Del

Pædagoguddannelsen med merit

Åben uddannelse
Meritpædagoguddannelsen udbydes under Åben Uddannelse og tager 3 år, hvoraf ca. 44 uger foregår på din arbejdsplads.

Adgangskrav
For at du kan blive optaget på Meritpædagoguddannelsen, skal du opfylde de formelle adgangskrav for pædagoguddannelsen og samtidig kunne dokumentere fem års fuldtidsarbejde inden for det pædagogiske område. Eksempler på pædagogisk erhvervserfaring kan være som dagplejer eller pædagogmedhjælper

Deltagerbetaling
Meritpædagoguddannelsen i 2023 har en deltager betaling på ca. 8.000 kr. pr. semester. Prisen reguleres årligt.

Hvor kan du tage uddannelsen
Meritpædagoguddannelsen kan tages i Roskilde, Vordingborg, Slagelse eller Nykøbing Falster, afhængigt af om du studerer under model 1, 2 eller 3. 

Tilrettelæggelse

Merituddannelsen er tilrettelagt i lange sammenhængende studie- og arbejdsforløb. Dels for at du som studerende kan opbygge et tilhørsforhold til dit uddannelsessted og de ordinære studerende. Og dels for at tage hensyn til din arbejdsgiver og en eventuel rotationsvikarordning. I de perioder, hvor uddannelsen ligger stille som følge af ferie eller andet, kommer du tilbage på din arbejdsplads, så du får mulighed for at afholde ferie eller arbejde her.

I grundfagligheden og det første specialiseringsmodul følger merituddannelsen de studerende på den ordinære pædagoguddannelse.

Herefter skifter meritpædagogerne spor og følger valgfag og tværprofessionelt valgfag med årgangen, der er påbegyndt uddannelsen 6 måneder tidligere.  

Herefter kommer du tilbage på din arbejdsplads i 6 måneder.

Uddannelsen afsluttes med en undersøgelsespraktik og et bachelorprojekt. Her vil du studere med de samme ordinære studerende, som du har læst valgfag og tværprofessionelt valgfag med.

Indhold og opbygning

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig lidt ud over første studieår. Derefter følger specialiseringsdelen, som bl.a. indeholder valgfag og et tværprofessionelt modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

Grundfagligheden    

Denne består af 5 moduler og en 6-7 ugers praktikperiode:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Køn, seksualitet og mangfoldighed
 • Pædagogens praksis
 • 1. praktik
 • Samfundet i pædagogiske arbejde
 • Pædagogen som myndighedsperson

Specialiseringsdelen  

Uddannelsen tilbyder følgende specialiseringsretninger: Dagtilbudspædagogik (0-5 år), Skole- og fritidspædagogik (6-18 år) og Social- og specialpædagogik. Som meritstuderende får du tilbudt den specialisering, som du har fået merit for. Specialiseringen rummer i alt:

 • 3 specialiseringsmoduler
 • 1 valgmodul
 • 1 tværprofessionelt valgmodul
 • Bachelorprojektet med 4. praktik

Praktik   

Det er lovbestemt, at alle skal i 1. praktik og 4. praktik, også selvom du som meritstuderende allerede har praktisk erfaring fra den pædagogiske verden. Første praktik er tilrettelagt således, at du kommer ud i praktik inden for et andet pædagogisk område, end det du har erfaring med. Uddannelsesstedet sørger for praktikpladser til alle studerende.

1. praktik er placeret i det første år af uddannelsen. Praktikken afsluttes med en prøve, og den skal være bestået, før du kan fortsætte på uddannelsen.

4. praktik er knyttet til bachelorprojektet, hvor research i denne praktik indgår som baggrund for bachelorprojektet. Praktikken kommer ikke til at ligge som en fast blok, men som en model, hvor I selv tilrettelægger praktikdagene inden for bachelorperiodens rammer. Praktikken gennemføres på studiedagene, så du skal ikke have fri fra dit arbejde til at gennemføre praktikken.

 

 

Uddannelsen som e-læring

Ønsker du at tage dit meritpædagoguddannelse som e-læring er der også mulighed for det.

Hvordan opnår man merit?

Pædagoguddannelsen med merit er en særligt tilrettelagt uddannelse for ansøgere med minimum 5 års pædagogisk arbejdserfaring. Der gives merit for de mange års arbejdserfaring, hvilket betyder, at du sparer 2 gange ½ års praktik i forhold til den ordinære uddannelse.

Adgangskrav til pædagog med merit

For at blive optaget som studerende på pædagoguddannelsen med merit, skal følgende være opfyldt:

 • at du opfylder de generelle adgangskrav til pædagoguddannelsen

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) eller
  • Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) eller Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU), begge med Dansk og Samfundsfag på C-niveau samt Engelsk på E-niveau eller
  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Samfundsfag på C-niveau eller Kultur- og Samfundsfaggruppen og et valgfrit fag på C-niveau eller
  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau eller
  • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder ovenstående formelle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV.

Derudover skal følgende krav også være opfyldt:

  Overførsel og orlov

  Flytning fra merituddannelsen eller til merituddannelsen til nogle af andre uddannelsesretninger er desværre ikke mulig.

  Det vil også være vanskeligt at afholde orlov af forskellig karaktér under merituddannelsen, da en orlovsperiode vil få konsekvenser fx ved forlænget gennemførelsestid, da vi kun udbyder merituddannelsen i forbindelse med vores vinteroptag.

  Deltagerbetaling

  Pædagoguddannelsen med merit udbydes under Åben uddannelse. Det betyder, at der er fastsat en deltagerbetaling på ca. 8.000 kr. for hvert af de 6 semestre, uddannelsen består af. Bemærk, at du ikke får pengene igen, hvis du springer fra et semester. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere semester

  Prisen fastsættes en gang årligt og afhænger af den deltagerbetaling, der vedtages på finansloven. Kontakter du studievejlederen på uddannelsesstedet, du ønsker at gå, kan du få oplyst det præcise beløb.

  Derudover skal der beregnes udgifter til bøger samt til forbrug af fotokopiering og print.

  Man kan søge om SVU på det første studieår

  Vi anbefaler at du hurtigst muligt efter optagelse på uddannelsen søger SVU.

  Du søger digitalt om SVU via www.svu.dk ’Søg SVU’

  Husk at vælge ansøgningsskemaet ’SVU til uddannelse på videregående uddannelse’.

  Uddannelsesoversigt

  Her finder du uddannelsesoversigter for dit uddannelsesforløb på Meritpædagoguddannelsen. 

   

  Hold MV24 - start 1.2.2024 - slut 31.1.2027

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV24

  Detaljeret oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV24

   

  Hold MS23 - start 1.9.2023 - slut 30.6.2026

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MS23

  Detaljeret oversigt - Meritpædagoguddannelsen MS23

   

  Hold MV23 - start 1.2.2023 - slut 31.1.2026

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV23 

  Detaljeret oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV23

   

  Hold MWS22 - start 1.9.2022 - slut 30.6.2025

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MWS22

   

  Hold MV22 - start 1.2.2022 - slut 31.1.2025

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV22

  Detaljeret oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV22

   

  Hold MS21 - start 1.9.2021 - slut 30.6.2024

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MS21

   

  Hold MV21 - start 1.2.2021 - slut 31.1.2024

  Grafisk oversigt - Meritpædagoguddannelsen MV21