Del

Praktik

Praktik udgør 30 ECTS af uddannelsens 210 ECTS, dog 42 ECTS for studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen klinisk diætetik.

Praktikken foregår på godkendte praktiksteder og tilrettelægges som en integreret del af den samlede uddannelse, således at den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis uddannelsesinstitutionen og i praktik er gensidigt supplerende. Praktikken skal således, i samspil med uddannelsens teoretiske dele, styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte.

Praktikstederne repræsenterer forskellige professionsområder, og det vil derfor være forskelligt, hvordan der arbejdes med læringsudbytte på de enkelte steder. Professionshøjskolen Absalon er ansvarlig for at tilvejebringe de nødvendige antal praktikpladser i region Sjælland.

Kriterierne for at blive godkendt som praktiksted er følgende:

- Praktikstedet afsætter ressourcer til vejledning og samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon

- Praktikstedet tilbyder rammer og vilkår, som sikrer studieaktiviteter, der understøtter den studerendes mulighed for at indgå i praksisfelt og herigennem opnå indsigter i egen professionskultur

- Praktikstedet tilrettelægger et forløb, der sikrer, at den studerende har mulighed for at opnå den læring, som er relevant for de respektive semestre og at den studerende, uanset niveau i uddannelsen, understøttes i forhold til beslutningstagning og handlekompetence

- Praktikstedet understøtter den studerendes motivation og læring gennem en fælles forpligtende aftale vedrørende indhold og personlige læringsmål for forløbet. Aftalen anvendes endvidere som grundlag for vurdering af opfyldelsen af mødepligten

- Praktikstedet er ansvarlig for, at der foreligger en redegørelse for, hvordan de studerendes evalueringer af praktikken indgår i en fortsat kvalitetsudvikling. Kvalitetssikring af praktikken, herunder internationale praktikophold, sker i øvrigt i henhold til Professionshøjskolen Absalons kvalitetspolitik for praktik. Denne er offentliggjort på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside 

Forsikring under praktik

Generelle anbefalinger

Det anbefales, at den studerende tegner en fritidsulykkesforsikring, da den dækker både i kliniske og teoretiske forløb og i fritid med en dækning, som mere præcist vil svare til den enkeltes behov og ønsker.

Forsikring i forbindelse med praktik

Det er vigtigt at være opmærksom på, om du er dækket af en forsikring, hvis du pådrages en personskade, eller hvis du er ansvarlig for en person- eller tingsskade på andre.

For studerende i praktik gælder, at de er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring (LBK nr. 278 af 14/03/2013), jf. § 1, stk. 12 i bekendtgørelse om arbejdsskadeforsikring for uddannelsessøgende m.fl. (BEK nr. 937 af 26/11/2003). Det betyder, at hvis den studerende i praktik pådrages en arbejdsskade, vil den studerende være dækket af arbejdsgiverens lovpligtige forsikring for arbejdstagere.

Vi anbefaler, at du tegner en privat ulykkesforsikring med en dækning, som svarer til dine behov og ønsker. Den vil kunne dække i de tilfælde, hvor arbejdsskadeforsikringen ikke dækker. Samtidig anbefaler vi, at du undersøger, om du er forsikret, hvis du bliver ansvarlig for andres person- eller tingsskade.

 

Forsikring ved uddannelse i udlandet

Hvis du skal studere i udlandet (et EU/EØS land eller Schweiz) i op til ét år, skal du bestille et EU-sygesikringskort fra Udbetaling Danmark. EU-sygesikringskortet dækker dig ved sygdom på lige fod med borgerne i det land, du rejer til. Det betyder, at hvis der fx er brugerbetaling for landets borgere, skal du også selv betale for behandlingen.


Vi anbefaler, at du undersøger mulighederne for at supplere EU-sygesikringskortet med en privat ulykkes/rejseforsikring, da der er begrænsninger i EU-sygesikringskortets dækning. Samtidig anbefaler vi, at du undersøger mulighederne for at forsikre dig, hvis du bliver ansvarlig for andres person- eller tingsskade. Vejledning gives ved henvendelse til den internationale pædagogiske vejleder.

De nordiske lande
Man har ret til ydelser fra værtslandets sygesikring. I visse lande betales en mindre afgift ved lægebesøg.
Medbring det danske sygesikringsbevis som dokumentation for bopæl i Danmark.

Er uheldet ude
Som studerende på Professionshøjskolen Absalon er der adgang til råd og vejledning fra studievejlederen på uddannelsesstedet og til en international studievejleder. De kan i de fleste tilfælde hjælpe den studerende videre, men der er også gratis adgang til vejledning direkte hos den landsdækkende Studenterrådgivning.