Del

Mødepligt i grundfagligheden

Den studerende skal følge uddannelsen, som den er tilrettelagt af uddannelsesstedet. Den studerende har pligt til at møde til min. 85% af alle skemalagte lektioner, hvor der er en underviser til stede på grundfagligheden (både fysisk og virtuel), svarende til uddannelsens første 70 ECTS, som disse tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen.

 

Den daglige fremmøderegistrering

 • Fremmøderegistrering sker ved hjælp af uddannelsens læringsplatform, Itslearning.
 • Underviser fremmøderegistrer én gang i løbet af en undervisningsblok – på et vilkårligt tidspunkt. Det sker enten manuelt ved opråb eller ved selvregistreringsfunktionen (især ved store hold).
 • Den studerende skal være synligt til stede med sit ansigt på skærmen ved online undervisning. Brug evt. mobil tlf. hvis pc netforbindelsen er dårlig.
 • Den studerende kan se sin egen fraværsprocent i Itslearning og har selv ansvar for at følge med i om vedkommende lever op til mødepligten.  Den studerende har også ansvar for at gøre underviser opmærksom på, hvis der evt. er sket en fejlregistrering.
 • Den studerende har ligeledes selv ansvar for at blive delvis fremmøderegistreret, hvis den studerende kommer senere eller går tidligere i en undervisningsblok.
 • Hvis ikke den studerende bliver fremmødegodkendt (opfylder min 85% fremmøde), skal den studerende udarbejde en afhjælpningsopgave, som skal godkendes for at kunne opfylde forudsætningskravet – og dermed ret til at gå til prøve.
 • Evt. manglende opfyldelse af fremmødepligten vil blive dokumenteret ved hjælp af Itslearning.

Læs vejledningen fra Digital vedr. Fremmøderegistrering for studerende (herunder hvordan du selvregistrerer på hhv. pc og mobil) 

 

Fremmødet opgøres forud for følgende prøver

 • PMA prøve (GK1)
  1. etape: Pædagogiske miljøer og aktiviteter (30 ECTS)
  (modulerne ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter” og Køns, seksualitet og mangfoldighed”).
 • 1. praktikprøve[1] (GK3)
  2. etape: Pædagogens praksis (20 ECTS)
  (modulet ”Pædagogens praksis” samt tre studiedage på 1. praktik[2]).
 • POS prøve (GK2)
  3. etape: Profession og samfund (20 ECTS)
  (modulerne ”Samfundet i pædagogisk arbejde” og ”Pædagogen som myndighedsperson”).

 

Opfølgning på manglende fremmødepligt

Opfølgning på opfyldelsen af mødepligten sker for hver enkelt etape (1. 2. og 3. etape) / de enkelte kompetenceområder (GK1, GK3, GK2) og afgøres i den sidste del af etapen.
Fremmødet opgøres inden henholdsvis PMA prøven, 1. praktik prøve (dvs. studiedagene) og POS prøven.
Studieadministrationen opgør de studerendes fremmøde på følgende tidspunkter i løbet af en etape:

 • Efter 5 uger.
  Såfremt den studerende har fravær på 15% eller derover, sendes en bekymrings mail til den studerende.
 • Efter 10 uger (gælder kun for 1. etape).
  Såfremt en studerende har fravær på 15% eller derover, indkaldes den studerende til en samtale, hvor der gøres opmærksom på problemet og konsekvenserne samt drøftes, hvilke muligheder der er, for at den studerende kan leve op til kravet.
 • I slutningen af etapen (se oversigt over fremmøde på grundfagligheden / link følger).
  Afgøres det om den studerende har opfyldt fremmødepligten og dermed kan fremmødegodkendes. Hvis ikke skal den studerende udarbejde en afhjælpningsopgave, som skal godkendes for at kunne opfylde mødepligten og dermed forudsætningskravet for at kunne gå til prøve.

Opfyldelse af mødepligten

Opfyldelse af mødepligten er et forudsætningskrav for at gå til prøven. Jævnfør eksamensbekendtgørelsens regler herom. Således er opfyldelse af mødepligten på hvert af semesterets kompetenceområder en forudsætning for deltagelse i kompetenceområdets prøve. Den studerende får ét forsøg på afhjælpning af den manglende opfyldelse af mødepligten forud for kompetenceområdets prøve.

Opfylder den studerende ikke mødepligten på min. 85 % i et kompetenceområde og får den studerende ikke godkendt afhjælpningsopgaven betyder det, at den studerende ikke kan deltage i den prøve, for hvilken mødepligten udgør en forudsætning. I overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler bruger den studerende ét prøveforsøg, hvis forudsætningen for at deltage i en prøve, ikke er opfyldt på prøvetidspunktet.

Afhjælpning og opfyldelse af forudsætningskrav på ny

Afhjælpning af manglende opfyldelse af mødepligten kan ske ved besvarelse og opfyldelse af en skriftlig opgave. Opgavens opfyldelse afhænger af rettidig aflevering, formkrav, faglighed og redelighed. Der gives ikke vejledning til opgavebesvarelsen. Kan opgaven ikke vurderes som opfyldt, kan den studerende ikke deltage i kompetencemålets prøve og mister derved et prøveforsøg.

Den studerende har ét forsøg til at afhjælpe forud for 1. omprøve. For at afhjælpe, skal den studerende udarbejde en ny opgave eller forbedre sin opgave. Kan opgaven fortsat ikke vurderes som opfyldt, kan den studerende ikke deltage i kompetencemålets 1. omprøve og mister derved sit 2. prøveforsøg.

Den studerende har herefter mulighed for et sidste forsøg på at afhjælpe forud for 2. omprøve. For at afhjælpe, skal den studerende udarbejde en ny opgave eller forbedre sin opgave med henblik på at opfylde forudsætningskravet og blive indstillet til 3. og sidste prøveforsøg.

Den opgave, som den studerende skal besvare, relaterer sig til kompetencemålet.

 

Nationale studieordning vedr. mødepligt kan ses her: https://phabsalon.dk/uddannelser/paedagog/studieordning-og-lovgrundlag/

Mødepligt på Pædagoguddannelsen

Mødepligt skal styrke pædagoguddannelsen. 

Pædagoguddannelsen er i gang med at blive endnu bedre - og det skal du være en del af.

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen, indfører vi derfor mødepligt på min. 85% i grundfaglighedsdelen.

Fra februar 2021 vil mødepligten være gældende for alle nye pædagogstuderende i Danmark. 

Hvordan registreringen præcist kommer til at foregå, vil du få at vide i forbindelse med din studiestart.

Registreringen og mødepligten gælder alle planlagte studieaktiviteter på uddannelsen, som sættes i gang af jeres undervisere. Det kan være forelæsninger, holdundervisning, onlineundervisning og vejledning etc.

Jeg håber, I vil tage godt imod det nye initiativ.

Venlig hilsen
Camilla Wang
Rektor