Del

Brug af billeder og video

Hvis du bruger billeder af personer, skal du være opmærksom på, at Datatilsynet normalt anser offentliggørelsen af billeder på internettet for en behandling af personoplysninger. Et billede med andre personer er derfor oplysninger om disse personer. 

Datatilsynet sondrer ikke længere mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Desuden har Datatilsynet ikke nedskrevne regler for video, men her bør du følge reglerne for billeder.

Man skal derfor leve op til databeskyttelsesreglerne, når man offentliggør billeder på internettet. 

Inden offentliggørelse af et billede, skal du have styr på følgende:

 

A. Samtykke eller hjemmel?

Du skal have et grundlag for at offentliggøre et billede med personer på, fx samtykke eller lovhjemmel, fordi offentliggørelsen udgør et naturligt led i de opgaver, som universitetet skal varetage iflg. lovgivningen.
Vurder nøje, om du har brug for et samtykke fra personen på billedet.

Det afgørende for, om du må bruge et billede uden tilladelse er, at personerne på billedet ikke føler sig udstillede eller udnyttede. Dette er en vurderingssag, og er du blot en smule i tvivl, bør du få en tilladelse fra personerne på billeder, før du offentliggør det.

B. Orienter om offentliggørelse

Hvis du vil offentliggøre et billede uden først at have indhentet samtykke, skal du stadig sikre dig, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at reagere, fx gøre indsigelse imod det.

Som eksempel kan du til konferencer og arrangementer orientere om, at der bliver taget billeder, og at en række af disse billeder vil blive anvendt til at fortælle om arrangementet eller et lignende arrangement. Du kan orientere ved at skrive informationen ind i programmet, lægge en flyer frem, hvor det står på, skrive det på en storskærm eller lignende. Du bør indsætte link til Absalons privatlivspolitik (https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/politikker-og-vejledninger/privatlivspolitik/), så deltagerne kan læse om deres rettigheder. 

C. Korrekt sammenhæng

Du skal nøje vurdere, om billedet bliver brugt i den sammenhæng, som det er tænkt ind i. Det betyder også, at billedet ikke må være for gammelt.

Eksempler på forkert brug af billeder

Når du vælger at offentliggøre et billede med personer på, skal du nøje vurdere, hvorvidt billedet bliver brugt i den sammenhæng, som det er tænkt ind i, og hvorvidt du har brug for et samtykke fra personen på billedet.

Herunder kan du læse 3 eksempler på billeder, der bliver brugt i en forkert sammenhæng.

 • Et billede med en laborant med tørklæde, der skal bruges til at fortælle en historie om en laborant/laboratorium. Senere bliver billedet brug til at fortælle en historie om, at der nu er mere end X-antal kvinder med tørklæde på Absalon. Det må man ikke uden samtykke fra personen på billedet.
 • Et billede af tre studerende, der læser på sygeplejerskeuddannelsen, der skal bruges til at fortælle en historie om sygepleje. Senere bliver billedet brugt til at fortælle en historie om nogle studerende, der læser læreruddannelsen. Det må man ikke uden samtykke fra personerne på billedet.
 • Et billede af en studerende med en T-shirt med bananer, der skal bruges til at fortælle en historie om den studerende. Senere bliver billedet brugt til at markedsføre en konference om sunde madvaner. Det må man ikke uden samtykke til netop denne type markedsføring.

Det offentlige rum

Billeder der er taget i det offentlige rum, det kan være på gader, i parker og andre steder, hvor der ikke er nogen adgangsbegrænsning. De billeder må du offentliggøre, under hensyntagen til visse kriterier. (Der kan være opstillet betingelser for fotografering i offentlige områder, f.eks. retsbygninger, lufthavne, metro, storcentre, banegårde mv.) Man kan som udgangspunkt ikke altid være sikker på, at man må tage billeder på offentlig grund. Brug sund fornuft.

Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer bliver afbildet i intime situationer, folk der nøgenbader, folk der skændtes, eller genkendelige personer der har været udsat for en trafikulykke.

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke:

 • Personbilleder der er taget steder, hvor der ikke er offentlig adgang f.eks. være i et privat hjem eller inde i en bil. Her må du ikke tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.
 • Personbilleder der er taget af ansatte på deres arbejde i en privat virksomhed eller hos en offentlig myndighed.
 • Billeder taget til private arrangementer og sammenkomster, kræver at alle der kan identificeres på billedet, skal give samtykke.
 • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuse, gæster på et diskotek mm.
 • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken eller lignende.Billedet indeholder personer med strafbare forhold.
 • Billedet indeholder følsomme oplysninger om de eller den person på billedet.

Bemærk: Du må gerne offentliggøre et krænkende billede - du må bare ikke kunne identificere personen eller personerne på billedet. Man ser det ofte med personbilleder, hvor der er indsat en sort bjælke over ansigtet, eller billedet er taget af personen bagfra, så man ikke kan identificere personen.

Sikker opbevaring af video, billeder og lyd

Medier.pha.dk er Absalons medieportal hvor du sikkert kan gemme alle dine arbejdsmæssige videoer, billeder og lydoptagelser. Her kan du gemme medier med persondata sikkert og forsvarligt. Du bestemmer hvem du deler dine filer med og de er sikkert opbevaret på sikre servere i Danmark.

Læs mere om hvordan du bruger Absalons Medieportal: klik her.

Tager du selv billeder og optager video?

Hvis du selv tager billeder og optager video af personer til brug på Absalons platforme, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af databeskyttelsesreglerne og –forordningen. Du skal derfor sørge for, at du har ret til at offentliggøre og/eller opbevare billeder/video, fx fordi du har fået samtykke fra personen. 

Samtykke

En samtykkeerklæring er en erklæring, hvor den portrætterede person giver billedetageren ret til at anvende billedet på forskellige medier. Et samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Det er dog billedetageren, virksomheden eller organisationen, der skal bevise, at der i den konkrete situation er afgivet samtykke, og at det i øvrigt lever op til persondatalovens krav til et samtykke.

Krav til en samtykkeerklæring:

Samtykket skal være frivilligt

Når et samtykke skal være *frivilligt* betyder det, at der ikke må hæftes krav eller betingelser om samtykke sammen med fx levering af en ydelse eller køb af varer.

 • Du må altså ikke kræve samtykke til fx at modtage reklamer, nyhedsbreve eller anden behandling af en persons data, for at denne person kan få lov til at købe en vare.
 • Det må således ikke være afgivet under tvang.
 • I nogle tilfælde kan der dog herske tvivl om frivilligheden, da der kan forekomme modydelser for at meddele samtykket.

Samtykket skal være specifikt og informeret

 • At et samtykke skal være specifikt betyder, at du giver samtykke til behandling med et bestemt formål, ikke et bredt samtykke, som kan fortolkes som virksomheden ønsker det, eller som dækker mange forskellige formål.
 • Samtykket skal være informeret, hvilket betyder, at den registrerede er informeret om, hvad samtykket vil betyde for kunden, fx at vedkommende bliver genstand for målrettet markedsføring.
 • Dette må under ingen omstændigheder skjules i anden tekst.

Samtykket skal være utvetydigt & udtrykkeligt

 • Samtykket skal være utvetydigt.
  Man må altså ikke være i tvivl om, at der er givet samtykke, og der skal derfor udføres en aktiv handling fra fx kundens side, såsom at sætte flueben i en boks eller udfylde en blanket.
 • Samtykke skal være udtrykkeligt.
  Det betyder, at der skal være tale om en aktiv handling fra den registreredes side.
  Det er altså ikke godt nok, hvis man skriver eller siger til personen, at hvis han/hun ikke protesterer inden f.eks. en uge, går man ud fra, at der foreligger et samtykke.

Du kan læse mere om samtykkeerklæringer her

Billeder med børn

Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at børn skal gives en særlig beskyttelse. Fordi de oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med behandling af personoplysninger.

Hvis du har givet dit samtykke til en billedetager, virksomhed eller organisation, kan du til enhver tid trække den tilbage. Ved at kontakte den billedetager, virksomhed eller organisation, der har indhentet den, -også selvom der er tale om lovlige billeder. Husk på at et samtykke ikke er tidsbegrænset, det løber indtil det bliver trukket tilbage. Der kan ikke tilbagekaldes samtykke med tilbagevirkende kraft.

Tilbagekaldelse af samtykke

De personer der er portrætteret kan til enhver tid gøre indsigelse. De skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis en eller flere personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den dataansvarlige.

Hvis den dataansvarlige ikke vil imødekomme anmodningen om at slette billedet, kan vedkommende klage til Datatilsynet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Videooptagelse af undervisning

Hvis du ønsker at optage undervisning på Absalon, skal du sikre dig, at du har tilladelse til at gemme optagelsen.

Er du underviser, og ønsker at optage din egen undervisning

 • Er du helt alene på optagelsen, så er det op til dig selv at vurdere, om du ønsker at offentliggøre optagelsen.
 • Deltager der andre personer i optagelsen, skal du sikre dig, at deltagerne er indforståede med at de bliver optaget.
  Ligeledes skal de være indforståede med dit formål med optagelsen.
  Ønsker du at offentliggøre optagelsen skal du sikre dig at du har deltagernes samtykke.

Er du studerende, og ønsker at optage undervisningen

 • Din underviser er offentlig ansat, og må derfor ikke optages uden vedkommendes samtykke.
 • Ligeledes gælder det, at hvis der er andre personer i optagelsen, skal du sikre dig, at deltagerne er indforståede med at de bliver optaget. 

HUSK: et samtykke skal være frivilligt, kunne dokumenteres og kan altid trækkes tilbage. Du skal i så fald fjerne den pågældende optagelse uden unødig forsinkelse.

Du kan læse mere om samtykkeerklæringer her