Del

Dialogforum

På Absalon er den systematiske dialog og inddragelse af vore studerende vigtig, og som organisation prioriterer vi følgende på uddannelserne:

 • at indsatser og dialoger om både det faglige og det sociale studiemiljø tages tæt på og sammen med de studerende på de enkelte uddannelser
 • at der til enhver tid eksisterer fora med repræsentation af både studerende, undervisere og uddannelsesledelsen
 • at der afholdes regelmæssige og relevante møder om trivsel, motivation, sociale og faglige kvalitetsspørgsmål relateret til den enkelte uddannelse, herunder at dialoger om kvalitet inddrager data fra de studerendes evaluering af undervisningen
 • at studerende inddrages i strukturerede dagsordensatte dialoger
 • at de studerende så vidt muligt er repræsenteret på tværs af årgange
 • at uddannelsen evaluerer på dialogerne
 • at uddannelsen igangsætter konkrete initiativer som udløb af dialogerne
 • at de studerende til enhver tid er orienteret om kontaktperson, møder og proces ift. studenterinddragelsen på den enkelte uddannelse.

Dialogforum på alle uddannelser

Til dette arbejdes der på Absalon med uddannelsesnære dialogfora.

Dialogfora er faste udvalg som eksisterer på alle de enkelte uddannelser (et udvalg på hver lokation) med studenterrepræsentation.

Formålet er at sikre løbende og systematisk inddragelse af studerende i spørgsmål af både faglig og social karakter relateret til uddannelsen. Det er et forum hvor både centerledelse, Absalons direktion, studerende og andre ved behov kan sætte aktuelle sager på dagsordenen.

Ens benævnelse på tværs af organisationen

De uddannelsesnære dialogfora er en fast betegnelse på tværs af organisationen og navngives konsekvent på følgende måde: “Dialogforum uddannelsesnavn lokation”. Eksempel: “Dialogforum pædagoguddannelsen Roskilde”. Du kan derfor som studerende evt. opleve, at tidligere mødefora med studenterrepræsentation benævnt med forskellige lokale navne, omdøbes til “Dialogforum uddannelsesnavn lokation”. 

Det skal her bemærkes, at der naturligvis stadig eksisterer øvrige fora med studenterdialog og –inddragelse, som stadig vil eksistere (såsom fx studenterrådsmøder, campusmøder mv.) Disse er fine supplementer, men temaerne og formen på disse varierer fra dialogforums.

Sammensætning og repræsentation

Dialogforum består af repræsentanter for studerende på uddannelsen på lokationen samt undervisere og lokal uddannelsesledelse for uddannelsen. Centerchefer vil også i en planlagt turnus deltage på de forskellige lokationers fora.  

Studenterrepræsentanterne er naturligvis studerende på den pågældende uddannelse på den pågældende lokation. Antallet af medlemmer i det enkelte dialogforum kan variere afhængig af uddannelsens størrelse på lokationen. Dog skal der minimum være 1 studenterrepræsentant pr. årgang pr. lokation. 

Det tilstræbes, at valg af studenterrepræsentanter til hvert dialogforum sker i en åben proces, hvor kandidater kan melde sig mhp. opbakning fra medstuderende for eksempel ifm studiestart/semesteropstart. Den konkrete selektion og model for valg og udpegning kan variere. Hvis ingen studerende melder sig, vil der foregå en udpegning på uddannelsen.

Ejerskab, form og kadence

Ejerskabet for det enkelte forum ligger hos den lokale uddannelsesleder.

Dialogforum er et åbent forum, og den lokale uddannelsesleder eller medarbejder i centret sørger for løbende kommunikation om forummet til alle studerende på uddannelsen herunder også på uddannelsens side på Studienet. 

Der afholdes minimum 2 møder pr. dialogforum pr. uddannelse pr. semester. De indkaldes af uddannelseslederen eller en medarbejder i centret med fast varsel og med en fast defineret dagsorden, som kan suppleres af aktuelle temaer efter behov. Studerende skal altid gives mulighed for med en varsling på minimum 14 dage at komme med input til emner, der skal drøftes på møderne.

Der føres skriftligt referat, som godkendes senest på næste møde og offentliggøres på uddannelsens side på Studienet, så alle tilknyttet den givne uddannelse har adgang til det. 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at sidde med som studenterrepræsentant i dialogforum på din uddannelse? Så kontakt din lokale uddannelsesleder for din uddannelse på dit campus.

Referater

Eksempler på områder der kan drøftes på møderne

 • Det faglige studiemiljø
 • Kvalitetsspørgsmål
 • Målsætninger og visioner for uddannelsen
 • Særlige tiltag for uddannelsen
 • Forsøgsordninger og fælles initiativer
 • Evalueringer og kvalitetsspørgsmål
 • Praktik
 • Studieordning
 • Undervisningsformer og -aktivitet 
 • Eksamen og prøveformer
 • Trivsel og motivation
 • Sociale behov og opmærksomheder
 • Organisationstiltag
 • Studiestart
 • Studiegrupper
 • Kommunikation og dialog - både mellem de studerende og mellem studerende og ledelse