Del

Lovlig behandling (Artikel 6)

Artikel 6, stk 1: Behandlingen er lovlig, hvis mindst én af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Samtykke - Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (husk særlige betingelser i artikel 7 "Betingelser for samtykke" og artikel 8 "Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informationssamfundstjenester")
  Eksempler: Uddannelsesevalueringer eller APV

 2. Opfyldelse af en kontrakt - Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller en påtænkt indgåelse af en kontrakt.
  Eksempler: Ansættelseskontrakt, deltagelse i EVU

 3. Retslig forpligtelse - Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
  Eksempler: Absalons indsamling af studiedata på grundlag af lovgivning om Danmarks Statistik

 4. Vitale interesser - Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser
  Eksempler: hvis en registreret person skal beskyttes mod et stort økonomisk tab og personen ikke selv er i stand til at reagere.

 5. Samfundets interesse // offentlig myndighedsudøvelse - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt

  Eksempler: forskning i samfundets interesse; undervisning under henhold til uddannelseslove og bekendtgørelser

 6. Legitim interesse (Kaldes også værdispringsreglen) - Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. 
  Eksempler: Gælder kun private virksomheder
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger