Del

Studiegrupper og procedurer ved ansøgning om dispensation fra at arbejde i studiegrupper.

På uddannelsen arbejder de studerende i studiegrupper. Begrundelserne for dette er:

  • at man opnår mere læring, når man arbejder i grupper og dermed diskuterer, bearbejder og får feedback på det faglige indhold på semesteret.

  • at man tilegner sig kompetencer til at kunne samarbejde, når man arbejder sammen i grupper, hvilket er en vigtig kompetence, som er relevant for senere karriere

  • at hele uddannelsen er bygget op om og planlagt i forhold til, at der arbejdes i studiegrupper. Den samlede vejledningstid er planlagt og fordelt i forhold til antallet af studiegrupper. Studerende får dermed samlet mere vejledning, når de arbejder sammen i grupper.

 

Studerende har fra 1/9 2018 ret til at udarbejde og aflægge individuel prøve ved afsluttende Bacheloreksamen og skal derfor ikke søges dispensation til at udarbejde opgaven individuel på 7. semester

Dispensation

Ved særlige forhold, som hindrer de studerende i at indgå i studiegrupper, vil det være muligt at få dispensation til at fravige de formelle krav til studiegruppestørrelsen.

Inden der søges om dispensation opfordres til, at semesterkoordinatoren kontaktes for at drøfte muligheder for at etablere studiegrupper for alle studerende.

En dispensationsansøgning skal leve op til følgende:

  1. Dispensation skal søges så tidligt som muligt på semestret og senest i semestrets fjerde uge.
  2. Dispensationsansøgningen skal sendes til Ernæring og sundhedsmailen (ernaeringogsundhed@pha.dk), og stiles til uddannelseslederen. Svar forventes at kunne gives inden for maks. to uger.
  3. I dispensationsansøgningen skal fremgå navn, studienummer, semester og eventuelt studieretning. Derudover skal ansøgningen begrundes.
  4. Afgørelsen træffes af uddannelseslederen efter dialog med relevante personer (fx studievejleder og semesterkoordinator).
  5. Afgørelsen sendes til den studerende med kopi til semesterkoordinatoren, ligesom der lægges en kopi i den studerendes studiemappe.