Del

Feedbackens tre elementer

Feedback kan forstås som fremtidsorienteret viden om, hvordan man som studerende kan udvikle sine arbejdsprocesser og -produkter (Hattie & Yates 2014). På socialrådgiveruddannelsen arbejder vi med det som dialog om målet for din faglige og personlige udvikling, hvor du står nu i forhold til målet og hvad du skal gøre for at komme det nærmere.

For at feedback skal have mest mulig effekt - altså fremme din læring - skal den handle om tre ting:

1) hvor du er på vej hen (feed up), 2) hvordan du som studerende klarer dig (feedback) og 3) hvad du fremadrettet skal gøre for at opnå fremskridt (feed forward). Feedback er altså en samlebetegnelse for den dialog, der indeholder disse tre elementer (Hattie & Timperley 2007). 

Feedback på Socialrådgiveruddannelsen

På socialrådgiveruddannelsen vil du møde forskellige former for feedback, som redskab dels til din læring i løbet af din uddannelse, dels som et redskab i din fremtidige profession som socialrådgiver. 

Feedbackforståelse

Feedback er en tilbagemelding på en given indsats, fx et oplæg du har holdt i forbindelse med undervisningen, din deltagelse i en gruppeproces, et udkast til en opgave du har med til vejledning, eller resultatet af din mundtlige eller skriftlige prøve. Feedbacken fortæller dig, hvor du står nu ift. læringsmålene på modulet og hvad du skal gøre for at komme tættere på at nå læringsmålene. Feedback skal forstås som en dobbelt proces, der både består af at modtage og give feedback (Hattie & Timperley 2007). Det betyder, at du som modtager af feedback også skal forholde dig aktivt til den feedback, du får, for at opnå et læringsudbytte. Det kræver altså også noget af dig, at omsætte feedbacken til faglig og personlig udvikling.

Feedbacken har en læringsorienteret og dialogisk karakter, hvor feedbacken ikke blot sker som en overlevering fra underviser til studerende, men udvikler sig til en undersøgende proces, hvor vi i interaktion med hinanden bliver klogere sammen (Alrø mfl. i Trillingsgaard 2017).

Feedback bruges til at vidensdele fra underviserne til dig som studerende, fra dig som studerende til underviserne og endelig fra studerende til studerende. Feedback bruges til at understøtte din læring og gøre dig bevidst om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan blive bedre. Feedback kan være på enkelte mindre opgaver, såvel som større opgaver og længere arbejdsprocesser. Feedback bruges både i forbindelse med dine selvstændige opgaver og når du laver gruppearbejde.

Der er mindst lige så meget læring at hente ved at give feedback (til medstuderende), som ved at modtage feedback. Feedback er desuden en vigtig færdighed i dit fremtidige virke som socialrådgiver, som er afgørende at opøve. Det betyder, at du som studerende også har en rolle, hvor du aktivt tager et ansvar, fx ved at give andre studerende feedback i peer to peer processer (dvs. processer hvor ligeværdige giver hinanden feedback).  Endelig betyder det, at du som studerende har et ansvar i forhold til at give underviserne feedback på, om den feedback underviserne giver studerende er anvendelig, udviklende og styrker deres læring. Det er centralt, at du som studerende er deltagende i feedbackprocessen og aktivt lytter og forstår den konkrete feedback der gives, uagtet om feedbacken gives af en medstuderende eller en underviser. Din motivation og dit engagement for feedback er centralt for at feedbacken udvikles til brugbar og omsættelig læring. En vellykket feedbackproces er ikke alene underviserens eller den studerendes ansvar - men et fælles ansvar.

 

 

 

 

Feed up

Feed up er den introduktion, der gives forud for en opgave, du skal løse. Dvs. en opgavebeskrivelse, hvor der også vil være beskrevet formål, krav, kriterier og læringsudbytte.

Feedback

Feedback er tilbagemeldingen på den pågældende opgave, du er blevet stillet. Feedbacken holdes op imod den forudbeskrevne feed up, altså kriterier og krav for opgaven.

Feed forward

Feed forward er tilbagemelding der har et fremadrettet fokus. Dvs. viden og læring du kan bruge i lignende opgaver. Næste gang du som studerende bliver stillet over for en ny opgave (feed up), skal denne feed forward gerne bidrage til din forståelse for den nye opgavestilling.

 

 

 

Tilsammen fungerer de tre feedbackelementer som en kontinuerlig proces med afsæt i din læring, der fører til, at du opnår ny viden. Det er vigtigt at understrege, at du får det største læringsudbytte når alle tre elementer er til stede. Mange studerende efterspørger feedback i form af  en konkret vurdering af den studerendes individuelle præstation, fx i forbindelse med karaktergivning, dvs. det feedbackelement der kaldes feedback. Det største læringsudbytte kommer dog, hvis den ikke står alene. Feed up er din forudsætning for at forstå målet/opgaven og feed forward er den viden du opnår på baggrund af feedbacken og som skal skabe refleksion og genkendelighed hos dig i forhold til kommende opgaver.

På studiet vil du møde ikoner for hver af de tre feedbackelementer, så det bliver lettere for dig at genkende hvilken del af feedbacken, der er tale om. Du kan se dem ved beskrivelsen af de tre forskellige feedbackelementer.

Ikonerne er udviklet i samråd med studerende fra socialrådgiveruddannelsen, fordi vi blev opmærksomme på, at studerende efterspørger mere feedback, og samtidig ikke altid er klar over når feedback i sine forskellige elementer er til stede. Derfor har vi udarbejdet tre ikoner der hver symboliserer feed up, feedback og feed forward.

Feedback handler ikke kun om resultatet af en konkret opgave, men også hvordan du er gået til opgaven og har arbejdet i processen.

I ovenstående skema kan du se hvordan de forskellige elementer af feedback kan gives på forskellige dele af din studieaktivitet.