Del

3. semester

Socialt arbejde med udsatte børn og unge, børn og unge med handicap og deres familier samt socialt arbejdes organisering og praksis

Dette semester har fokus på det sociale arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier, samt den politiske og økonomiske organisering af socialt arbejde og betydningen heraf for professionsudøvelsen.


Der undervises i  betydningen af at være en familie, et barn eller en ung i en udsat position samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde. Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil. Der introduceres til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, herunder inddrages forskellige typer af offentlige, private og frivillige organisationer. Semesteret er praktikforberedende og lægger vægt på socialrådgiverens funktioner og roller i organisationen, herunder myndighedsrollen.

 

Semesteret vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en intern skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.