Del

Individuel Vurdering

En individuel vurdering har til formål at give anerkendelse for din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne vælge et undervisningsfag i læreruddannelsen.

Det betyder, at hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav for at kunne vælge dit undervisningsfag i læreruddannelsen, har du mulighed for at søge dispensation for adgangskravene. Dette gør du ved at søge om at få vurderet dine reelle kompetencer ved en individuel vurdering. Du skal sandsynliggøre, at dine erhvervede kompetencer kan sidestilles med de generelle adgangskrav for undervisningsfaget/linjefaget.
 
Hvad forstås ved kompetencer?
Kompetencer er et begreb, der bredt dækker over den viden og de færdigheder, du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv og dit fritidsliv, samt fra uddannelsesforløb du har gennemgået.
Det kan f.eks. være.

 • organisatorisk arbejde
 • foreningsarbejde
 • højskoleophold
 • udviklingsprojekter
 • tillidshverv
 • kursusforløb
 • skole- og uddannelsesforløb, også uddannelsesforløb som delvist er færdiggjort, f.eks. hvis du har gennemført og bestået elementer af en uddannelse, men ikke har gennemført hele uddannelsen.

Hvordan søger jeg en individuel vurdering?
Mener du, at du har kvalifikationer, der efter en individuel vurdering kan sættes i stedet for adgangskravene for dit ønskede undervisningsfag, skal du skrive en ansøgning, hvori du redegør for hvilke kompetencer, du har erhvervet, og hvordan du mener de berettiger dig til at søge dispensation fra adgangskravene til undervisningsfaget.
Der ud over skal du også til din ansøgning vedlægge relevant dokumentation, der kan synliggøre, at du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene.
Relevant dokumentation kan være:

 • Eksamensbeviser fra Afsluttede uddannelser  eller karakterudskrifter fra uafsluttede uddannelser
 • Kursusbeviser
 • Erhvervserfaring – denne skal dokumenteres ved hjælp af f.eks. ansættelseskontrakter, lønsedler, arbejdsgiverudtalelser o.lign.
 • Samfundsmæssigt engagement – dette kan være frivilligt socialt arbejde, frivilligt foreningsarbejde, bestyrelsesarbejde o.lign.

Du skal sende ansøgning og dokumentation til Meritudvalget på merit@pha.dk

Ansøgningen skal være modtaget hos Meritudvalget senest d. 1. maj/1. november i semestret før undervisningsfaget/linjefaget påbegyndes.

Hvad sker der videre med min ansøgning?Når vi har modtaget din ansøgning om at dispensere fra adgangskravene til undervisningsfag på baggrund af en individuel vurdering, sender vi din ansøgning til Optagelses- og meritudvalget. Dette udvalg består af fagkompetente personer fra den uddannelse du søger ind på. De vurderer og behandler din ansøgning. Hvis din ansøgning imødekommes – dvs. dine kompetence bliver vurderet som sidestillet med de generelle adgangsbetingelser – kan du starte på undervisningsfaget, næste gang det oprettes, under forudsætning af, at der er plads på holdet. Såfremt din ansøgning ikke imødekommes, vil du modtage svar fra Optagelses- og meritudvalget umiddelbart efter sagsbehandlingen, hvor det vil fremgå, hvordan du kan kvalificere dig til at opfylde adgangskravene.