Del

Prøver på Socialrådgiveruddannelsen

I socialrådgiveruddannelsen afsluttes hvert semester/modul med en prøve. Ud over de interne og eksterne prøver er der i starten af uddannelsen en studiestartsprøve.

Prøveregler

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes godkendt/ ikke godkendt. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven. 

Bestås studiestartsprøven ikke i første forsøg, vil der være en omprøve. Består du ikke studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe din indskrivning i socialrådgiveruddannelsen til ophør.

Indstilling til prøver

Ved påbegyndelse af et semester/modul er du automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende semester/modul. Det er ikke muligt at framelde sig prøven. 

Manglende deltagelse i prøve/prøver inden for den fastsatte tidsramme betragtes som et brugt prøveforsøg. Dette gælder dog kun såfremt manglende deltagelse ikke er forårsaget af sygdom, der kan dokumenteres.

Prøvetidspunkter

Tidspunkterne for de enkelte prøver og eventuelle omprøver fremgår af prøveoversigten. 

Såfremt du er forhindret i at gennemføre en prøve pga. af sygdom, vil der snarest muligt efter prøven blive afholdt en sygeprøve. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Professionshøjskolen Absalon skal modtage lægeerklæringen senest 5 hverdage efter prøvens afholdelse. Hvis du bliver akut syg under en prøves afholdelse, skal du ligeledes dokumentere, at du har været syg på prøvedagen.

Omprøver

Består du ikke i første prøveforsøg, er der planlagt en omprøve. Du er automatisk tilmeldt omprøven, hvor andet prøveforsøg bruges. Du har i alt tre prøveforsøg. Som udgangspunkt afholdes omprøver snarest muligt – se prøveoversigten.

Særlige prøvevilkår

Har du en funktionsnedsættelse, helbredsmæssige eller sproglige forhold, der kan begrunde, at det ikke er muligt for dig at gennemføre prøver på almindelige vilkår, kan du søge om særlige prøvevilkår – se nærmere i prøveregler.

Snyd og plagiering

Ved skriftlige besvarelser sikrer Professionshøjskolen Absalon sig, at den studerende bekræfter via sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Den studerende er underlagt de almindelige principper om videnskabelig redelighed og plagiering. Bliver disse principper overtrådt, er der tale om snyd. Forsøg på snyd og medvirken til andre studerendes snyd ved prøver behandles på samme måde som gennemført snyd.

Det er ikke tilladt at skaffe sig selv eller give en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave ved at benytte ikke tilladte hjælpemidler. Snyd ved mundtlige prøver vil medføre at prøven stoppes, og at den studerende bortvises fra prøven. 

Den studerende har herved brugt et prøveforsøg. Under skærpende omstændigheder kan den studerende blive bortvist fra institutionen i en kortere eller længere periode. Forud for dette indkaldes den studerende til en samtale. Hvis den studerende bliver bortvist fra Professionshøjskolen Absalon, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen i denne periode.