Del

Hvordan får du mest ud af den feedback du modtager

Hvordan arbejder du videre med den feedback, du selv modtager?

Uanset om du modtager feedback fra studerende eller undervisere, så reflektér over feedbacken. Hvad blev der sagt? Forstod du hvad der blev sagt og begrundelsen herfor? Hvordan vil du arbejde videre med den viden du fik og hvorfor?

Vær opmærksom på hvad rammerne for feedbacken er. Er det feed up, feedback eller feed forward? Er det på det faglige indhold? Eller måske feedback på din rolle som gruppemedlem? Når rammerne er klare, er feedbacken også lettere forståelig og dermed omsættelig.

Når du modtager feed up, er formålet at du får indsigt i den forestående opgave, du skal løse, med tydeligt beskrevne krav, kriterier, formål og læringsudbytte. Den feed up, du får, skal vise dig hvor du er på vej hen. Feed up gives altid i forbindelse med intro til prøver, men vær opmærksom på, at du også modtager feed up i undervisningen, når du bliver stillet en opgave der, og i vejledningen, når du får gode råd til, hvordan du arbejder videre. Derfor er det vigtigt, at du noterer dig, hvad der er centralt ved den opgave, du skal løse, og har det i baghovedet, når du efterfølgende påbegynder arbejdet med opgaven.

Når du modtager feedback, er formålet at give dig en tilbagemeldingen på den pågældende opgave, du er blevet stillet. Feedbacken holdes op imod den forudbeskrevne feed up, altså kriterier og krav for opgaven - det vil typisk være læringsmålene. Feedbacken handler om, hvordan du som studerende klarer dig, og hvor du står lige nu. Når du modtager feedback, er det vigtigt, at du forstår, at det handler om hvor du er i forhold til at opnå læringsmålene for den pågældende prøve eller opgave, der er dig stillet. Feedbacken har til formål at vurdere den pågældende indsats i forhold til målet. Den feedback du får skal dog ses som en status eller et øjebliksbillede, du har derfor mulighed for at videreudvikle dig i forhold til det niveau, du er blevet vurderet på. Brug feedbacken som afsæt for at overveje, hvad du vil arbejde hen imod fremadrettet.

Når du modtager feed forward, er formålet at feedbacken har et fremadrettet fokus. Dvs. viden og læring du kan bruge i din igangværende læringsproces eller i lignende opgaver fremover. Næste gang du som studerende bliver stillet over for en ny opgave (“feed up”), skal denne feed forward gerne bidrage til din forståelse for den nye opgavestilling, og hvad du fremadrettet skal gøre for at opnå fremskridt. Dette feedbackelement er særdeles relevant i forhold til en progressiv faglig udvikling.  Det er derfor vigtigt, at du husker tilbage på tidligere feed forward, når du bliver stillet en ny opgave.

Samlet set danner de tre feedbackelementer rammerne for kontinuerlig faglig udvikling, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på formålene ved de forskellige elementer, når du som studerende møder dem under uddannelsen. Feedbackelementerne skal derfor ses som afhængige elementer der, selvom de ofte vil forekomme adskilte, har et samlet mål om at bidrage til din viden, færdigheder og kompetencer på socialrådgiveruddannelsen.

Når du modtager feedback på din rolle som gruppemedlem, er formålet at forbedre dine evner til og måder at indgå i et gruppesamarbejde - både i det nuværende gruppearbejde, det fremtidige gruppearbejde og i dine fremtidige professionelle samarbejder som færdiguddannet socialrådgiver. Du skal derfor se feedbacken på din rolle som gruppemedlem som et led i din faglige og personlige udvikling. Evnen til at indgå i gruppesamarbejde og -processer, skal du se som en vigtig kompetence som kommende socialrådgiver. Tag derfor feedbacken til efterretning - på samme måde, som når du får feedback på en faglig opgave eller prøve.

Når du modtager feedback er det med de samme forudsætninger, som når du giver feedback: Modtag den: Kærligt, Konstruktivt, Konkret.

Vær aktivt lyttende, og spørg kærligt, konstruktivt og konkret ind til feedbacken, hvis du er i tvivl om hvad der menes. Det er vigtigt at du er åben og modtagelig over for den feedback du modtager. Samtidig er det i sidste ende dit ansvar og valg hvordan du vil omsætte det i din opgave eller fremtidig adfærd.