Del

Studiegrupper på Socialrådgiveruddannelsen

I studiegrupper trænes det professionelle samarbejde via diskussion, eksemplificering og perspektivering - samtidig med man lærer de faglige discipliner. Arbejdet i studiegrupperne er med til at udvikle og give erfaring med samarbejde, som er kompetencer, der også anvendes i praksis efter endt uddannelse. Derfor er studiegruppeaktivitet kerne til at kunne træne din professionalisme.

Velfungerende studiegrupper er væsentligt for det faglige og sociale tilhørsforhold til studiet. På Absalon vil vi gerne tage et større fælles ansvar for at skabe gode rammer for studiegruppearbejdet. Der er tre bærende elementer til at understøtte studiegrupper på Absalon:

  • Undervisning og træning i at arbejde i studiegrupper
  • Rammer og principper for gruppedannelse og minimumsforventninger til deltagelse i studiegrupper
  • Særlig støtte til studiegrupper i vanskeligheder på 1. og 2. semester. - Læs mere her 

Hvis der opleves vanskeligheder i studiegruppen kan gruppen booke en tid hos en moderator 

Moderator vil efter de to rammesatte samtaler eller i løbet af samtalerne tage stilling til, om en studiegruppe kan fortsætte og/eller om, der er studerende, som ikke er parate til at være i gruppen og derfor efter en samlet vurdering af gruppen (sam)arbejdsindsats mellem 1. og 2. møde vurderes hensigtsmæssigt at træde ud af gruppen. Hertil anvender moderatoren bl.a. de udtrykte ”minimumsforventninger til deltagelse i studiegrupper” og ”samarbejdsaftalen”, som redskaber til at vurdere, om en gruppe skal brydes op. Hvis en gruppe brydes op, vil de gruppemedlemmer, som ikke længere skal være en del af studiegruppen, få dispensation til at arbejde alene i den resterende del af det pågældende semester, hvilket også betyder at denne går til prøve individuelt. I så tilfælde henviser moderator til studievejleder, således at det sikres, at de(t) pågældende gruppemedlem(mer) får grundig vejledning herom. Det er således ikke muligt at danne en ny studiegruppe sammen, såfremt der er flere gruppemedlemmer, der forlader en studiegruppe.

Studiegruppedannelser for 1. - 3.  semester

På 1. semester: 

1. Studiegrupperne er ved studiestart inddelt administrativt

2. Der arbejdes med gruppeprocesser, gruppekontrakter mm. af betydning for studiegruppearbejdet

3. Det tilstræbes, at alle studiegrupper har en størrelse på 5-6 studerende

4. De etablerede studiegrupper er gældende på hele første semester

På 2. semester:

1. Udpeget underviser inddeler nye studiegrupper ved studiestart på 2. semester

2. Det tilstræbes, at studiegrupperne har en størrelse på 5-6 studerende

3. De etablerede studiegrupper er gældende for hele 2. semester

På 3. semester:

1. Udpeget underviser inddeler nye studiegrupper ved studiestart på 3. semester

2. Det tilstræbes, at studiegrupperne har en størrelse på 5-6 studerende

3. De etablerede studiegrupper er gældende for 3. semester 

På den øvrige del af uddannelsen sker gruppeinddeling ud fra det fokus, der lægges i opgaven og praksisfællesskab.

Studiegruppedannelse for 5.-7.semester

Studiegrupper vil på 5., 6. og 7.semester blive dannet ud fra de studerendes egne præference –det kan være emnet, medstuderende mv.

Alle studerende har ret til at være en del af en studiegruppe, hvorfor ingen grupper er lukket før, alle er med i en gruppe.

Det er den semesteransvarlige, der er ansvarlig for faciliteringen af gruppedannelserne.

Størrelserne på grupperne afhænger af de konkrete projektbeskrivelser for semestret.