Del

Dialogfora

Dialogfora er faste udvalg, som eksisterer på alle de enkelte uddannelser på Professionshøjskolen Absalon (et udvalg på hver lokation) med studenterrepræsentation. 

Formålet er at sikre løbende og systematisk inddragelse af studerende i spørgsmål af både faglig og social karakter relateret til uddannelsen. Det er et forum, hvor både studerende, undervisere, ledelse og Absalons direktion ved behov kan sætte aktuelle sager på dagsordenen.

På Professionshøjskolen Absalon er den systematiske dialog og inddragelse af vores studerende vigtig, og som organisation prioriterer vi følgende på uddannelserne:

 • At indsatser og dialoger om både det faglige og det sociale studiemiljø tages tæt på og sammen med de studerende på de enkelte uddannelser
 • At der til enhver tid eksisterer fora med repræsentation af både studerende, undervisere og uddannelsesledelsen
 • At der afholdes regelmæssige og relevante møder om trivsel, motivation, sociale og faglige kvalitetsspørgsmål relateret til den enkelte uddannelse, herunder at dialoger om kvalitet inddrager data fra de studerendes evaluering af undervisningen
 • At studerende inddrages i strukturerede, dagsordensatte dialoger
 • At de studerende så vidt muligt er repræsenteret på tværs af årgange
 • At uddannelsen evaluerer på dialogerne
 • At uddannelsen igangsætter konkrete initiativer som udløb af dialogerne
 • At de studerende til enhver tid er orienteret om kontaktperson, møder og proces ift. studenterinddragelsen på den enkelte uddannelse.

Til dette arbejdes der på Absalon med uddannelsesnære dialogfora. På Ergoterapeutuddannelsen mødes studenterrepræsentanter fra de forskellige hold, uddannelsesleder og en medarbejderrepræsentant to gange pr. semester og drøfter blandt andet, hvad der rører sig blandt de studerende (både fagligt og socialt), udviklingspotentialer for uddannelsen, og hvad der sker i Absalon som uddannelsesinstitution, der kan have betydning for de studerendes faglige udbytte og trivsel.

Eksempler på områder der kan drøftes på møderne

 • Det faglige studiemiljø
 • Kvalitetsspørgsmål
 • Målsætninger og visioner for uddannelsen
 • Særlige tiltag for uddannelsen
 • Forsøgsordninger og fælles initiativer
 • Evalueringer og kvalitetsspørgsmål
 • Praktik
 • Studieordning
 • Undervisningsformer og -aktivitet 
 • Eksamen og prøveformer
 • Trivsel og motivation
 • Sociale behov og opmærksomheder
 • Organisationstiltag
 • Studiestart
 • Studiegrupper
 • Kommunikation og dialog - både mellem de studerende og mellem studerende og ledelse