Del

Mødepligt og fremmøderegistrering på læreruddannelsen (LU 23)

I august fik vi en ny studieordning på baggrund af bekendtgørelsen om ny læreruddannelse (LU-23). I den forbindelse kom der nye regler for mødepligt og fremmøderegistrering.

På læreruddannelsen er der således mødepligt på første årgang og fremmøderegistrering på alle øvrige årgange. 

Mødepligt og fremmøderegistrering gælder alle studerende på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen – uanset hvilket format du studerer på (LU-23). 

Som studerende skal du følge uddannelsen, som den er tilrettelagt af uddannelsesstedet. Det betyder, at du har pligt til at møde til minimum 80 % af alle skemalagte lektioner i hvert fag.

Mødepligten på 1.år er en forudsætning for, at du kan få godkendt semesteret og er samtidig en forudsætning for at du kan indstilles til 1.årsprøven.

Fremmøderegistreringen på de øvrige årgange er en forudsætning for, at du kan få godkendt semesteret. 

Vedrørende registrering af fremmøde

·        Fremmøderegistrering sker ved hjælp af uddannelsens læringsplatform, Itslearning.

·        Du skal fremmøderegistrere én gang i løbet af en undervisningsblok – ved  heldagsundervisning registrerer du både før og efter frokostpausen. Registreringen sker ved   selvregistreringsfunktionen.

·        Du kan se din fraværsprocent i Itslearning, og du har selv ansvar for at følge med i, om du   lever op til mødepligten. Du har desuden ansvar for at gøre din underviser opmærksom på,   hvis der evt. er sket en fejlregistrering.

Læs vejledningen fra Digital vedr. Fremmøderegistrering for studerende (herunder hvordan der selvregistreres på hhv. pc og mobil).

Særligt vedrørende opfyldelse og opfølgning på mødepligten 1. årgang

Midtvejs i semesteret laves der en opgørelse over dit fremmøde. Hvis dit fravær er for stort, vil du blive kontaktet af en underviser, der vil følge op på dit manglende fremmøde og lægge en plan for, hvordan du kan indhente det forsømte. 

Såfremt mødepligten ved semesterets afslutning er under grænsen for 80%, indstilles du til at udarbejde en afhjælpningsopgave, så du efterfølgende kan blive semestergodkendt og indstillet til førsteårsprøven. 

Du vil modtage et wiseflow fra Uddannelsesservice hvis du skal have en afhjælpningsopgave på grund af manglende fremmøde. 

Særligt vedrørende fremmøderegistrering på 2.-4. årgang

Fremmøde på 2.- 4. årgang (LU-23) er en forudsætning for at få godkendt semesteret. Såfremt fremmøde er under grænsen på 80% indstilles du til at udarbejde en afhjælpningsopgave, så du efterfølgende kan blive semestergodkendt.

Du vil modtage et wiseflow fra Uddannelsesservice hvis du skal have en afhjælpningsopgave på grund af manglende fremmøde.