Del

Praktiske forhold og retningslinjer

Adgang til huset

Lukkedage uden adgang for studerende:
Campus Roskilde er lukket for adgang uge 28, 29, 30 og 31 samt mellem jul og nytår.

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort/adgangskort da bygningen er låst af):

  • Dagene op til og i påsken
  • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag
  • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder

Derudover er nedestående generelle retningslinjer gældende:

Lokaleoversigt

Husets normale åbningstid er mandag – fredag kl. 07.30 – 17.00. 

Studerende har med gyldigt studiekort/adgangskort adgang til både bygning A og B samt almindelige undervisningslokaler frem til kl. 18.00 på hverdage.

Medarbejdere har fuld adgang til huset uanset tidspunkt.

På hverdage efter kl. 18.00 samt weekender og helligdage er der for studerende kun adgang til selve bygningen og særlige lokaler angivet nedenfor:  

Grupperum: A0.05, A1.08, A1.10 og  A2.26, A2.27, A2.28, A2.29, A2.47, A2.48, A2.49, A2.58, A2.59, A2.60 samt B1.30. 

Alm. undervisningslokale: A1.46

Musiklokaler A0.58 og A0.59

Åbent værksted: A0.47  

Multihal B0.06/07

Bevægelseshal B0.09/10 

 
Indbrudsalarmer:

Der skal på hverdage efter kl. 21.00 samt i weekender og på helligdage ”købes” alarmtid til bygning A & B hver 2 time via en af de to kortlæsere ved handicap indgang bygning A eller B. Varsling vil lyde i højtalersystemet.

Al ind- og udgang af bygningen må kun foretages via en af disse 2 døre. Vinduer samt øvrige døre i stueetagen må ikke åbnes. Sker dette alligevel vil alarmen øjeblikkelig lyde, og en faktura på 1.000 kr. følger for vagtudkald. 

 
Hvis studerende i forbindelse med eksamen har behov for adgang til særlige lokaler, så skal Underviser eller uddannelsesleder senest 5 hverdage forinden sende en mail til fs@pha.dk med udvalgte navne og studienumre. Underviser siger hermed god for, at de pågældende studerende sætter sig grundigt ind i retningslinjerne beskrevet ovenfor.

 
Yderligere info omkring ophold og adgang til bygningen udenfor almindelig åbningstid fås ved personlig henvendelse til Facility Service.

Adgangskort/Studiekort

Adgangskort til campus

Hvis du som studerende ønsker adgang til campus uden for åbningstid, eller adgang til faglokaler, skal du henvende dig i Frontdesk, hvor du vil få udleveret et adgangskort.

Underviser skal godkende adgang til faglokale.

Ved eksamener – studiestartsprøver, mm., kan du som studerende legitimere dig med pas, kørekort eller andet billedlegitimation.

Print

For at kunne printe på Absalons printere, har du som studerende mulighed for at tilknytte dit rejsekort eller dankort til print.pha.dk

Alternativt kan du som studerende logge ind med studienummer og password på den printer du ønsker at benytte.

Har du spørgsmål kan du henvende dig i Frontdesk på campus eller skrive en mail til facilityservice@pha.dk.

Lockers (aflåste hvide skabe) i fællesområder

Lockers er kun til låns fra dag til dag, da der kun er et begrænset antal skabe til rådighed.

Lockers tømmes en gang og måneden.

Tilkobling af pc og mac til projektorer og tvskærme på Campus

På Campus har du mulighed for at tilkoble din pc, Mac, tablet mv. til opsatte TV skærme og projektorer. Der kan benyttes HDMI stik/kabler og i enkelte lokaler benyttes trådløs opkobling via ScreenBeam. (Følg vejledningen på TV skærmen)

Nødvendige adaptere mellem eget udstyr og HDMI skal du selv medbringe.

Fotografering og brug af billeder – Hvad må du, og hvad må du ikke?

Hvor må du tage billeder henne?

Hvorvidt du må tage billeder af personer afhænger af, om de befinder sig på et området, som er frit tilgængelig eller ikke frit tilgængelig.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor man som almindelig borger uden nogen særlig udfordring eller betaling kan komme. Dette er f.eks. på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På disse områder må du gerne tage billeder. Dette kræver ikke nogens samtykke og er derfor ikke strafbart.

Et ikke-frit tilgængeligt område kunne f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil, privat område eller lignende. På et sådan område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.

Det er derfor vigtigt at du får indhentet samtykke fra personerne, som har råderetten over området. Hvis det f.eks. er inde i et hjem, kræver det, at personen som bor der, samtykker til at der må fotograferes.

Hvad må du bruge billederne til?


Straffeloven
Hvis man er i besiddelse af et billede vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder som åbenbart kan forlanges unddrages fra offentligheden, er det strafbart at gøre disse billeder offentlige. Publicering af disse billeder medfører et strafansvar. Og der vil derfor være en reel risiko, hvis man gør disse billeder offentlige.

Sociale medier: Der er ingen domme, som har fastslået det, men umiddelbart vil det anses for at gøre billeder offentlige.

Persondataforordningen
Datatilsynet, som er myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere personer på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen. Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

Ophavsretsloven
Ophavsretsloven beskytter værkers udtryksform. I dette tilfælde er det, hvordan billedet ser ud. Vedkommende, som opnår beskyttelse, er personen som tager billedet. Dernæst skal vi huske på, hvad man får beskyttelse for.
Der er tale om en krænkelse af ophavsretten, hvis man fotograferer et billede af et ophavsretligt beskyttet værk og gør det tilgængeligt for almenheden ved f.eks. at offentliggøre det.
Hvad hvis man er fotograf, og der er en, som har bestilt et fotografi? Ophavsretslovens § 60 siger, at en fotograf ikke må udøve sin rettighed til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, hvis der er tale om et bestilt privatfotografering, uden den fotograferedes samtykke.

Som fotograf kan det være svært ikke at tage billeder af noget, som er ophavsretligt beskyttet. Det er derfor svært at gardere sig i mod det. Anbefalingen er, at man benytter sin sunde fornuft og tænker over, i hvor stort omfang det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.
For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretslovens § 60, skal man indhente samtykke fra den fotograferede. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter, og hvad fotografen må bruge billederne til.

Markedsføringsloven
Hvis man tager et billede af en person, og man derefter benytter billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik. 
Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er, at man bliver dømt til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.

Fredagsbar

Fredagsbar og andre fester

Deltager man i fredagsbaren skal man blive i dette område (stueetagen bygning B) og forlade bygningen, når fredagsbaren lukker.

Der er kun adgang for studerende på Professionshøjskolen Absalon, og der må ikke medbringes drikkevarer udefra.

Lokalebooking

Download:  Lokaleoversigt

Som studerende på Campus Roskilde kan I anvende hallerne B0.06/07 og B0.09/10 til sportsaktiviteter samt eksamensforberedelse, når de ikke er reserveret til andre formål.

De 4 haller kan bookes på samme vilkår som grupperum. (se nedenfor)

I denne henseende adskilles hallerne ikke med skillevægge.

Studerende kan via Timeedit  booke og reservere gruppe- og samtalerum, dvs. A1.08, A1.10 og  A2.26, A2.27, A2.29, A2.30, A2.58, A2.59, A2.60 samt  B1.30.

Der skal vælges dato, tidspunkt, lokation, lokale samt aktivitet og evt. kommentar. Lokalet kan bookes maksimalt 5 hverdage frem. Du kan have 4 aktive reservationer.

Lokalet kan bookes 4 timer ad gangen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være taget i brug senest 30 min fra booket starttidspunkt. Hvis ikke kan det frit benyttes af andre.

Af hensyn til medstuderende, bedes du slette bookingen, hvis lokalet ikke benyttes. 

Booking af lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret

Lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret, skal bookes via fs@pha.dk. Husk at angive "Roskilde" i emnefeltet.

For hurtig ekspedition angiv: aktivitet, dato, tidspunkt, antal deltagere, kontaktperson (navn og tlf.), evt. særlige ønsker. 

Booking af lokaler til fagforeningsaktiviteter

Alle henvendelser fra fagforeninger skal bookes via Booking og Eventafdelingen i Facility Service, booking@pha.dk.

Frontdesk

FRONTDESK

I Roskilde finder du FRONTDESK ved hovedindgangen i bygning A. 

Frontdesk varetages af Facility Service og er bemandet 

mandag til fredag kl. 8.00 – 14.00.

Her kan du bl.a. 

-          - modtage information om aktiviteter i huset

-          - få hjælp til AV og it-udstyr 

-          - indlevere eller hente glemte sager

-          - få udleveret dit adgangskort

-          - få underskift på studiebekræftelser.

-          og så viser vi gerne vej, hvis der er behov for det 

Multihal og Bevægelseshal

Af hensyn til lokaler, inventar og teknisk udstyr, så er boldspil ikke tilladt i Bevægelseshallen (B0.09 og B0.10)

Multihallen (B0.06 og B0.07) - se ophængte retningslinjer i hallen.

Som studerende på Campus Roskilde kan I anvende hallerne B0.06/07 og B0.09/10 til sportsaktiviteter samt eksamensforberedelse, når de ikke er reserveret til andre formål.

De 4 haller kan bookes på samme vilkår som grupperum - Se "Lokalebooking".

I denne henseende adskilles hallerne ikke med skillevægge.

Levende lys på Campus

Levende lys på Campus er ikke tilladt grundet røgdetektorer og Brandalarm. Kontakt Frontdesk ved særlige ønsker.

Cykler, løbehjul, segboards og skateboards

Cykler, løbehjul, segboards, skateboards og lignende må ikke medbringes på Campus. Der henvises til det udendørs cykelområde.

Glemte sager

Glemte sager skal indleveres / afhentes i Frontdesk.

Frontdesk gemmer ”glemte sager” i en begrænset periode.

-        - Værdiggenstande så som elektronik, smykker, urer, nøgler, dankort, punge, dyre     beklædningsgenstande, og lign., afleverer Absalon løbende til Politiet.

-         - Øvrige ”glemte sager” bortskaffes efter ca. 30 dage fra indleveringsdatoen.


Kasser med ”glemte sager” tømmes 4 gange om året

1. februar
1. maj
1. august
1. november

Alkohol

Der må ikke indtages medbragt alkohol på campus. Alkohol er kun tilladt ved Fredagsbar og ved fester efter aftale med ledelsen.

Børn

Af hensyn til medstuderende og undervisere kan børn ikke deltage i undervisningen.

Undtaget herfra er naturligvis børn, der er inviteret som f.eks. lokale børnehaver.

Husdyr

Der må ikke medbringes husdyr på Campus.

Undtaget herfra er naturligvis dyr, der indgår i undervisningen samt servicehunde.