Del
English

FAQ - i relation til praktik - for undervisere/kontaktpersoner

Hvad er min rolle og mit ansvar som kontaktperson?

Underviser/kontaktperson fra sygeplejerskeuddannelsen:

◼Har ansvar for sparring og samarbejde med såvel studerende som klinisk vejleder mhp at understøtte, at den studerendes opnår læringsudbyttet.

◼Har ansvar for, at der rettes en kontakt til den studerende, der er i praktik, med henblik på at støtte op om, at den studerende følger planen for praktikforløbet og på den måde bedst muligt sikrer, at den studerende trives og har mulighed for at opnår læringsudbyttet.

◼Skal ved en studerendes manglende studieaktivitet og ved særlige udfordrende forløb med rettidig omhu rette henvendelse til studievejleder og/eller evt. uddannelsesleder efter behov.

Underviser fungerer både som kontaktperson for den studerende, men også som samarbejdspartner for den kliniske vejleder, der varetager den studerende i praktikperioden, samt som koordinerende mellem teori og praktik og dermed til det enkelte praktiksted. 

 

Se også hele samarbejdsdokumentet her, hvor også roller og ansvar for studerende, samt for klinisk vejleder fremgår.

Trivselsmails til de studerende - hvad og til hvem?

Ifølge Absalons kvalitetspolitik skal udbudsstedet være i kontakt med de studerende i løbet af praktikken for at få en status på opnåelsen af læringsmålene og praktikforløbet generelt. 

Trivselsmail (omsorgsmail) sendes til den studerende, der er i praktik igennem praktikforløbene på 2.+3.+4.+6. semester.

Kontakten foregår forskelligt afhængig af hvilken kontakt der har været tidligere i den studerendes praktikforløb; det kan være:

 • et fysisk besøg på praktikstedet
 • et tlf. møde
 • en besked via Praktikportalen
 • et virtuelt møde. 

Kontakt gerne den studerende et par uger efter praktikstart. Det vil for udbudsstederne Slagelse, Næstved, Nykøbing og Roskilde eksempelvis sige:

 • 6. semester - uge 7 og uge 37
 • 4. semester - uge 9 og uge 18, samt uge 39 og uge 47
 • 3. semester - uge 9 og 13, uge 18 og 22, uge 39 og 43 samt uge 47 og 51
 • 2. semester - uge 7 og uge 18 samt uge 37 og 47

Hvordan kommunikerer jeg med studerende og kliniske vejledere?

Af hensyn til bl.a. regler om personfølsomme data vil vi fra Absalon gerne opfordre alle involverede parter til at gøre brug af Praktikportalen til kommunikation mellem praktikplads og uddannelsesinstitution. Dermed kan al dialog om en studerende også samles i praktikportalen i stedet for at ligge et mere eller mindre tilfældigt sted i Outlook.

Kommunikationsmuligheder i praktikportalen

I praktikportalen er der tre forskellige muligheder for kommunikation:

· Beskeder

· Dialog

· Dialogforum

Beskeder

Anvendelse/begrænsning

· Her kan der kommunikeres mellem de relevante parter: Studerende, klinisk vejleder og underviser i et lokalt forum.

· Det er dog kun på forsiden ”Din Praktikportal”, at du kan se, hvilken studerende/hvilket praktikforløb henvendelsen drejer sig om.

· Beskedfunktionen er tænkt som envejs kommunikation, når det kommer til studerende. Studerende kan således ikke svare på beskeder. Det er derfor vigtigt at beskedfunktionen ifb. med kommunikation til studerende, kun bruges til beskeder som man ikke forventer svar på.

Dialog

Anvendelse/begrænsning

· Her kan der gennem en chat-funktion kommunikeres mellem de relevante parter: studerende, klinisk vejleder og underviser i et lokalt forum.

· Antallet/valg af deltagere er automatisk og kan ikke redigeres. Dette betyder dog også, at du ikke behøver at skulle oprette en gruppe som under nedenstående Dialogforum.

· Al dialog om og med den enkelte studerende er i dette forløb (ligesom under Dialogforum) samlet på ét sted.

Dialogforum

Anvendelse/begrænsning

· Her kan der gennem en chat-funktion kommunikeres mellem de relevante parter: Studerende, klinisk vejleder og underviser… men også på tværs af praktikforløb og professionshøjskoler – det er et globalt forum.

· Antallet/valg af deltagere er frit, så det er oplagt at bruge hvis der skal kommunikeres med færre eller flere deltagere end i den lokale ”Dialog”.

Hvordan gør jeg?

Find vejledninger på hjemmesiden om praktiksamarbejde her. Der er vejledninger til både studerende, undervisere og kliniske vejledere.

NB: Den lokale ”Dialog” tilgås inde på det enkelte praktikforløb (i modsætning til det globale ”Dialogforum” som tilgås via menupunktet ”Kommunikation”).

Kan jeg skrive omsorgsmail til flere studerende på én gang?

Vi opfordrer selvfølgelig til at henvendelser bliver personliggjorte, men ja, det kan godt lade sig gøre at sende til flere studerende på én gang.

 

 • Vælg i Praktikportalen menu-punktet ”Kommunikation” og ”Praktikforløb”

 

 • Filtrer evt. på semester i søgningsfeltet (eller marker alle og slet derefter markering ved de der pt ikke er i praktik)
 • Tryk på  ”Ny besked”
 • Skriv beskeden og send

Se evt. også denne lille introduktionsvideo lavet af underviser i Slagelse:

https://www.youtube.com/watch?v=cT8rgM94q84<o:p></o:p>

Hvordan ser praktikkerne ud på de enkelte semestre?

På 1. semester er der 3 ugers praktik – enten i en kommune eller i regionens somatik

På 2. semester er der 10 ugers praktik – samme sted som på 1. semester

På 3. semester er der 8 ugers praktik – 4 uger i regionens somatik og 4 uger i regionens psykiatri

På 4. semester er der 8 ugers praktik – i en kommune, inklusiv en uge i sundhedspleje

På 5. semester er der praktikrelateret aktivitet – forskelligt på hvert udbudssted

På 6. semester er der 20 ugers praktik – i enten kommune, regionens somatik, eller psykiatri

På 7. semester er der praktikrelateret aktivitet – med flere valgmuligheder

 

Typiske praktikpladser

I kommunerne vil du typisk finde praktikpladser på plejecentre, i den udkørende sygepleje, på rehabiliteringsafsnit og i akutteam. I psykiatrien kan det være distrikspsykiatri (DP) såvel som Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM), sengeafsnit og ambulatorier. I somatikken er det såvel sengeafsnit som ambulatorier på regionens sygehuse, der har studerende i praktik. Endvidere har Epilepsihospitalet Filadelfia samt flere hospices plads til studerende. Praktikken vil primært være dagvagter, men aften og nattevagter kan forekomme. Sædvanlig mødetid i dagvagt er 7.00.

Kan de studerende ønske praktikplads?

Det er nu kun kommende 6. semester studerende der kan ønske praktiksted.

Studerende der skal på 6. semester i efterårssemestret har ønskeperiode i uge 20 (medio maj) og de der skal på 6. semester i forårssemestret har ønskeperiode i uge 47 (ultimo november).

Absalon fordeler praktikpladserne på 1-5 semester.

Som tommelfingerregel får de studerende besked om tildelt praktiksted 4 uger før praktikstart. 

 

Hvad skal jeg huske ved introduktion af studerende til praktik?

Guide til undervisere:

Praktikintroduktion til studerende – inden praktikstart

Det er naturligvis individuelt hvordan de studerende introduceres – afhængig af semester mm.

Denne guide er tænkt som inspiration/tjekliste til hvad introduktionen kan indeholde – en bruttoliste, hvor der muligvis introduceres til nogle af emnerne i andre sammenhænge.

Formål med semestrets praktik

 

 •         Læringsmål
 •         Studieaktiviteter
 •         Kobling mellem teori og praksis

<o:Eksamen

 

 • Forudsætning for at blive indstillet til prøve (godkendt mødepligt i praktik)
 • Form og indhold i prøve
 • Datoer (prøve, omprøve osv.) Link til prøveoversigter kan altid findes på hjemmesiden her.
 • Evt. videointro til prøve (speaket powerpoint præsentation)

 Brug af Portfolio i It’s Learning

-        Præsentation af den studerende som person (viden, færdigheder, kompetencer, samt ambitionsniveau og særlige udfordringer – ting den studerende særligt skal øve sig på). Link til vejledning her.

Intro til Praktikportal

 

 •         Kommunikation i praktikportalen (via ”Dialog” funktionen)
 •         Hvor finder jeg kontaktinfo mm på klinisk vejleder og kontaktperson fra Absalon (under ”Detaljer” i praktikflow)
 •         Link til vejledning for studerende
 •         Praktikrelevante dokumenter

Roller og ansvar i praktikken (link til samarbejde, roller og ansvar i praktik)

 

 •         Klinisk vejleder
 •         Studerende
 •         Kontaktperson (alle praktiksteder har tilknyttet en kontaktperson/underviser fra Absalon)

Attester mm

-        Tavshedspligt, Hjertelungeredning, brandbevis, stikskader, hygiejne og uniformsetikette

Hvordan får jeg mest muligt ud af min praktik?

 

 •         Åbenhed overfor at læring kan ske i mange situationer og via forskellige faggrupper
 •         Klar forventningsafstemning i starten af praktikken. Se også skabelon her. 
 •         Konstruktiv/handlingsorienteret tilgang til udfordringer
 •         Peer to peer: tips fra andre studerende der har været i praktik (f.eks. videoklip fra forskellige typer praktiksteder)

Hvor finder jeg mere information i relation til praktik?

-        FAQ for studerende – på Studienet (Sygeplejerskeuddannelsen – Praktik). Link her til spørgsmål og svar omkring trivsel, velkomstbrev fra praktiksted, typiske praktiksteder, EU-fagkrav, helligdage/studiedage, forsikring og transportudgifter mm. 

Får en studerende tilbudt nyt praktiksted, hvis vedkommende ikke dukker op eller afbryder igangværende forløb?

I eksamensbekendtgørelsen er der kommet en meget klar regel i § 5, som siger, at en studerende har ret til ét tilbud om praktikplads pr. praktikforløb. Tidligere var det ikke reguleret, hvor mange tilbud, vi som uddannelsesinstitution var forpligtet til at give.

Absalon kan tilbyde en studerende en ny praktikplads i samme praktikforløb, såfremt uddannelsesleder vurderer og beslutter, at der er tale om usædvanlige forhold i forbindelse med en studerendes afbrydelse af praktikforløb.