Del

Typer af personoplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er "personhenførbar".

Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre overordnede kategorier:

 1. Almindelige oplysninger,
 2. Særlige katergorier af oplysninger (følsomme oplysninger) og
 3. Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger

Dertil kommer fortrolige oplysninger (inkl. CPR)

Opdelingen findes, fordi der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed. Du kan læse mere om disse behandlingsregler under punktet "Behandling og opbevaring af personoplysninger".

Almindelige personoplysninger - artikel 6

Ifølge Datatilsynet kan de personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien "Følsomme personoplysninger", kaldes "almindelige personoplysninger".
Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger som fx navn og adresse, kundeforhold, økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, IP-adresse, matrikelnr. og andre lignende ikke-følsomme oplysninger.

Følsomme/særlige personoplysninger - artikel 9

Ifølge Datatilsynet anses følgende oplysninger om følsomme/særlige personoplysninger:

 • Race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Behandling af genetiske data og/eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Oplysninger om strafbare forhold - artikel 10

Oplysninger om strafbare forhold anses efter databeskyttelsesforordningen for almindelige personoplysninger og er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven (§ 8 i databeskyttelsesloven).

Der skal anlægges en ganske vid forståelse af begrebet strafbare forhold. Begrebet omfatter således ikke kun oplysninger om overtrædelse af lovgivning, uden at det har udløst eller kan udløse et egentligt strafansvar, men også eventuelle andre sanktioner, som f.eks. rettighedsfrakendelse.

Det er imidlertid ikke enhver oplysning om et muligt strafbart forhold, herunder enhver anmeldelse til politiet, der kan anses for omfattet. En anmeldelsen til politiet må således i en eller anden form antages at være underbygget, førend der er tale om oplysninger om strafbare forhold.

Fortrolige oplysninger (inkl. CPR) - straffelovens § 152 sammenholdt med forvaltningslovens § 27

Fortrolige oplysninger er en særlig kategori af oplysninger, der ikke nævnes udtrykkeligt i databeskyttelsesreglerne, men hvor særlige beskyttelsesbehov kan have betydning ved anvendelsen af databeskyttelsesreglerne. Fortrolige oplysninger vil endvidere ofte være underlagt særregulering i anden lovgivning (f.eks. straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27).

Personnummer (CPR-nummer) er en fortrolig oplysning, der er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven og som man skal have sikkerhedsforanstaltninger omkring.

Det afgørende for, om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følsomme personoplysninger vil utvivlsomt være fortrolige oplysninger. Omvendt er en fortrolig oplysning ikke altid følsom.

Ikke-følsomme personoplysninger kan i visse situationer være fortrolige. Det gælder oplysninger om f.eks.

 • indtægts- og formueforhold
 • arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
 • interne familieforhold (inkl. oplysninger om f.eks. selvmordsforsøg og ulykkestilfælde).

Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, og som ikke kan nægtes udleveret efter offentlighedsloven, vil ikke være af fortrolig karakter. Det gælder f.eks. oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas, kørekort, jagttegn osv.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger
Dataklassifikation

Kilde: DKCert