Del

Velkommen til studiestart på sygeplejerskeuddannelsen i Næstved

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Vi glæder os til at møde dig!

 

Med venlig hilsen
Ann-Berit Schelde
Uddannelsesleder


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Næstved, Parkvej 190,4700 Næstved

Vi samles i fællesområdet indenfor hovedindgangen ved skiltet ’Sygeplejerske’

Program for den første tid på uddannelsen

Fredag 1. september

9.00 - 14.00: Studiestart på Campus Næstved

 • Fælles velkomst v. Campusleder og borgmester
 • Aktiviteter for alle sygeplejerskestuderende, studentervejledere og undervisere, herunder velkomst og præsentation, introduktion til uddannelsen, introduktion til ItsLearning, præsentation af studiebøger, rundvisning på campus og sociale aktiviteter hvor vi lærer hinanden at kende

 

Mandag 4. september

8.30 - 12.35: Fortsat introduktion v. lektor Britt Højgaard (bekendtgørelsen, studieordningen og rollen som studerende)

 

Tirsdag 5. september

8.30 - 11.45: Introduktion til anatomi og fysiologi med særligt fokus på cellen v. Ida Elkjær

 

Onsdag 6. september

Studiefri

 

Torsdag 7. september

8.30 - 12.35: Fortsat introduktion samt opdeling i studiegrupper og forventningsafstemning v. Britt

 

Fredag d. 8. september

8.30 - 11.45: Kommunikation og teori knyttet hertil v. Anja Mortensen

12.00 - 16.00: Monofaglig rus dag (dagen er arrangeret af studentervejlederne og tilrettelagt sådan, at alle kan deltage og lære hinanden bedre at kende. Aktiviteterne er ikke lagt an på indtagelse af store mængder af alkohol)

Mulighed for at fortsætte det sociale samvær i Fre'Bar med andre nye og gamle studerende.

 

Vi arbejder løbende på alle undervisningsdage med små øvelser, hvor man lærer hinanden at kende, ligesom der etableres studiegrupper af underviserne i den førte uge.

 

 

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang skal du gennemføre en studiestartsprøve, som du skal bestå, for at fortsætte uddannelsen. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet samt at klarlægge din motivation, kendskab og viden om uddannelsen, herunder praktikken. Du skal ikke blive nervøs hvis der er noget du ikke kan huske - det skal der nok blive tid til at få samlet op på.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder. Du vil modtage nærmere orientering om hvad prøven går ud på og hvordan den forløber i forbindelse med din opstart. I prøveoversigten kan du se hvornår prøven afholdes.

Hvis der er opstået spørgsmål i forhold til dine svar i studiestartsprøven, så er du velkommen til at tage dem op med din underviser i forbindelse med studiesamtaler på 1. semester.

 

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes bestået/ikke-bestået. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven.

Prøven bliver afholdt senest 14 dage efter studiestart. Bestås studiestartsprøven ikke i 1. forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon afholde en omprøve snarest derefter og senest 3 måneder efter uddannelsens start. Har du ikke bestået studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe indskrivningen til ophør.

 

 

Introduktion til studiet

På sygeplejerskeuddannelsen uddannes du til selvstædigt at udføre sygepleje for og med patienter og borgere i alle aldre. Din uddannelse er medvirkende til, at vi fortsat kan have et godt sundhedssystem til nytte for både det enkelte menneske og for samfundet.

Som sundhedsprofessionel skal du kunne arbejde med mennesker i alle aldre, mennesker som har forskellige livsvilkår, der alle sammen har brug for sundhedsprofessionelle indsatser. Som sundhedsprofessionel skal du også kunne søge, dele og bearbejde ny viden - og omsætte viden til ny praksis. Ligesom du også skal kunne kommunikere og samarbejde med andre professioner, forstå og agere i forskellige sektorer og begå dig som fagprofessionel på både det offentlige og private arbejdsmarked.

I løbet af uddannelsen skal du undersøge, eksperimentere, reflektere, udforske og handle aktivt i et samspil med medstuderende, undervisere og praktikere. Du skal sætte mål og reflektere over dine forventninger og læreprocesser i uddannelsen og til dit fremtidige arbejde som professionel, og - når det er relevant - som myndighedsperson.

Undervisning, fremmøde og studiedage

Den teoretiske undervisning veksler mellem fremmødedage og studiedage. På campus kan undervisningen ligge i tidsrummet 8.30 – 18.30. Der kan forekomme skemaændringer, så sørg altid for at holde øje med dit skema. Studiedagene er IKKE fridage, men dage hvor du forbereder dig individuelt eller sammen med din studiegruppe (eksempelvis pensumlæsning, opgaveløsning og gruppearbejde). Du skal påregne at bruge mindst 41 timer i alt pr. uge, hvis du skal kunne følge med i undervisning, forberede dig og bestå dine eksaminer. 

Vi forventer at du møder fysisk frem til den teoretiske og praktiske undervisning. Både for din egen og for dine medstuderendes skyld, da det bidrager til at styrke fagligheden og skaber et godt socialt studieliv. Tænk på dit studie som et arbejde, hvor du er din egen arbejdsgiver. På campus møder du studerende fra både dit eget og andre studier med hvem du kan finde sammen i arbejdsfællesskaber. Lav aftaler om at mødes, også selvom I ikke arbejder på det samme. På den måde forpligter I hinanden omkring arbejdet. At møde op og deltage i undervisningen er afgørende for både din læring, og for din trivsel på studiet. Det øger din trivsel at engagere dig i dit studieliv, og det er i den faglige interaktion studerende til studerende, og mellem studerende og underviser, at unikke øjeblikke og læringsrum skabes. Det er vigtigt at møde op og være klar til at blive udfordret – men du er ikke alene. Du har nemlig et helt hold af medstuderende som er i samme båd som dig, og I er fælles om at lære, udforske og reflektere.

På sygeplejerskeuddannelsen har den studerende pligt til at være studieaktiv og deltage i alle uddannelsens aktiviteter, som fremgår af uddannelsesplanerne. Deltagelsespligten er for visse studieaktiviteter præciseret ved at stille krav om mødepligt.

Hvis du oplever perioder hvor studielivet er udfordrende på den ene eller anden måde, så er der hjælp at hente hos din underviser eller hos studievejledningen. Her kan du eksempelvis læse mere om det gode studieliv, studievaner og studieteknikker: Studievejledning - Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Studiegrupper

På Absalon ønsker vi et højt niveau af faglig professionalisme, som giver dig mulighed for at gå direkte ud og bruge din uddannelse efterfølgende. At indgå i studiegrupper er en kerneaktivitet til at træne professionalisme og vi har tilrettelagt og baseret uddannelsen på, at du som studerende opnår et læringsfællesskab i en studiegruppe som supplement til den øvrige undervisning. Det er her du træner dit professionelle samarbejde via diskussion, eksemplificering og perspektivering i din gruppe – samtidig med at du øver dig i de faglige discipliner. Evnen til at samarbejde i forskellige arbejdsfællesskaber er vigtig, for at være en dygtig sygeplejerske i praksis. Derfor vil du som studerende bruge en stor del af din tid i studiegrupper.

Vi arbejder med at danne studiegrupperne under studiestarten. Her sikrer vi, at alle inkluderes i en studiegruppe, og processen omkring gruppedannelsen tager højde for at det skal være rart for alle at være i. Alle bliver klædt godt på til at indgå i studiegrupperne, og vi sætter tydelige rammer og forventninger til arbejdet i studiegrupperne og hjælper jer til at indgå samarbejdsaftaler. 

Det kan være lidt forskelligt hvordan den enkelte underviser arbejder med at danne studiegrupper. På nogle hold er vi for tiden i gang med at teste en digital gruppedannelse som sammensætter grupperne på baggrund af et elektronisk spørgeskema alle studerende udfylder. Andre hold vil danne grupperne i undervisningslokalet sammen med deres underviser. Fælles er dog, at vi gør os umage med at danne studiegrupper som fungerer, og at vi løbende danner nye grupper, så man kommer til at arbejde sammen med forskellige medstuderende. Professionelt samarbejde i grupper øger trivslen, også selvom det er med medstuderende, som du ikke sædvanligvis ville omgås med i dit private liv. Hav fokus på det professionelle samarbejde.

Hvis samarbejdet i studiegruppen alligevel på et tidspunkt bliver svært, står vi også klar til at hjælpe. Det kan du læse mere om her: Støtte til studiegrupper - Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone er en fordel at have, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

En god bærbar computer med en velfungerende internetforbindelse er absolut nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed. Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

Du får også brug for en uniform til simulationsundervisningen. I løbet af 1. semester vil du få vejledning i hvilke uniformer der godkendes samt hvor de kan købes.

Se desuden punktet vedr. litteratur nedenfor.

Litteratur ved studiestart

Følgende litteratur er basislitteratur på 1. semester, men anvendes på flere semestre:

 

Obs! Du behøver ikke købe litteraturen på forhånd - ved studiestart vil du, fra både undervisere og tutorer, få gode råd til hvordan du bedst og billigst kan anskaffe dig litteraturen.

 

Basislitteratur 

 • Falch, L.A. og Olivares, B. red., 2022. Etik i Sygeplejen - grundbog i teori og praksis, FADL’s Forlag.
 • Hansen, L.B. og Østergaard, C., 2019. Mikrobiologi – Hånden på hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard. *
 • Henricson, M. red., 2018. Videnskabelig teori og metode – fra ide til eksamination. 2. udgave. København: Munksgaard.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 1 Profession og patient. 5. udgave. København: Gads Forlag.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. 5.udgave. København: Gads Forlag.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 3 Kompleks sygepleje. 5.udgave. København: Gads Forlag.
 • Jensen, B.B, Grønbæk, M. og Reventlow, S. red., 2021. Forebyggende sundhedsarbejde. 7. udgave. København: Munksgaard.
 • Jørgensen, K. red., 2021. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. 5. udgave. København: Gads Forlag.
 • Martinsen, B., Dreyer, P. og Norlyk, A. red., 2021. Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis. København: Munksgaard.
 • Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J., 2016. Biokemi og genetik. 6. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag. **
 • Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2.udgave. København: Munksgaard. **
 • Poulsen, I. og Kunstek, red., 2022. Inaktivitet og immobilitet. 3.udgave. København: Munksgaard.
 • Rask, L., Hansen, M. B., Ravn, I. og Rask, A. K., 2018. Studiegrupper: Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag
 • Viborg, A.L. og Torup, A.W. red., 2019. Sygdomslære - Hånden på hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard. *

Dele heraf kan også læses i Area9 RHAPSODE™, Area9 lyceum. 2023

** Kan også læses i Area9 RHAPSODE™, Area9 lyceum. 2023

 

Den øvrige litteratur til 1. semester fremgår af e-læringsplanen for den enkelte tematik.

Praktik

Den kliniske del af uddannelsen (praktikken) udgør 90 ECTS af uddannelsens 210 ECTS. Praktikken foregår på godkendte praktiksteder og udgør den del af uddannelsen, hvor du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede sundheds- og sygeplejeindsats. Udvalgte elementer af praktikken kan i begrænset omfang foregå i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium.

På sygeplejerskeuddannelsen er der mødepligt i praktikken svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Ved praktikperiodens begyndelse aftaler den kliniske vejleder med den studerende, hvilke aktiviteter og konkret mødetid, der registreres fremmøde til. Aktiviteter inkluderer alle studieaktiviteter, som fremgår af uddannelsesplanen for det respektive semester, den generelle plan for praktikken på praktikstedet samt den individuelle studieplan, der udarbejdes ved praktikperiodens begyndelse. Mødetiden vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage, men kan, hvis der er et læringsmæssigt sigte og mulighed for vejledning, også ligge i forbindelse med aften-, natte- og/eller weekendvagter på praktikstedet.

Du kan læse mere om praktikken her.

Er jeg sikret en praktikplads?
På Absalon sørger vi for at alle studerende får en praktikplads. Vi har aftaler med kommuner og med regionens sygehuse om hvor mange pladser de skal oprette og hvor – nemlig de steder der er godkendt til at være praktikplads. I enkelte tilfælde er der mulighed for selv at søge praktikplads uden for regionen.

Krav om kendskab til forskellige specialer
Igennem praktikkerne skal du som studerende ud over generalistkompetencer som situationsbestemt kommunikation, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab også opnå kendskab til forskellige specialer. Det er for at kunne arbejde ikke bare i Danmark men også i andre EU-lande. Specialerne du skal have kendskab til er: det medicinske, det kirurgiske, det pædiatriske/sundhedspleje, det psykiatriske (og mental sundhed) samt det geriatriske speciale. Du kan læse mere i studieordningen (side 38) her.

Ofte stillede spørgsmål omkring praktik
Du kan her finde ofte stillede spørgsmål og svar vedrørende praktik. Det kan være spørgsmål om transportgodtgørelse, forsikring, bekymringer om læringsmål, ”studiedage”, helligdage etc.

Itslearning - Absalons digitale læringsplatform

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Itslearning”. 

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

 • Studienet, hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
 • Hjælp, hvor du finder trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail, hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Vi vil gerne opfordre dig til at du uploader et vellignende billede af dig selv (ansigt og skuldre) på din itslearning profil. Vi bruger billederne til at lære de studerende at kende og for at I studerende også kan lære hinanden at kende. Ved uploading af billede kan du bruge guiden her: Profilbilleder i Itslearning

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

 

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Vi forventer at du ofte tjekker din studiemail, idet henvendelser fra undervisere, uddannelsesleder mv. kommer på din studiemail og du kan gå glip af vigtige information og deadlines, hvis du ikke tjekker din mail.

Årets gang (Ferie - Praktik - Eksamen)

Sygeplejerskeuddannelsen er bygget op af 7 semestre, der hver har en varighed på cirka et halvt år.

Du starter på efterårssemesteret d. 1. september 2023, og forårssemesteret starter ca. 1. februar, afhængig af kalenderen. I rammeplanen kan du vælge "Efterår 2023" for din lokation og se hvilke uger du på 1. semester har hhv. teoretisk undervisning, er i praktik eller har undervisningsfri. Rammeplanen opdateres for hvert semester.

prøveoversigten kan du se datoer for alle prøver og omprøver på dit semester. Prøveoversigten opdateres cirka et halvt år i forvejen for et nyt semester.

I rammeplanen ovenfor kan du se hvilke uger du er i praktik, og du kan læse yderligere her, ligesom du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om praktikken her.

Lær dit hold at kende

De første dage er introdage, og vi glæder os rigtig meget til at se dig og byde dig velkommen til sygeplejerskeuddannelse på Campus Næstved. I løbet af de første dage møder du dine medstuderende på det hold, som du kommer til at følge gennem hele uddannelsen.

Du vil blive introduceret til uddannelsen, og særligt til 1. semester, til campus, og til vores læringsplatform Itslearning, Studienet, Absalon-mailen mm. Du kan forvente dig, at introdagene bliver en god blanding af hygge, sociale aktiviteter, information, praktiske gøremål mm.

Vi, der står for introdagene, er undervisere og tutorer, og kan svare på alle spørgsmål og hjælpe dig med at komme godt i gang. 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, så kig på her på Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder: Katrine Falck Damborg, Mail: 10412817@edu.pha.dk 

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig