Del

Prøver på Socialrådgiveruddannelsen

I socialrådgiveruddannelsen afsluttes hvert semester/modul med en prøve. Ud over de interne og eksterne prøver er der i starten af uddannelsen en studiestartsprøve.

Prøveregler

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes godkendt/ ikke godkendt. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven. 

Bestås studiestartsprøven ikke i første forsøg, vil der være en omprøve. Består du ikke studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe din indskrivning i socialrådgiveruddannelsen til ophør.

Indstilling til prøver

Ved påbegyndelse af et semester/modul er du automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende semester/modul. Det er ikke muligt at framelde sig prøven. 

Manglende deltagelse i prøve/prøver inden for den fastsatte tidsramme betragtes som et brugt prøveforsøg. Dette gælder dog kun såfremt manglende deltagelse ikke er forårsaget af sygdom, der kan dokumenteres.

Prøveforudsættende element

På udvalgte semestre/moduler kan der være prøveforudsættende elementer, som du skal deltaget i for at kunne blive indstillet til prøve. 

Det vil fremgå af prøvebestemmelsen hvad konsekvensen er, hvis man ikke opfylder det prøveforudsættende element. 

For eksempel kan du blive bedt om at udarbejde en afløsningsopgave, som erstatning for deltagelsen og aflevering kan være et krav, før du kan indstilles til prøven. 

Det vil altid svare til et brugt prøveforsøg, hvis du ikke har opfyldt det prøveforudsættende element. Du kan derfor ikke tilmeldes den ordinære prøve men må vente til omprøven afvikles. 

Prøvetidspunkter

Tidspunkterne for de enkelte prøver og eventuelle omprøver fremgår af prøveoversigten. 

Såfremt du er forhindret i at gennemføre en prøve pga. af sygdom, vil der snarest muligt efter prøven blive afholdt en omprøve. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring for ikke at bruge et prøveforsøg. Professionshøjskolen Absalon skal modtage lægeerklæringen senest 5 hverdage efter prøvens afholdelse. Hvis du bliver akut syg under en prøves afholdelse, skal du ligeledes dokumentere, at du har været syg på prøvedagen.

Prøveforsøg

Du har altid 3 forsøg til at bestå dine prøver, medmindre du har brugt et eller flere inkl. de prøveforudsættende elementer. Du har mulighed for at søge om dispensation til et 4. forsøg. 

Feedback på bestået prøver 

Ved mundtlige prøver vil du modtage en feedback umiddelbart efter voteringen.  

Ved skriftlige prøver modtager du feedback fra eksaminator efter frigivelsen af prøvekarakteren. Ved skriftlige feedback frigives den via WiseFlow.  

Feedback på ikke bestået prøver 

Hvis du ikke består en prøve, vil du få en kort feedback på, hvilke elementer i den skriftlige opgave eller den mundtlige præstation, der bør forbedres, når du skal til omprøve. Feedbacken skal gøre dig bedre i stand til at leve op til læringsmålene ved omprøven. 

Omprøver

Består du ikke i første prøveforsøg, er der planlagt en omprøve. Du er automatisk tilmeldt omprøven, hvor andet prøveforsøg bruges. Du har i alt tre prøveforsøg. Som udgangspunkt afholdes omprøver snarest muligt – se prøveoversigten.

Krav til omprøven

Du må til omprøven tage udgangspunkt i det samme skriftlige produkt, som brugt til den ordinære prøve, du kan tilrette opgaven eller udarbejde en helt ny.  

OBS: Det vil fremgå af prøvebestemmelsen, hvorvidt du skal aflevere rettelsen som tillæg til den oprindelige opgave, hvis du vælger at omskrive en del af opgaven. Fremgår det ikke, kan du blot uploade din opgave som vanligt.  

Vejledning i forbindelse med omprøve

Du har mulighed for at kontakte din uddannelsesleder, såfremt du har behov for ekstra vejledning efter en ikke bestået prøve.  Du vil efter en individuel vurdering kunne tildeles op til 45 min. vejledning forud for omprøven.

Særlige prøvevilkår

Har du en funktionsnedsættelse, helbredsmæssige eller sproglige forhold, der kan begrunde, at det ikke er muligt for dig at gennemføre prøver på almindelige vilkår, kan du søge om særlige prøvevilkår – se nærmere i prøveregler.

Plagiering

Ved skriftlige besvarelser i Wiseflow sikrer Professionshøjskolen Absalon sig, at den studerende bekræfter via sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Den studerende er underlagt de almindelige principper om videnskabelig redelighed og plagiering. Bliver disse principper overtrådt, er der tale om snyd. Forsøg på plagiat og medvirken til andre studerendes plagiat ved prøver behandles på samme måde som gennemført plagiat.

Det er ikke tilladt at skaffe sig selv eller give en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave ved at benytte ikke tilladte hjælpemidler. Snyd ved mundtlige prøver vil medføre at prøven stoppes, og at den studerende bortvises fra prøven. 

Vedr. plagiat

Hvis den digitale plagiatkontrol viser et resultat på 20 % plagiat og derover, undersøges sagen nærmere.
Mistanke om plagiat kan også opstå hos bedømmeren, som kan opdage plagiat under 20 %, når opgaven læses igennem. Hver enkelt sag vurderes nærmere efter et konkret skøn over sagens individuelle omstændigheder.

Konsekvenser af eksamenssnyd og plagiering ved prøver

Når der opstår formodning om eksamenssnyd, partshøres den studerende, inden uddannelseslederen træffer afgørelse. Høringen kan være mundtlig eller skriftlig, og i begge tilfælde udarbejdes et notat til sagen.
Eksamenssnyd og plagiat medfører, at den studerende ikke får bedømt sin besvarelse og mister et prøveforsøg. Desuden får den studerende en skriftlig advarsel. 2. gang bortvisning i et semester. Ved 3. tilfælde bortvisning fra studiet.

Læs mere i prøvereglerne under afsnit 6 på linket her:

https://www2.phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Wiseflow/Proeveregler_Absalon_.pdf