Del

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor du specialiserer dig i det, du selv finder allermest interessant.

Nedenstående gælder kun hvis du er startet på uddannelsen i 2021 eller før.

I Professionshøjskolen Absalon udbyder vi både tværfaglige specialiseringsmoduler og monofaglige specialiseringsmoduler. Specialiseringsmodulerne kan tages i forbindelse med et undervisningsfag eller i forbindelse med faget Lærerens Grundfaglighed.

Specialiseringsmoduler er udviklet lokalt i Professionshøjskolen Absalon og kan være organiseret som:

 • monofaglige moduler (indenfor et enkelt fag i læreruddannelsen) for dig, der ønsker at gå særligt i dybden med et fag.
 • tværfaglige moduler (på tværs af fag i læreruddannelsen) for dig, der ønsker en bred profil

Hvert efterår udgives et katalog over specialiseringsmoduler. Valget af specialiseringsmodul finder sted i efterårssemesteret, og specialiseringsmodulerne læses i det efterfølgende forårssemester. 

Du kan også vælge at læse specialiseringsmoduler på universiteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Hvis du ønsker at læse specialiseringsmoduler på andre uddannelsesinstitutioner end Professionshøjskolen Absalon , skal dette på forhånd godkendes af uddannelseslederen.

Til hvert modul er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, som angiver, hvorledes arbejdsbyrden inden for de 10 ECTS i modulet fordeler sig. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige moduler.

Eksempler på specialiseringsmoduler

Herunder ser du eksempler på moduler, der har været udbudt.  En gang om året udgives et nyt katalog over de specialiseringsmoduler, der udbydes det kommende forårssemester.

Tværfaglige moduler (Lærerens grundfaglighed og dansk/matematik)

Klasseledelse og relationskompetence

Indhold

 • Hvordan bliver du en god klasseleder?
 • Hvilke konkrete værktøjer kan hjælpe dig, når du skal lede en klasse i folkeskolen?

Modulet giver en grundig indføring i teoretiske og praktiske vinkler på klasseledelse, samt nedslag i emner som mobning, inklusion, didaktik m.m.

Lærerens kommunikation og interaktion med skolens forskellige aktører, i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet, svære samtaler og supervision, er vigtige elementer i udvikling af gode læringsmiljøer.

Det kræver en grundig opøvelse af lærerens relations- og regelledelseskompetencer at lykkes med sit ledelsesprojekt. Vi vil derfor arbejde ud fra en scenariedidaktisk tilgang, hvor en gennemgående case danner grundlag for alt arbejde på modulet. For at gøre casen levende og realistisk, vil der indgå rollespilsøvelser og udvikling af konkrete og personlige ledelsesstrategier, som skal ruste dig til at håndtere hverdagens udfordringer. Meld dig til et modul, som er både innovativt, udfordrende og kompetenceudviklende.  

Moduler med fokus på specialpædagogik (Lærerens grundfaglighed og dansk)

Specialpædagogik: Inklusion af elever i skriftsprogsvanskeligheder

Indhold

Modulet er et fordybelsesmodul for studerende, som følger Dansk 1.–6. klassetrin eller 4.–10. klassetrin. Det er en del af de valgfrie specialiseringsmoduler i Inklusionsprofilen og/eller inden for undervisningsfaget Dansk. Den studerende får på modulet indsigt i forskellige former for vanskeligheder, herunder eksekutive vanskeligheder, afkodnings- og sprogforståelsesvanskeligheder.

Modulet har bl.a. fokus på følgende temaer:

 • inklusion og læse-/stave-/skrivevanskeligheder
 • læse-/stave-/skrivevanskeligheder – og ’normal’ læse-/stave-/skriveudvikling
 • dysleksi (ordblindhed) – hvad, hvorfor og hvordan?
 • læsevanskeligheder/dysleksi med et helhedssyn
 • læse-/stave-/skrivevanskeligheder og eksekutive funktioner
 • undersøgelse af læse-/stavevanskeligheder – ordblindhed/dysleksi – testmaterialer
 • undervisningsdifferentiering samt planlægning og organisering af inkluderende undervisning
 • analyse/vurdering af undervisning/undervisningsmaterialer/læremidler til elever i vanskeligheder.

Moduler med fokus på sprog (monofagligt)

Engelsk i praksis 1.-9. klasse

Indhold

I dette modul har du mulighed for at få kompetencer inden for den ikke tidligere valgte aldersspecialisering, og modulet giver således, sammen med de tre obligatoriske basismoduler (SSB, PSK og IKK), adgang til at undervise i engelsk på alle alderstrin. Modulet er i den henseende tænkt som en uddybning af væsentlige områder fra de obligatoriske moduler.

Modulet lægger op til at arbejde praksisnært med engelskfaget og er ment som et idéudviklingsprojekt, som vil tage form af værkstedsarbejde i en entreprenant proces med identifikation af problemstillinger. Idéer udvikles, afprøves og kvalificeres i et produkt til undervisningsbrug.

Moduler knyttet til alle fag

Bevægelse i skolen

Indhold

Med skolereformen 2014 skal eleverne i folkeskolen bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.

Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte. 

Modulet Bevægelse i skolen henvender sig til dig med lyst til og interesse for at arbejde med begrebet bevægelse i alle skolens fag. Der vil blive præsenteret og arbejdet med: 

 • fagøvelser, hvor bevægelsen er integreret og fungerer som metode for at understøtte og fremme læring på tværs af alle skolen fag
 • brain breaks, som er kombineret med boglig undervisning. Disse breaks kan fungere som boostere for koncentration, motivation og læringsparathed, men uden en nødvendig sammenhæng til undervisningen 
 • bevægelse som en almen didaktisk overvejelse og få viden om og indblik i, hvorfor og hvordan der arbejdes med bevægelse i alle skolen fag. 

Der tages afsæt i nyeste forskning om, at al bevægelse vil fremme læring, skabe variation for eleverne, og det har også et trivselsfremmende aspekt, når bevægelsen er tilrettelagt, så alle kan være med.

Moduler med fokus på naturvidenskab

Bliv klar til de naturvidenskabelige fag

Indhold

Mangler du grundlæggende fagfaglige viden for opfylde kravene til at læse undervisningsfag inden for naturfag, eller er du lidt rusten i dine gymnasiekundskaber, har du med dette modul muligheden for et brush up, der giver adgang til at læse alle fire naturfaglige undervisningsfag.

Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt fagligt forløb, hvor der arbejdes med kernefaglige emner og problemstillinger fra alle fire naturfag.