Del

Tavshedspligt

Den studerende vil under studiet, herunder praktikken få kendskab til oplysninger om enkeltpersoners private for­hold, om hvilke der gælder forvaltningslovens bestemmelser ift. inhabilitet, videregivelse af oplysninger og tavshedspligt.

Videregivelse af denne art, til uvedkommende, må ikke finde sted, uanset om oplysningerne er erhvervet fra undervisningsmateriale, i forbindelse med institutionsbesøg og andet feltarbejde eller direkte fra borgere/klienter. Undervisers pålæg om diskretion i forbindelse med konkrete sager eller borgere mv, skal altid respekteres. Det forventes desuden, at den studerende arbejder ud fra en praksis, der inddrager god forvaltningsskik og etiske retningslinjer for socialrådgivere.

Krænkelse af tavshedspligt vil kunne være strafbart, jf. Straffeloven.

Socialrådgiveruddannelsen i på Professionshøjskolen Absalon forbeholder sig ret til, som konsekvens af en straf­fesag i relation til ovennævnte, at bortvise studerende, der er dømt for at have krænket tavs­hedsplig­ten. Bortvisning fra praktikinstitutionen vil ligeledes kunne ske, for så vidt der i prak­tik­tiden røbes oplysninger om, hvilke der for vedkommende institution gælder tavsheds­pligt.

Tavshedspligten gælder også ved praktik i udlandet og efter uddannelsens ophør.