Del

Prøver, fremmøde- og modulgodkendelser


Krav for at kunne gå til prøve

Du er automatisk tilmeldt prøverne på uddannelsen, men for at blive indstillet til uddannelsens prøver skal du opfylde det, der kaldes deltagelsespligten.

På grundfagligheden består deltagelsespligten af to selvstændige forudsætningskrav. Hér skal du både have godkendt dit fremmøde og du skal også have deltaget i forskellige aktiviteter for at blive modulgodkendt. På specialiseringsdelen består deltagelsespligten i, at du skal have deltaget i  forskellige aktiviteter for at blive modulgodkendt.

 • Fremmødegodkendelse: Min. 85% mødepligt til alle skemalagte lektioner på henholdsvis 1., 2. og 3. etape.
 • Modulgodkendelse: Deltagelse i forskellige aktiviteter, som beskrevet under det enkelte modul.

Fremmødegodkendelse

Du skal følge uddannelsen, som den er tilrettelagt af Absalon. Som studerende har du pligt til at møde til minimun 85% af alle skemalagte lektioner (både fysisk og virtuel), hvor der er en underviser til stede på grundfagligheden, svarende til uddannelsens første 70 ECTS, som disse tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen.

Opfølgning på opfyldelsen af mødepligten sker for hvert enkelt kompetenceområde jævnfør bilag 1 i bekendtgørelsen for uddannelsen og opgøres ved kompetenceområdets afslutning.

Fremmødet opgøres forud for følgende prøver:

 • PMA prøve (GK1)
  1. etape: Pædagogiske miljøer og aktiviteter (30 ECTS)
  (modulerne "Pædagogiske miljøer og aktiviteter" og "Køn, seksualitet og mangfoldighed")
 • Praktikprøve[1] (GK3)
  2. etape: Pædagogens praksis (20 ECTS)
  (modulet "Pædagogens praksis" samt tre studiedage på 1. praktik[2].
 • POS prøve (GK2)
  3. etape: Profession og samfund (20 ECTS)
  (modulerne "Samfundet i pædagogisk arbejde" og "Pædagogen som myndighedsperson")

Det betyder, at dit fremmøde opgøres administrativt i slutningen af etapen, forud for den ordinære prøve ved ovenstående prøver. Der sker på et tidspunkt således, at der gives mulighed for et afhjælpningsforsøg inden etapen afsluttes i tilfælde af, du ikke har opfyldt din fremmødepligt på minimum 85%.

Se opgørelsesdatoer i "Oversigt over fremmødegodkendelse" på studienettet.

 

Opfyldelse af mødepligten

Opfyldelse af mødepligten er et forudsætningskrav jævnfør eksamensbekendtgørelsens regler herom. Således er opfyldelse af mødepligten på hvert af semesterets kompetenceområder en forudsætning for deltagelse i kompetenceområdets prøve.
Du får ét forsøg på afhjælpning af den manglende opfyldelse af mødepligten forud for kompetenceområdets prøve.

 

Opfylder du ikke mødepligten på minimum 85% i et kompetenceområde og får du ikke godkendt afhjælpningsopgaven betyder det, at du ikke kan deltage i den prøve, for hvilke mødepligten udgør en forudsætning. I overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler bruger du så ét prøveforsøg, hvis forudsætningen for at deltage i en prøve, ikke er opfyldt på prøvetidspunktet.

 

Afhjælpning og opfyldelse af forudsætningskrav på ny

Afhjælpning af manglende opfyldelse af mødepligten kan ske ved besvarelse og opfyldelse af en af en skriftlig opgave. Opgavens opfyldelse afhænger af rettidig aflevering, formkrav, faglighed og redelighed. Der gives ikke vejledning til opgavebesvarelsen.
Kan opgaven ikke vurderes som opfyldt, kan du ikke deltage i kompetencemålets prøve og mister derved et prøveforsøg.

Du har ét forsøg til at afhjælpe forud for 1. omprøve.
For at afhjælpe, skal du udarbejde en ny opgave eller forbedre din opgave. Kan opgaven fortsat ikke vurderes som opfyldt, kan du ikke deltage i kompetencemålets 1. omprøve og mister derved dit 2. prøveforsøg.

Du har herefter mulighed for et sidste forsøg på at afhjælpe forud for 2. omprøve.
For at afhjælpe, skal du udarbejde en ny opgave eller forbedre din opgave med henblik på at opfylde forudsætningskravet og blive indstillet til 3. og sidste prøveforsøg.

Den opgave, som du skal besvare, relaterer sig til kompetencemålet. Læs nærmere under et enkelte modul. 

Nationale studieordning vedr. mødepligt kan ses her: phabsalon.dk/uddannelser/paedagog/studieordning-og-lovgrundlag/

 

Modulgodkendelse

På din læringsrejse igennem pædagoguddannelsen skal du have godkendt alle moduler. I modulbeskrivelserne står der, hvordan du får godkendt dit modul. Du får godkendt hele etapen, når du har bestået etapens prøve.  

Under hver enkel prøve kan du se, hvor mange moduler du skal have godkendt for at blive indstillet til uddannelsens prøver. Hvis ikke du har fået godkendt tilstrækkeligt mange moduler, mister du et prøveforsøg. 

Du skal derudover være opmærksom på, at prøverne på 1. og 2. etape skal være bestået inden udgangen af 2. studieår. Ellers kan du ikke fortsætte din uddannelse. Har du problemer med at få dine moduler godkendt, vil du blive inviteret til en samtale med en studievejleder. Samtalen skal understøtte dig i at strukturere dit studie og din studieaktivitet, så du kan få godkendt dine moduler. Samtalen kan medføre en aftale om, at du går ét eller flere moduler om.  

Pædagoguddannelsen består af en fælles del, grundfagligheden, og en specialiseringsdel. 

Fællesdelen svarer til 70 ECTS + 10 ECTS for praktik. 

Specialiseringsdelen svarer til 140 ECTS. Her indgår specialiseringsfag, svarende til 60 ECTS-point, inden for de tre områder:

• Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med 0-5-årige børn
 
• Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i alderen 6-18 år
 
• Social- og specialpædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med børn og unge med særlige behov og personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller sociale vanskeligheder.
 
Du skal som studerende påbegynde et af specialiseringsfagene efter gennemførelse af fællesdelen.  
Udover specialiseringsfag består specialiseringsdelen også at et tværprofessionelt element, tre praktikperioder svarende til henholdsvis 30, 35 og 5 ECTS-point og Bachelorprojektet svarende til 15 ECTS-point. 

Bachelorprojekter

 

Professionshøjskolen Absalon's studerende registrerer deres bacelorprojekter i studenterportalen under portalen UC Viden

Portalen indeholder studenterprojekter skrevet ved professionshøjskolerne i Danmark. Projekterne dækker alle uddannelser ved højskolerne og nogle vil være tilgængelige i fuldtekst, dvs. du kan læse dem på skærmen eller printe dem ud.

Når du søger kan du vælge at afgrænse til kun at søge i en bestemt professionshøjskoles bachelorprojekter eller du kan fx også se hvilke afgangsprojekter der er skrevet på en bestemt uddannelse.

Klik på logoet for at komme til UC Viden