Del

Feedback på Socialrådgiveruddannelsen

På socialrådgiveruddannelsen bliver du introduceret til feedback i forbindelse med modulopstart, som et redskab dels til din læring i løbet af din uddannelse, dels som et redskab i din fremtidige profession som socialrådgiver.

Feedbackforståelse

Feedback er en tilbagemelding på en given indsats, fx et oplæg du har holdt i forbindelse med undervisningen, din deltagelse i en gruppeproces, et udkast til en opgave du har med til vejledning, eller resultatet af din mundtlige eller skriftlige prøve. Feedbacken fortæller dig, hvor du står nu ift. læringsmålene på modulet og hvad du skal gøre for at komme tættere på at nå læringsmålene. Feedback skal forstås som en dobbelt proces, der både består af at modtage og give feedback (Hattie & Timperley 2007). Det betyder, at du som modtager af feedback også skal forholde dig aktivt til den feedback, du får, for at opnå et læringsudbytte. Det kræver altså også noget af dig, at omsætte feedbacken til faglig og personlig udvikling.

Feedbacken har en læringsorienteret og dialogisk karakter, hvor feedbacken ikke blot sker som en overlevering fra underviser til studerende, men udvikler sig til en undersøgende proces, hvor vi i interaktion med hinanden bliver klogere sammen (Alrø mfl. i Trillingsgaard 2017).

Feedback bruges til at vidensdele fra underviserne til dig som studerende, fra dig som studerende til underviserne og endelig fra studerende til studerende. Feedback bruges til at understøtte din læring og gøre dig bevidst om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan blive bedre. Feedback kan være på enkelte mindre opgaver, såvel som større opgaver og længere arbejdsprocesser. Feedback bruges både i forbindelse med dine selvstændige opgaver og når du laver gruppearbejde.

Der er mindst lige så meget læring at hente ved at give feedback (til medstuderende), som ved at modtage feedback. Feedback er desuden en vigtig færdighed i dit fremtidige virke som socialrådgiver, som er afgørende at opøve. Det betyder, at du som studerende også har en rolle, hvor du aktivt tager et ansvar, fx ved at give andre studerende feedback i peer to peer processer (dvs. processer hvor ligeværdige giver hinanden feedback).  Endelig betyder det, at du som studerende har et ansvar i forhold til at give underviserne feedback på, om den feedback underviserne giver studerende er anvendelig, udviklende og styrker deres læring. Det er centralt, at du som studerende er deltagende i feedbackprocessen og aktivt lytter og forstår den konkrete feedback der gives, uagtet om feedbacken gives af en medstuderende eller en underviser. Din motivation og dit engagement for feedback er centralt for at feedbacken udvikles til brugbar og omsættelig læring. En vellykket feedbackproces er ikke alene underviserens eller den studerendes ansvar - men et fælles ansvar.