Del

Prøver

Prøver på Fysioterapeutuddannelsen afholdes efter gældende bekendtgørelser og reglerne i Professionshøjskolen Absalons prøvereglement.

Studieordning

Prøvebekendtgørelse

Prøveregler

Retningslinjer for skriftligt arbejde

Tilmelding til prøver

Påbegyndelse af et semester medfører, at den studerende automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende semester. Det er ikke muligt at framelde sig prøven. Manglende deltagelse i prøve/prøver inden for den fastsatte tidsramme, betragtes som et forbrugt prøveforsøg. Dette gælder dog kun såfremt manglende deltagelse ikke er forårsaget af sygdom, der kan dokumenteres.

Sygeprøver

Såfremt den studerende har været forhindret i, at gennemføre en prøve pga. af sygdom, skal Professionshøjskolen Absalon snarest muligt efter prøven afholde en sygeprøve. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Professionshøjskolen Absalon skal modtage lægeerklæringen senest 5 hverdage efter prøvens afholdelse. Hvis den studerende bliver akut syg under en prøves afholdelse, skal den studerende dokumentere at have været syg på prøvedagen. Dokumenterer den studerende ikke sygdom efter ovenstående regler har den studerende brugt et prøveforsøg. 

Omprøver

Bestås første prøveforsøg ikke, afholdes omprøve. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøven, og 2. prøveforsøg bruges. Som udgangspunkt afholdes omprøver snarest muligt jf. uddannelsens prøveoversigt. 

Snyd og plagiering

Ved skriftlige besvarelser sikrer Professionshøjskolen Absalon sig, at den studerende bekræfter via sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Den studerende er underlagt de almindelige principper om videnskabelig redelighed og plagiering. Bliver disse principper overtrådt, er der tale om snyd. Forsøg på snyd og medvirken til andre studerendes snyd ved prøver behandles på samme måde som gennemført snyd.

Det er ikke tilladt at skaffe sig selv eller give en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave ved at benytte ikke tilladte hjælpemidler. Snyd ved mundtlige prøver vil medføre at prøven stoppes, og at den studerende bortvises fra prøven.

Den studerende har herved brugt et prøveforsøg. Under skærpende omstændigheder kan den studerende blive bortvist fra institutionen i en kortere eller længere periode. Forud for dette indkaldes den studerende til en samtale. Hvis den studerende bliver bortvist fra Professionshøjskolen Absalon, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen i denne periode.