Del

Stipendier og legater

Hvis du vil på et studie- eller praktikophold i udlandet, har du flere forskellige muligheder for at få et stipendium med dig. Dit ophold skal dog altid være aftalt med den internationale koordinator på din uddannelse.

Når dit ophold indgår som en del af din uddannelse - og altså ikke forlænger dit studie, kan du næsten altid få et stipendium. Drøft de forskellige muligheder med din koordinator, da der er visse betingelser knyttet til de forskellige stipendierne. Stipendier kan ikke kombineres, og som regel vil du kunne tage din SU med til udlandet.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder herunder. 

Erasmus+ stipendium

Størrelsen på et Erasmus+-stipendium afhænger af, hvilket land du rejser til, hvor mange dage dit ophold skal vare, og om du skal på er et studie- eller praktikophold. Et stipendium ligger i gennemsnit på 500 EUR om måneden (med forbehold for ændringer).

Såfremt du bliver bevilget et Erasmusstipendium, modtager du 70% af dit stipendium før afrejse, mens de sidste 30% udbetales, når opholdet er afsluttet, og alle evalueringer samt Certificate of Attendance (deltagerbevis) og Transcript of Records (resultatudskrift) er indsendt.

Fewer opportunities

Som noget nyt har Team Studieliv mulighed for at give studerende et økonomisk top-up, hvis de kan defineres som havende færre muligheder (fewer opportunitites).

Tillægget udgør max 250 EUR ekstra per måned.

Fewer opportunities top-up er en forhøjelse af det almindelige Erasmus+-tilskud til almindelige udgifter til rejse og ophold. Tillægget fjerner barrierer for at studerende med færre muligheder kan deltage i Erasmus+-mobilitet – det kan både være barrierer, der er direkte eller indirekte forbundet til den studerendes udfordringer. Målgrupperne defineres sådan:

 • Studerende med funktionsnedsættelser, kroniske eller behandlingskrævende lidelser (gælder både psykiske, fysiske lidelser og indlæringsvanskeligheder)
 • Studerende med borgerligt ombud eller indkaldte til tjeneste i Reserven
 • Forsørgere eller ressourcepersoner (forældre, adoptivforældre, forsørger for et sygt familiemedlem, mentor eller støtteperson) 

For at komme i betragtning til top-up skal den studerende udfylde en ansøgning og underskrive en tro- og loveerklæring, som Team Studieliv arkiverer. Det kan hænde, at Team Studieliv beder om yderligere dokumentation.

Vil du vide mere, så kontakt Team Studieliv på international@pha.dk. 

Nordplus stipendier - Kortere studie- eller praktikophold i Norden

Kontakt din internationale koordinator for at høre, om din uddannelse er med i et nordisk netværk, der giver støtte til studie- eller praktikophold i Norden.

Du kan også søge på Nordplus på dette kort, der viser alle Absalons partnerinstitutioner. 

Legatmuligheder til studerende på Professionshøjskolen Absalon med studieforsikring i LB Forsikring/Bauta Forsikring

Ansøg senest 3 måneder før dit ophold starter

I samarbejde med LB Forsikring uddeler Professionshøjskolen Absalon årligt 5 rejselegater á 10.000 kr. til studerende, der skal på et udlandsophold.

For at søge om legatet skal du have studieforsikring i LB Forsikring/Bauta Forsikring. 

Studerende, der skal på studieophold i udlandet har fortrinsret til legaterne, men studerende der skal på praktikophold kan også komme i betragtning. Ophold af min. 12 ugers varighed har også fortrinsret.  

Du søger om legatet ved at indsende ansøgningsskemaet samt nødvendige bilag til international@pha.dk  senest 3 måneder før dit ophold starter

Hvis du modtager rejselegatet, bliver du også tilbudt en gratis forlængelse af din studieopholdsforsikring ud over de 60 dage, som allerede er inkluderet, hvis dit ophold er af længere varighed. Forsikringspræmien på forlængelsen er modsat legatet skattepligtigt, og vil maksimalt have en værdi af 1500 kr.

Legater fra Knud Højgaards Fond til udlandsophold uden for Europa samt til Grønland

OBS! Det er ikke muligt at søge via Fondens egen hjemmeside, alle ansøgninger skal gå via Absalon. 

I samarbejde med Knud Højgaards Fond uddeler Professionshøjskolen Absalon årligt 8 rejselegater á 15.000 kr. til studerende, der skal på et udlandsophold uden for Europa eller på Grønland (såfremt det ikke er muligt at modtage andre midler via fx Nordplus).

Studerende, der skal på et studieophold i udlandet har fortrinsret til legaterne, men studerende der skal på praktikophold kan dog også komme i betragtning. Det er et krav, at varigheden af dit udlandsophold er minimum 3 mdr (her er størrelsen på legatet 13.000 kr).

Obs. Ansøgningsfristen er senest 3 måneder inden afrejse.

For at komme i betragtning til disse legater er der desuden en række andre kriterier der skal være opfyldt:

 • Du skal være professionsbachelorstuderende på Absalon, og som minimum have afsluttet første år af dit studie, på det tidspunkt dit udlandsophold starter.
 • Studie- eller praktikopholdet skal være en integreret del af din uddannelse på Absalon, og skal godkendes i form af merit.
 • Opholdet skal ske i tilknytning til en af Absalons partnerinstitutioner. Se mere her.
 • Din likvide formue må ikke overstige kr. 300.000. (aktier, obligationer etc. er likvider, en lejlighed er ikke likvid).
 • Du må ikke tidligere have modtaget et legat fra Knud Højgaards Fond.
 • Du skal være dansk statsborger eller have en meget nær tilknytning til Danmark (f.eks. have boet her hele dit liv)*.

Hvis du er interesseret i at søge et legat fra Knud Højgaards Fond, skal du indsende en ansøgning med følgende dokumenter: 

 • Ansøgningsskema
 • Max. 1 sides faglig motiveret ansøgning
 • Karakterudskrift
 • Detaljeret budgetoverblik OBS inkl. underskrift på tro-og-love vedr. likvid formue

Hele ansøgningen skal sendes til international@pha.dk 

Din ansøgning vil ikke komme i betragtning, såfremt den ikke indeholder alle dokumentationskrav. 

*jf. Fondens vedtægter skal legaterne ”…bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse”, og de kan derfor ikke tildeles internationale studerende.

Skat og SU

Skat af stipendier

I følge Told og Skattestyrelsens cirkulære af 30. oktober 1991 er rejselegater skattefrie "når de er ydet med den klausul at de skal anvendes til rejse og ophold i studierejseøjemed og i øvrigt opfylder betingelserne i Ligningsrådets anvisning for det år de er ydet". Det er vigtigt, at du selv sørger for dokumentation for samtlige større udgifter under studieopholdet, så du kan dokumentere efterfølgende overfor SKAT, at dine stipendier rent faktisk er blevet brugt på et studieophold i udlandet

SU i udlandet

Du kan søge om at få SU med til studieophold og hele uddannelser i udlandet. Desuden har du mulighed for at få udlandsstipendium til visse studieophold/uddannelser

Du kan søge om at få din SU og dit SU-lån med til studieophold i udlandet i kortere eller længere perioder.

Det kræver, at:

 1. Studieopholdet er et led i din danske uddannelse
 2. Dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit

Læs mere om SU i udlandet

Legater

Det er en rigtig god idé at starte legatsøgningen i god tid. Der er nemlig mange legater, som har ansøgningsfrist en eller to gange om året. Vi anbefaler desuden også, at du udarbejder en standardansøgning, som du kan rette til alt efter hvilket legat, som du søger. Dette kan spare dig meget tid, hvis du skal søge mere end et legat.

Andre nyttige links:

 • EDUs gode råd om legatsøgning.
 • LegatNet
  Danske fonde og legaters eget officielle legatsøgningssystem. Her kan danske studerende hurtigt og let få overblik over de legater, der kan søges til studieophold i udlandet.
 • Fundraising.how tilbyder en række gratis artikler, samt hjælp med fonds- og legatsøgning (mod betaling).  

 

Kontakt os

Internationale koordinatorer