Del

BA1: Undersøgelsesmetoder og pilotprojekter

I dette modul præsenteres, diskuteres og afprøves en række etiske problemstillinger ved forskning, undersøgelsesmetoder i undervisningen og i de studerendes selvstændige pilotprojekter. De studerende lærer at formulere et undersøgelsesdesign, at søge, finde, analysere og tage stilling til relevant forskningslitteratur, samt at forholde sig struktureret, analytisk bevidst og sagligt til egne og andres undersøgelsesprocesser og -produkter. Modulet vil præsentere og diskutere professionsbachelorprojekts generelle komponenter; den teoretiske referenceramme, det metodiske undersøgelsesdesign herunder den empiriske genstand samt den kvalitative analysemodel. Gennem to mindre pilotprojekter eksperimenterer den studerende med sammenhængene mellem sit selvvalgte emne og undersøgelsesdesign samt anden forskningslitteratur:

Pilot 1: Den studerende foretager enten et interview, observation el. lign. og skriver derpå et arbejdspapir på max 10 sider, som fremlægges og diskuteres på holdet. Den studerende får et kendskab til og forståelse dels for metodernes anvendelsesmuligheder, -begrænsninger og etiske udfordringer samt konkret erfaringer og data til fortsat at formulere sit emne og næste undersøgelsesdesign i pilot 2.

Pilot 2: Den studerende foretager en kombination af metoder og skriver derpå et arbejdspapir på max 10 sider, som fremlægges og diskuteres på holdet. Den studerende får en forståelse for de enkelte undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder, -begrænsninger og etiske udfordringer men kan nu også kombinere disse i et bredere undersøgelsesdesign, og den studerende kan herefter kvalificere sit undersøgelsesdesign til hovedprojektet.

Studieaktivitet på modulet