Del

Studieaktivitet

Absalon har planlagt undervisningen efter, at du som studerende bruger 41 timer om ugen på studieaktiviteter. Derved sikrer vi, at den tid, du bruger svarer til din uddannelses ECTS point, når man tager hensyn til ferie, eksamensperioder mv

Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i og foregår ikke kun i et klasseværelse med en underviser foran en tavle.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en grafisk model.

Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.  I kategorierne bliver forskellige studieaktiviteter samlet ud fra hvilken kategori, de hører mest inde under. Hver kategori er karakteriseret ved, at undervisere og studerende har forskellige roller og ansvar.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

  1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at modellen kan give dig et overblik over forventede studieaktiviteter, og du kan derfor bruge den til at planlægge din tid som fuldtidsstuderende.
  2. Modellen synliggør, at en professions og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
  3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem dig som studerende og dine undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Fire kategorier af studieaktiviteter

Studieaktivitetsmodellen synliggør desuden, hvem der tager initiativet, og hvem der deltager i de forskellige undervisnings- studie- og læringsformer.

  • Kategori 1 er studieaktiviteter med undervisere og studerende, som er rammesat af underviser. Der kan organiseres som eksempelvis holdundervisning, forelæsninger, streaming, hold- eller gruppediskussioner, studenteroplæg, forskerworkshops, laboratorieundervisning, virksomhedsbesøg.
  • Kategori 2 er studieaktiviteter, der er igangsat af undervisere og gennemført af studerende. Det kan eksempelvis være læsning af litteratur, asynkrone e-lærings elementer, forskellige typer af opgaver, projekter, observations- eller simulationsøvelser, laboratoriearbejde eller workshops, der ofte er forberedelse til eller efterbearbejdning af fx K1-aktiviteter.
  • Kategori 3 er studieaktiviteter, der er igangsat og gennemført af studerende. Det kanv ære forskellige typer af selvstændige studier alene eller i samarbejde med andre studerende, peer-learning/peer-teaching, erhvervskontakt, fælles og individuel forberedelse, samarbejde med praksis, udarbejdelse af studieprodukter, eksamensforberedelse m.v.
  • Kategori 4 er studieaktiviteter med undervisere og studerende, der er igangsat af studerende. Det kan være feedback, tilrettelæggelse af workshops, præsentation af studieprodukter, afholdelse af temadage/debatarrangementer eller vejledning, der sker på din foranledning.

Du kan læse mere om modellen her