Del

Klinisk undervisning

I løbet af uddannelsens 3½ år er du sikret praktikplads i sammenlagt 28 uger fordelt på 4 perioder. I praktikken prøver du kræfter med fysioterapien i praksis og får erfaring med arbejdet som fysioterapeut på et sygehus, i den kommunale sektor eller i privat praksis.

Den kliniske undervisning udgør 42 ECTS af Fysioterapeutuddannelsens 210 ECTS. Den kliniske undervisning foregår på godkendte kliniske undervisningssteder og tilrettelægges som en integreret del af den samlede uddannelse, således at den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis uddannelsesinstitutionen og i klinik er gensidigt supplerende. Den kliniske undervisning skal således, i samspil med uddannelsens teoretiske dele, styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte.

De kliniske undervisningssteder repræsenterer forskellige specialeområder og det vil derfor være forskelligt, hvordan der arbejdes med læringsudbytterne på de enkelte steder.

Professionshøjskolen Absalon er ansvarlig for at tilvejebringe de nødvendige antal pladser på de kliniske uddannelsessteder i region Sjælland.

Mødepligt

I henhold til studieordningen er der mødepligt i den kliniske undervisning - dette er bestemt gennem den bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som uddannelsen til fysioterapeut bygger på.

På fysioterapeutuddannelsen er der mødepligt i de kliniske undervisningsforløb svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Ved de kliniske undervisningsforløbs begyndelse aftaler den kliniske underviser med den studerende, hvilke aktiviteter der registreres fremmøde til. 

Dokumentation for opfyldt mødepligt er forudsætning for, at den studerende kan gå til prøver, der vedrører læringsmålene for klinisk undervisning.

Manglende opfyldelse af deltagelses- og mødepligt.

Såfremt den studerende ikke opfylder deltagelses- og/eller mødepligten vil dette registreres som et anvendt prøveforsøg, medmindre den studerende kan dokumentere sygdom eller der kan opnås dispensation.

Praktikportalen

Her er linket til Praktikportalen, hvor du skal angive dine ønsker når du skal i praktik.

På praktikportalen finder du også beskrivelser af praktikstederne, samt dokumenter du skal bruge i forbindelse med din praktik.