Del

Rådet for Digital Sikkerhed - 10 dataetiske principper

- tjekliste ved konkrete digitale initiativer

Kilde: Rådet for Digital Sikkerhed, "Rådets dataetiske principper", april 2019

Rådet for Digital Sikkerhed finder det vigtigt, at borgerne kan have tillid til, at deres oplysninger behandles lovligt, rimeligt og etisk. Rådet for Digital Sikkerhed anbefaler derfor, at beslutningstagere, som stiller forslag om nye digitale løsninger eller ønsker et givent formål opfyldt med digitale midler, gennemgår nedenstående liste og vurderer, om tiltaget kan opfyldes indenfor disse ti principper:

 1. NØDVENDIGHED
  Er det umuligt at opfylde formålet med løsningen helt uden at indsamle personoplysninger eller med fuld anonymisering af data?
  (hvis nej, så vælg at re-designe løsningen)
 2. LOVLIGHED
  Er der fuld klarhed over hjemmelsgrundlaget?
  (er metoden lovlig pga. samtykke, legitime interesser, kontrakt eller særlov)
 3. ETISK DESIGN
  Sikres individets rettigheder og principperne i GDPR gennem it-løsningens design?
  (forudbestemt formål, kun indsamling af nødvendige data, indsigt, oplysningspligt, kontrol over egne data, sletning m.v.)
 4. KONSEKVENSER
  Er der på forhånd taget stilling til, hvilke konsekvenser forslaget/løsningen kan have for de registrerede på kort og på lang sigt?
 5. VALGFRIHED
  Er det valgfrit for den enkelte, hvorvidt data om vedkommende registreres eller ej?
 6. SIKKERHED
  Er der etableret en passende sikkerhed i og omkring systemet i tråd med de nødvendige og bedst tilgængelige tekniske og organisatoriske metoder?
 7. TRANSPARENS
  Er der gennemsigtighed i behandlingen, herunder ved brug af algoritmer og er der menneskelig kontrol med resultaternes rimelighed?
 8. RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDER
  Er der sikkerhed for, at databehandlingen ikke er bias med risiko for diskriminering, marginalisering eller stigmatisering af individer?
 9. PROPORTIONALITET
  Er der foretaget en proportionalitetsafvejning og dermed sikret, at individets rettigheder ikke undermineres ud fra en ”målet helliger midlet” tankegang?
 10. ANSVARLIGHED
  Er der klarhed om ansvarsplacering, løbende tilsyn og klageadgang?

Rådet for Digital Sikkerhed anbefaler, at alle 10 spørgsmål (angivet ovenfor) kan besvares med et JA, førenden konkret IT-løsning iværksættes.

Baggrund

Personoplysninger er en vigtig kilde til at udvikle digitale tjenester og opfylde kommercielle, politiske og samfundsrelevante formål. Det er derfor relevant for både virksomheder, myndigheder og organisationer at indsamle og behandle personoplysninger.

Det kan være helt legitimt at ønske at behandle personoplysninger, men det ændrer ikke ved, at behandlingen skal vurderes i forhold til en række lovgivningsmæssige og etiske principper.

Som det følger af Grundlovens § 72, Verdenserklæringen om menneskerettigheder artikel 12, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 og Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder artikel 8 har individet ret til privatlivsbeskyttelse.

Denne ret er dog ikke ufravigelig, men det er Rådet for Digital Sikkerheds (RfDS) opfattelse, at skal man fravige retten, er det vigtigt, at det sker på baggrund af en grundig analyse, hvor man har vurderet, om man kan opnå sit formål på en mindre indgribende måde.

RfDS må konstatere, at der med mellemrum fremsættes forslag, hvis formål måske nok er ædle, men hvor der ikke er foretaget en vurdering af, om man kunne opnå det samme formål med mindre indgribende midler.

Som eksempler kan nævnes forslag til ændring af Loven om Center for Cyber Sikkerhed, den såkaldte ’Gladsaxemodel’, trivselsundersøgelser i skolevæsnet og sagen om udvidelsen af diagnoser registreret i Den Almen Medicinske Database (DAMD).

Der findes en lang række teknologiske muligheder, som i høj grad overses i en politisk kontekst, når der laves forslag som indebærer behandling af personoplysninger. Disse omfatter blandt andet anonymisering, pseudonymisering og multiparty computation (brug af flere identiteter).

Det er denne type af teknologier, som RfDS ønsker i højere grad bringes i anvendelse til at understøtte retten til privatlivsbeskyttelse.

Rådet for Digital Sikkerhed anbefaler derfor, at alle 10 spørgsmål (angivet ovenfor) kan besvares med et JA, førenden konkret IT-løsning iværksættes.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger