deltagelsespligt i hele praktikken hvilket forudsætter at vejleder og den studerende har et tæt samarbejde omkring den studerendes læringsforløb. Endvidere er der tre prøveforudsættende elementer, som skal være opfyldt forud for deltagelse i prøven; rettidig aflevering af hhv. praktikplanen, deltagelse i midtvejssamtalen samt rettidig aflevering af fremmødeerklæring. 

Hvornår skal praksis kontakte Absalon?

Hvis der er bekymring for den studerendes progression, herunder hvis der er bekymring for den studerendes fravær, er praktikstedet, uddannelsen og den studerende selv, forpligtet til at drøfte problemet med henblik på at den studerende kan leve op til læringsmål for semesteret. 

Såfremt den studerende har fravær på 5 dage, skal praktikvejleder kontakte den underviser, der følger den studerende i praktikken. Formålet med dialogen er en afklaring af den studerendes læringsudbytte og mulighed for fortsat at kunne opnå læringsmål for semesteret.

Ret til ét praktikforsøg

Den studerende har ret til én praktik Jf. § 5 i bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 863 af 14/06/2022.

Der kan i nogle tilfælde gives dispensation ift. praktikken, hvis der er tale om usædvanlige forhold, som kan lægeligt dokumenteres og med en begrundet dispensationsansøgning.

Kan den studerende ikke opfylde mødepligten jf. studieordningen grundet sygdom/ fravær, har den studerende som udgangspunkt opbrugt sit praktikforsøg og varsles udmeldt Jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 863 af 14/06/2022.