Del

FAQ (ofte stillede spørgsmål) - i relation til praktik - for studerende

Jeg trives ikke på mit praktiksted - hvad gør jeg?

A: Har det med studiemiljøet at gøre, så tag fat i:

1) din kliniske vejleder (på afsnit og i kommuner), alternativt i afdelingsledelsen. Hvis du ikke kan komme igennem, så gå et niveau op og tag fat i:

2) AKU (ansvarlig klinisk underviser i Regionen) eller Klinisk uddannelseskonsulent, eller uddannelsesansvarlig i kommunen.

Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i:

3) den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb. Du finder navnet i praktikportalen, under "Detaljer".

B: Har det med personlige udfordringer at gøre, kan du:

1) Tage fat i studievejledningen, find info og kontakt her

2) Alternativ finde råd og vejledning fra organisationer udenfor Absalon her, hvor du finder links til forskellige gratis tilbud om vejledning, rådgivning og hjælp. Her kan du henvende dig, hvis du har problemer af økonomisk eller social karakter, herunder ensomhed (Ventilen), misbrug i familien (TUBA), angst og mobning (Headspace) eller andre psykiske problemer (Studenterrådgivningen).

Jeg er bekymret for om jeg når mine læringsmål - hvad gør jeg?

Gå altid "til kilden" altså der hvor udfordringen er! Er du bekymret for om du når dine læringsmål er det dit praktiksted du skal gå til. Her kan du, med baggrund i uddannelsesplanen for semestret samt din individuelle studieplan drøfte med din kliniske vejleder hvordan du kommer i mål.

Tag således fat i:

1) din kliniske vejleder (på afsnit og i kommuner), alternativt i afdelingsledelsen. Hvis du ikke kan komme igennem, så gå et niveau op og tag fat i

2) AKU (ansvarlig klinisk underviser i Regionen) eller Klinisk uddannelseskonsulent, eller uddannelseskoordinator/uddannelsesansvarlig i kommunen. 

 Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i:

3) den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb. Du finder navnet i praktikportalen, under "Detaljer".

Jeg har ikke fået et velkomstbrev fra mit praktiksted - hvad gør jeg?

Aftalen er, at der skal ligge et velkomstbrev til dig senest en uge inden praktikstart. Det bliver af praktikstedet uploadet i portalen, hvorefter du får en notifikation i din studiemail. Alternativt kan det komme i e-boks, så husk at tjekke denne (du kan i e-boks sørge for at få tilsendt notifikation via SMS når der ligger post).

Hvis du ikke har modtaget noget brev en uge før praktiksted, så ring til afdelingen. Telefonnummer skulle gerne fremgå i praktikportalen, under "Detaljer".

Hvordan er det med studiedage, helligdage osv?

Studiedage/klinikdage:

Hvorvidt du har en fast ugentlig studiedag er afhængig af hvordan den kliniske vejleder og du har tilrettelagt dit skema. Rammen er, at du gennemsnitligt har 30 timers praktik om ugen, i de uger du er i praktik. Dine dage i praktikken skal gerne være tilrettelagt efter hvordan du får opfyldt dine læringsmål for det respektive semester. Det betyder, at der i dit skema kan indgå aftenvagter, nattevagter osv - hvis det har et læringsmæssigt sigte.

Helligdage mm:

Du har ikke automatisk fri på helligdage (fx 1. påskedag, pinsedag osv) og på andre "fridage" såsom 1. januar og 1. maj. Dine frie dage afhænger af hvordan din kliniske vejleder og du har tilrettelagt din vagtplan.

Studiefri:

Som studerende har du studiefri i den uge hvor det er skærtorsdag og langfredag, i sommerferien samt i uge 52 (se rammeplan her).

 

 

 

Jeg er syg - hvem skal jeg give besked til?

Bliver du syg mens du er i praktik skal du hurtigst muligt give besked til din kliniske vejleder/praktikstedet. Hvis muligt, skal du også fortælle hvornår du forventer at komme tilbage til praktikstedet.

Telefonnummer finder du i praktikportalen, under "Detaljer".

Ved fravær, herunder sygdom aftales med klinisk vejleder hvordan det forsømte kan indhentes. Udgangspunktet for en revideret studieplan er læringsudbyttet for praktikken. 

Jeg har fået tildelt en praktikplads, men er nu blevet flyttet - hvorfor sker det?

Der bliver oprettet praktikpladser hvert semester inden fordeling af pladser. I enkelte tilfælde sker der ændringer på praktikstedet, så der ikke længere er tilstrækkeligt med vejlederressourcer.

På praktikstederne vil de gerne sikre sig, at du som studerende får den bedste praktikperiode. Det kræver, at der på stedet er den ekspertise der skal til, for at kunne vejlede studerende ud fra læringsmålene på semestret. Hvis der på grund af sygdom, opsigelser eller organisationsændringer ikke er ressourcer til at have praktikstuderende, må der rokkeres om, til steder hvor der er tilstrækkelige ressourcer.

Din flytning sker således for at du kan få det bedste udbytte i forhold til dine læringsmål. 

Mit praktiksted ligger langt fra min bopæl - hvordan er det med transportudgifter?

Du kan få ændret dit ungdomskort for at dække de zoner det kræver at komme hen til dit praktiksted (det kaldes også "forlagt undervisning"). Se mere på ungdomskort.dk:

Om praktik og forlagt undervisning samt kilometerpenge:

http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/

Har du yderligere spørgsmål skal du henvende dit til studeservice på dit uddannelsessted. Eller kontakte SU-vejledingen på 72 48 10 50 (tirsdag og torsdag 8.30-10.30)

Du kan også ringe direkte til DSB, på telefonnummer 70 13 14 17

Hvad har jeg selv ansvar for mens jeg er i praktik?

Absalon har sammen med samarbejdspartnere i kommuner og region lavet et samarbejdsdokument omkring roller og ansvar i praktikken. Du kan se hele dokumentet  her 

For dig som studerende gælder det at du:

  • Har ansvar for at overholde deltagelsespligt i uddannelsen, som er berammet til 41,25 timers studieaktivitet i gennemsnit om ugen, hvilket omfatter deltagelse og engagement i dialogen omkring læringsforløbet.
  • Har mødepligt i den kliniske del af uddannelsen svarende til 30 timer i gennemsnit pr. uge, og har medansvar i forhold til at dokumentere denne. Helligdage, grundlovsdag og 1. maj forårsager ikke reduktion i mødepligten. Ved fravær, herunder sygdom aftales med klinisk vejleder hvordan det forsømte kan indhentes. Udgangspunktet for en revideret studieplan er læringsudbyttet for praktikken.
  • Skal selvstændigt tage kontakt til klinisk vejleder i god tid, hvis der skal ændres i planlægning for at opnå mødepligten.
  • Har ansvar for at udføre de studieaktiviteter, der aftales i studieplanen, samt de i uddannelsesplanerne beskrevne studieaktiviteter.
  • Har ansvar for at forberede sig til og tage aktiv del i tilblivelsen og udfyldelse af studieplanen for praktikforløbet i samarbejde med den kliniske vejleder.
  • Har ansvar for at tage kontakt til klinisk vejleder hvis der er opstår bekymring omkring praktikforløbet.

Forventningsafstemning med kliniske vejleder - hvordan foregår det?

Inden for de første tre dage til én uge afholdes en samtale, hvor praktikken i store træk planlægges og aftaler nedskrives som fælles forpligtende aftale – se skema her. Genanvend skemaet i løbet af praktikken ved behov f.eks. efter fravær i praktikken. Alle skemaer uploades i praktikportalen (PP). 

Jeg er ikke tilfreds med mit praktiksted - kan jeg skifte til et andet praktiksted?

Nej, det er ikke muligt at skifte praktiksted.

På sygeplejeuddannelsen skal man være indstillet på at kunne komme i praktik rundt i HELE Region Sjælland. 

Der bliver i hvert semester oprettet det antal praktikpladser der er behov for, og vi har således ikke rådighed over ekstra pladser.

I helt enkeltstående tilfælde, hvor der er tungtvejende begrundelser, kan det komme på tale at forsøge at finde en alternativ praktikplads.

Ingen studerende rykker dog praktikplads, men mindre der har været afholdt et møde mellem de involverede parter.  Her tekst fra vores principark (som er aftale mellem Absalon og samarbejdspartnere i region og kommuner):

I forbindelse med flytning af studerende ved udfordrende/problematiske forløb fastholdses studerende inden for virksomhedsområdet. Ingen studerende flyttes uden forudgående statusmøde mellem studerende, praktiksted (og uddannelsesansvarlig) samt Absalonrepræsentant.

Jeg har selv fundet en praktikplads i Region Sjælland - kan det lade sig gøre?

Nej, fordeling af praktikpladser i regionen foregår udelukkende via praktikportalen.

Oprettelse af praktikpladser er et samarbejde mellem uddannelsesansvarlige/uddannelseskonsulenter i kommuner og region samt praktikkoordinator på Absalon.

Som studerende må du ikke selv tage kontakt til etableret praktiksted i regionen - og klinisk vejleder kan altså ikke sige ja til at modtage en studerende udenom uddannelsesansvarlig og praktikkoordinator.

 

 

Kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja, du har mulighed for at tage hele eller dele af din praktik i udlandet på 3., 4., 6. & 7. semester. Absalon har mulighed for at udveksle med partnere blandt andet i Norden, Europa, Afrika og Asien.

For yderligere information se her, og for vejledning kontaktes International Koordinator Christina Larsen, chla@pha.dk

 

Hvordan får jeg opfyldt EU-fagkravene?

Oversigt over på hvilke semestre EU-fagkrav opfyldes.

EU-fagkrav

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 6

A: Almen medicin

X

X

X

X

B: Almen kirurgi

(X)

(X)

(X)

 

(X)

C + D: Pædiatri, barsels- og sundhedspleje

((X))

((X))

((X))

X

((X))

E: Mental sundhed og psykiatri

 

 

X

 

(X)

F + G: Geriatri og hjemmepleje

(X)

(X)

(X)

X

(X)

 

Signaturforklaring:

X = fagkravet opfyldes

(X) = fagkravet opfyldes såfremt man er på et praktiksted hvor fagkravet kan opfyldes, eksempelvis opfyldes B på et KIR afsnit, E på et afsnit i psykiatrien og F + G på et afsnit i borgernær sygepleje (en kommune)

((X)) = fagkravet opfyldes såfremt man er på et børne & ungeafsnit i enten somatik eller psykiatri

Hvornår er jeg inhabil på et praktiksted?

Du kan være inhabil til at være i praktik på et praktiksted hvis du selv eller din nærmeste familie har været indlagt, eller er i behandling, det pågældende sted.

Særligt angående studerende der er ansat på praktiksteder:

Du kan som studerende ikke være i praktik, hvis du har et ansættelsesforhold på praktikstedet – dog kan du godt være i praktik på en afdeling med flere afsnit, end der hvor du er ansat.

Hvis du bliver ansat i løbet af praktikperioden på 6. semester, kan du gennemføre din praktik.

Har du tidligere ansættelsesforhold eller anden uddannelse, ændrer det ikke på ovenstående.

Kan jeg søge om praktikplads udenfor Region Sjælland?

Ja, det kan godt lade sig gøre selv at finde en praktikplads udenfor Region Sjælland, men det kræver en indsats af dig - og at der ikke på det specifikke praktiksted er fyldt op med sygeplejerskestuderende fra andre professionshøjskoler. Absalon har ikke kontakt til praktiksteder udenfor regionen, og kan ikke hjælpe med at finde et sted.

Såfremt du vælger at undersøge om det er muligt at komme i praktik uden for regionen, skal du, i god tid (3 måneder eller mere inden semesterstart), selv henvende dig det pågældende sted. Du skal du sikre dig:

  • At de får kendskab til det læringsudbytte og de studieaktiviteter, der er forbundet med semestrets krav, så de kan afgøre, om de kan indfri de krav, der er forbundet med at have sygeplejestuderende på det niveau og har ressourcer til dette.
  • At praktikstedet har tilknyttet kliniske underviser/vejleder, som er uddannet og dermed har de fornødne pædagogiske kvalifikationer.

Finder du et praktiksted, der vil modtage dig, skal du efterfølgende rette henvendelse til praktikkoordinator (praktik-sygeplejerskeuddannelsen@pha.dk) og få en blanket.  

  •  Du skal sammen med praktikstedet udfylde blanketten. Den udfyldte blanket sendes til praktikkoordinator (praktik-sygeplejerskeuddannelsen@pha.dk), som vurderer praktiksted og underskriver blanketten.
  • Administrativ medarbejder fra praktikportalenhed giver besked til praktiksted omkring den godkendte praktik, og inkluderer den underskrevne blanket.  

Her er endvidere link til dokument om kriterier for praktikpladsgodkendelse. 

Skal jeg have en ren straffeattest for at komme i praktik?

Hvis du har anmærkninger på din straffeattest, skal du kontakte studievejledningen hurtigst muligt med henblik på afklaring af, om det er muligt for dig at gennemføre sygeplejerskeuddannelsen. En straffeattest med anmærkninger kræver en individuel vurdering fra praktiksted til praktiksted, men du skal have en acceptabel/tilfredsstillende straffeattest. Bedes der om udvidet straffeattest går den 10 år tilbage. Hvis du ikke afgiver dit samtykke til at praktikstedet kan se din straffeattest, bliver du afvist i din praktik. Hvis du har alvorlige anmærkninger på din straffeattest vil du blive indkaldt til samtale, oftest i HR/juridisk afdeling i praktikorganisationen.

I psykiatrien afvises studerende med meget alvorlige domme som involverer vold eller euforiserende stoffer. I kommuner vil også berigelseskriminalitet give anledning til afvisning af studerende i praktik.

Hvad betyder det at jeg har mødepligt i praktik?

Mødepligt

Der er mødepligt i praktikken svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Ved praktikperiodens begyndelse aftaler den kliniske vejleder med den studerende, hvilke aktiviteter og konkret mødetid, der registreres fremmøde til. Aktiviteter inkluderer alle studieaktivitetersom fremgår af uddannelsesplanen for det respektive semester, den generelle plan for praktikken på praktikstedet samt den individuelle studieplan, der udarbejdes ved praktikperiodens begyndelse.

Mødetiden vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage, men kan, hvis der er et læringsmæssigt sigte og mulighed for vejledning, også ligge i forbindelse med aften-, natte- og/eller weekendvagter på praktikstedet.

Den kliniske vejleder dokumenterer, hvorvidt den studerende har opfyldt mødepligten i praktikperioden. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøve

Afvises mødepligt SKAL der skrives en kommentar/begrundelse

Manglende opfyldelse af mødepligt i praktikken

Såfremt den studerende ikke opfylder mødepligten i praktikken, vil dette registreres som et anvendt prøveforsøg, medmindre den studerende kan opnå dispensation på grund af sygdom eller usædvanlige forhold.

Dispensation

Der vil i forbindelse med dispensation blive taget højde for omfang af og årsager til fravær, den studerendes generelle studieaktivitet gennem uddannelsen samt særlige forhold.

Afhjælpning

Hvis den studerende ikke opfylder mødepligten og ikke har opnået dispensation herfor, får den studerende et afhjælpningsforsøg, som skal opfyldes, før den studerende kan gå til prøve. 

Afhjælpningsforsøget vil som udgangspunkt tage afsæt i de konkrete aktiviteter, som den studerende mangler for at opfylde mødepligten. Uddannelsen kan dog ud fra en konkret vurdering skønne at afhjælpningsforsøget skal være anderledes. 

Hvor er der praktik på de enkelte semestre?

Hvor er der praktiksteder på de enkelte semestre?

På 1. semester er der 3 ugers praktik – enten i en kommune (29%) eller i regionens somatik (71%)

På 2. semester er der 10 ugers praktik – samme sted som på 1. semester (undtagen på udbudssted Holbæk)

På 3. semester er der 8 ugers praktik – 4 uger i regionens somatik og 4 uger i psykiatri

På 4. semester er der 8 ugers praktik – i en kommune (borgernær sygepleje)

På 5. semester er der praktikrelateret aktivitet – forskelligt på hvert udbudssted

På 6. semester er der 20 ugers praktik – i enten kommune, regionens somatik eller psykiatri

På 7. semester er der 3 ugers praktik - ofte samme sted som på 6. semester

 

Typiske praktikpladser

I kommunerne vil du typisk finde praktikpladser på plejecentre, i den udkørende sygepleje, på rehabiliteringsafsnit og i akutteam. I psykiatrien kan det være distrikspsykiatri (DP) såvel som Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM), sengeafsnit og ambulatorier. I somatikken er det såvel sengeafsnit som ambulatorier på regionens sygehuse, der har studerende i praktik. Endvidere har Epilepsihospitalet Filadelfia samt flere hospices plads til studerende. Praktikken vil primært være dagvagter, men aften og nattevagter kan forekomme. Sædvanlig mødetid i dagvagt er 7.00.