Del

Hvad er usædvanlige forhold?

Du kan i en lang række situationer søge om dispensation, hvis du som studerende har været udsat for usædvanlige forhold, der har begrænset dine muligheder.

Det vil altid være en forudsætning for at få dispensation, at du kan dokumentere de usædvanlige forhold.

I forhold til ydereligere prøveforsøg

Der må ikke lægges vægt på studieegnethed, og afgørelsen træffes alene på baggrund af datoerne for de aflagte prøveforsøg samt den dine oplysninger og dokumentation for usædvanlige forhold.

Det afgørende er, at du ikke selv har haft mulighed for at hindre, at forholdet fik indflydelse på prøven. Det er tilstrækkeligt, at der forelå usædvanlige forhold i forbindelse med din forberedelse/deltagelse i et enkelt af de 3 brugte prøveforsøg.

Eksempler på udsædvanlige forhold

 • Du er eller har været syg. Sygdommen skal have fundet sted på et tidspunkt og været af en udstrækning, der modsvarer den dispensation, der søges om
 • Dokumenteret sygdom hos nærmeste familie, såfremt dette er af alvorlig eller livstruende karakter
 • Dødsfald i nærmeste familie
 • Skilsmisse kan også være et usædvanligt forhold
 • En fødsel af dit barn
 • En pludseligt opstået forværring af kronisk sygdom
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning vil også kunne være omfattet af begrebet
 • Andre forhold, som vedrører dig som studerende, og som du vil være uden skyld i. 

Hvad er ikke usædvanlige forhold

 • Egen sygdom gennem længere tid er ikke et usædvanligt forhold, men kan evt. berettige til afbud til prøven på grund af sygdom
 • Udlandsophold
 • Alle former for arbejde
 • Ferie
 • Det er heller ikke et usædvanligt forhold, at faget er svært. 

Eksempler på dokumentation

 • Lægeerklæring indeholdende:

  • Tidspunkt for sygdom
  • Lægens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede dig
  • Ved længerevarende forløb, hvordan det påvirker dig fremadrettet og en prognose.

 • Sygejournal ved længerevarende sygdom
 • Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
 • Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser.
 • Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder

  • psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu
  • en prognose for varigheden, hvis forholdende stadig er gældende.

 • Politirapport.