Del

Eksempler på aktiviteter i praktik

For at øge koblingen mellem praktikkens læringsmål og praksis, har Socialrådgiveruddannelsen arbejdet med at tematisere færdigheds- og kompetencelæringsmålene, samt at udfolde eksempler på aktiviteter den studerende kan varetage i praktikken på henholdsvis udfører- og myndighedsområdet. Dette med blik for tre anvendelsesformål:

  1. Anvendelse i den praktikforberedende undervisning af de studerende med kobling til praktikplanen og praktikken som et aktivt læringsrum.
  2. Anvendelse i undervisning af praktikvejledere på temadage med henblik på at eksemplificere, hvordan læringsmål kan omsættes i praksis i både et udfører- og myndighedsperspektiv.
  3. Anvendelse når arbejdspladser ansøger om godkendelse til at udbyde praktikplads. Det forventes at ansøgerne kan anvende dokumentet til at få konkret indblik i hvilke aktiviteter der kan iværksættes i praktikken for at understøtte de studerendes læring med henblik på at opfylde læringsmålene. Dette generelt med et formål om at tydeliggøre og eksemplificere læringsmål og aktiviteter i forhold til ansøgningsproceduren, men med et særligt blik for de private udbydere af praktikpladser, hvor der er erfaring for, at der savnes eksempler på, hvordan læringsmålsmål kan omsættes i deres praksis. Det er forventningen at eksemplerne på aktiviteter kan tydeliggøre forventninger og opgaver og dermed være medvirkende til at øge antallet af pladser i både privat- og offentligt regi.

Færdigheds- og kompetencelæringsmålene er tematiseret således:

  1. Kommunikation, relation og samarbejde med borgere
  2. Systematisk arbejde og anvendelse af juridisk metode inden for praktikinstitutionens rammer
  3. Helhedsorienteret undersøgelse og socialfaglig vurdering
  4. Kommunikation, relation og samarbejde med samarbejdspartnere (interne/eksterne)
  5. Refleksioner over praktikinstitutionens rammer og værdigrundlag og betydningen for det daglige arbejde

Her kan ses et skema, der giver eksempler på aktiviteter, der kan udføres i praktikken, under hvert af temaerne med fokus på henholdsvis myndighed – og udførerområdet.