Del

Modul 10

Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

I modul 10 vil der være fokus dels på at se på det sociale arbejde på et teoretisk og analytisk metaniveau, dels på et mere anvendelsesorienteret niveau. Fokus vil være på at udvikle det sociale arbejde i forskellige kulturformer og innovation, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde samt evaluering vil være centrale elementer på modulet.

De studerende udarbejder sideløbende med undervisningen i grupper en projektbeskrivelse, hvor alle tematikker indarbejdes ift. deres konkrete (selvvalgte/selvopfundne) projekt med udgangspunkt i de 3 projektkrav:

  • projektet skal sigte mod at løse en identificeret udfordring på beskæftigelsesområdet
  • projektet skal inddrage borgerperspektivet
  • projektet skal være innovativt

Udgangspunktet bliver ansøgningsskema til SATSpuljen.
Herigennem kommer de studerende til at arbejde konkret med målgruppe (brugerperspektiver), fagområde (beskæftigelsesindsats), samarbejdsformer/interessentanalyse (Socialt/innovation/tværfagligt samarbejde), kvalitetssikring og udvikling (evaluering), økonomi/pris (samfundsøkonomisk effekt/kommunaløkonomisk besparelse), teorier og metoder (evaluering-former), hvorved læringsmålene opfyldes.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en intern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.