Del

BA2: Hovedprojektet

I dette modul er der ingen undervisning men vejledning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde og evt. frivillige seminarer. Den studerende skal selvstændigt eller i en gruppe vælge en problemstilling, som kan være i tilknytning til et undervisningsfag, Lærerens Grundfaglighed eller et forsknings- og udviklingsprojekt. Det betyder, at den studerende kan vælge at fokusere lærerfaglige problemstillinger sådan som de kommer til udtryk i et undervisningsfag og som man er blevet bekendt med gennem sin praktik, og som giver anledning til f.eks. at forfølge problemstillingen på tværs af den pågældende årgang, på langs af faget på skolen, på tværs af flere skoler eller i sammenhæng med beslægtede fag. Den studerende kan også vælge at tage udgangspunkt i Lærerens Grundfaglighed og forfølge en problemstilling, som f.eks. knytter sig alment til spørgsmålet om, hvad en lærer, en elev, en skole eller undervisning overhovedet er, eller mere konkret til hvordan bestemte pædagogiske problemstillinger i en klasse, lærergruppe, skole, forældregruppe, ledelsesgrupper og/eller andre håndteres. Endelig kan den studerende lade sig inspirere af et forsknings- og udviklingsprojekt, som en vejleder, undervisere eller Forsknings- og innovationsafdelingen gennemfører, og som den studerende kan blive tilknyttet ved at skrive et professionsbachelorprojekt, der er med til at løse en bestemt opgave for projektet. Dette kunne f.eks. være at gennemføre en række interviews og deraf få adgang til projektets øvrige empiriske materiale, som de studerende herpå kan inddrage i sit eget professionsbachelorprojekt.

For alle tre typer af tilknytning kan (ikke krav) den studerende arbejde med at skabe et produkt, der forstås bredt som et koncept, undervisningsmateriale, planlægningsmodel, undervisningsstruktur, et redskab, en pjece, et foredrag, en artikel etc. Produktet kan danne udgangspunkt for projektets analyser via afprøvninger, observationer og interviews, samt danne udgangspunkt for den mundtlige eksamination (produktet bedømmes ikke) og endelig være en konkret udmøntning af den studerendes arbejde med professionsbachelorprojektet til videre brug. Professionsbachelorprojekt er en større skriftlig opgave på 25-35 normalsider og højst 10 normalsiders bilag. Dertil må der vedlægges lyd- og videooptagelser mv., som findes nødvendige i forhold til at skabe indsigt i analysens empiriske og teoretiske kontekst.

Studieaktivitet på modulet