Del

Orlovsregler

Orlovsreglerne gælder for studerende på grunduddannelserne på Professionshøjskolen Absalon.

Orlovsreglerne er fastsat med hjemmel i den til enhver tid gældende bekendtgørelse

om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Hvilken type orlov er der tale om?

Der skelnes mellem pauseorlov og orlov begrundet i barsel, adoption eller værnepligt.

1. Pauseorlov

Professionshøjskolen Absalon kan ikke bevilge pauseorlov til dig, før du har bestået alle prøver på uddannelsens første studieår.
Der kan bevilges pauseorlov i op til 12 måneder, medmindre andet er fastsat i den respektive studieordning.

Pauseorloven kan fordeles på 2 orlovsperioder, og der kan kun bevilges pauseorlov i et helt studieår eller i hele moduler eller semestre.
Ved orlovens ophør skal du umiddelbart fortsætte uddannelsen uden pause.

Pauseorlov medregnes i beregningen af fristen for at færdiggøre uddannelsen, og der kan ikke bevilges pauseorlov, hvis orloven medfører, at den maksimale indskrivningstid overskrides.

2. Orlov begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste

Institutionen skal tildele orlov, hvis det er begrundet i barsel, adoption eller værnepligt.

Orlov på grund af barsel, adoption og værnepligt medregnes ikke i beregning af tidsfristen for at færdiggøre uddannelsen.

Ansøgning 

Du søger om orlov på den elektroniske blanket ”Ansøgning om orlov fra studiet”, som tilgås via Studiehåndbogen. I ansøgningsskemaet vælger du årsagen til orlov. Hvis årsagen er barsel, adoption eller værnepligt, skal det dokumenteres.

Fristen for at søge pauseorlov er den 1. juni ved ønske om orlov pr. 1. september, og den 1. december ved ønske om orlov pr. 1. februar. Fristen gælder ikke for orlov begrundet i sygdom, barsel og adoption.

Der kan ikke bevilges orlov med tilbagevirkende kraft.

Konsekvenser af orlov

I orlovsperioden er du fortsat indskrevet på uddannelsen, men du kan ikke deltage i undervisning eller prøver på uddannelsen. Efter din orlov kan du heller ikke blive tilmeldt prøver i de uddannelseselementer, som du ikke har modtaget undervisning i.

Du må ikke være indskrevet på andre heltidsuddannelser end den uddannelse, du har orlov fra.

Hvis du er på barsel og har spørgsmål til dine muligheder for at deltage i undervisning eller prøver, skal du kontakte uddannelsesjura@pha.dk.

Afbrydelse og ophør af orlov

Du kan afbryde den bevilgede orlovsperiode, inden perioden udløber, men pauseorlov kan dog tidligst afbrydes efter 1 måned.

Hvis du vil afbryde din orlov, skal du sende en skriftlig ansøgning til uddannelsespostkassen, som du finder under dit studie på studienet. Ansøgningen skal være modtaget senest 1 uge før orloven ønskes afbrudt. Du vil herefter modtage en individuel studieplan, som du har pligt til at følge. Hvis du ifølge studieplanen vender tilbage til klinik/praktik og der ikke kan tilvejebringes klinikplads/praktikplads til dig straks efter orlovens ophør, udarbejdes en studieplan, som tager højde for dette.

Når du vender tilbage til uddannelsen efter orlov, er du omfattet af den studieordning, der er gældende på dette tidspunkt.

Senest 14 dage før orlovens ophør skal du meddele via uddannelsespostkassen, hvorvidt du fortsætter på uddannelsen.

Usædvanlige forhold

Professionshøjskolen Absalon kan dispensere fra orlovsreglerne, hvis der er usædvanlige forhold. Du kan læse mere om usædvanlige forhold her

Hvilke klagemuligheder er der? 

Du har mulighed for at klage over afgørelser, der er truffet efter orlovsreglerne. Klagen sen- des til uddannelsesjura@pha.dk senest 2 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

Hvornår træder orlovsreglerne i kraft?

Orlovsreglerne træder i kraft den 1. november 2021.