Del

Retningslinjer for opgaveskrivning

Når du skriver opgaver på socialrådgiveruddannelsen i Absalon, har vi følgende retningslinje:

Anslag og tegn

En normalside udgør 2400 anslag inkl. mellemrum. Det er derfor ikke nødvendigvis sidetallet nederst på siden, som indikerer, om der er skrevet 4 normalsider, idet det afhænger af, hvor mange anslag, der er på den enkelte side. Tabeller tæller med i tegntællingen. Anslag i alt kan findes ved at vælge:

‘Ordoptælling’ i Word eller ved at trykke CTRL+SHIFT+C i Google Docs.

Forside, resumé, indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste, bilagsfortegnelse,
bilag og lignende tæller ikke med i opgavens omfang og samlede antal tegn.

Typografi

Normalteksten eller brødteksten skrives med:

● Times New Roman skriftstørrelse 12 eller Arial skriftstørrelse 11
● 1½ linjeafstand
● Sort skriftfarve

Tekstens forskellige afsnit inddeles i hoved- og underafsnit, der angives ved overskrifter, som er tydeliggjort med fed skrift, større skrift, understregning eller lignende, og er evt. nummererede. Brug fx. funktionen i Word eller Google Docs til at markere de forskellige overskriftstyper (Overskrift 1, overskrift 2, overskrift 3 mv.). Vær opmærksom på, at du i nogle opgaver selv må bestemme typografi. Da skal du blot sikre, at opgaven er skrevet i en læsevenlig typografi.

Forside

Opgaver der skal have en standardforside, skal indeholde:

● Navn på deltager(e)
● Studienummer
● Titel på opgaven
● Sideantal og antal anslag.

I Wiseflow genereres også en forside, som du udfylder, når du oploader.

Layout

Opgavens format skal være standard A4 (stående). Det anbefales at margen sættes til ‘normal’:

● Topmargin: 3 cm
● Bundmargin: 3 cm
● Venstremargin: 3,5 cm
● Højremargin: 2 cm

Sidefod benyttes til at angive sidetal, hvor forside og indholdsfortegnelse ikke skal tælles med.

Referenceliste

Til slut i opgaven indsætter du en litteraturliste. Den skal opstilles systematisk ud fra APA-standarden, og alle anvendte ressourcer skal medtages.

Plagiering

Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen samt at genbruge tidligere selvskrevne og afleverede opgaver, og lade disse fremstå som egen og ny tekst. Man kan plagiere bevidst, hvor man kopierer andres materiale, men også ubevidst via manglende citering.

Alle opgaver der afleveres via Wiseflow på Absalon bliver automatisk kontrolleret for plagiering. Du bekræfter ved aflevering af opgaven en ”Tro og Love erklæring” om, at den skrevne opgave er udfærdiget egenhændigt og selvstændigt.