Del

Klinisk undervisning

Halvdelen af uddannelsen forgår i kliniske uddannelsesforløb, hvor du arbejder sammen med en jordemoder for at omsætte teori til praksis. Trin for trin bliver du ført ind i jordemoderfaget og tilegner dig de praktiske færdigheder, så du, på din første dag som nyuddannet, selvstændigt kan foretage graviditetsundersøgelser, varetage en fødsel samt yde omsorg for nyfødte og deres familier. 

I dine kliniske uddannelsesforløb får du hurtigt ansvar og bliver en del af teamet. Du bliver udfordret, men du er altid tilknyttet en jordemoder, så du aldrig står alene. 

Kliniske uddannelsessteder for udbuddet i Slagelse er: Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde, samt Nykøbing Falster Sygehus. 

Klinisk studiehåndbog

B  C  D  E   F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y   Æ Ø Å

B

Børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle kræn­kel­ser af børn under 15 år. Børneattester udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idræts­for­eninger, organisationer og andre der skal ansætte personer, som skal have kontakt med børn under 15 år. Læs evt. mere her: Bek. nr. 487 af 25/05/2012

Det kliniske uddannelsessted kan stille krav om børneattest før den studerende kan deltage i den kliniske uddannelse. Børneattesten er gyldig i et år. Det enkelte praktiksted informerer de studerende om, hvordan de skal forholde sig.

Brandkursus

Inden du påbegynder den første kliniske periode skal du have bevis på at du har gennemført et online brandkursus.

 

Beviset får du ved at gennemføre testen i ovenstående materiale og uploade dit resultat på Praktikportalen.

E

Erfaringsskema

Erfaringsskemaer er et obligatorisk arbejdsredskab, der giver et overblik over dine kliniske erfaringer. Der findes forskellige krav til hvad du som studerende skal forsøge at opnå, alt efter hvilket semester du er på.

Erfaringsskemaerne bruges bl.a. til at holde regnskab med de erfaringer du har gjort sig samt hvor mange graviditetsundersøgelser, fødselsforløb, fødsler og barselsforløb m.m.  du har deltaget i.

Du udfylder selv sine erfaringsskemaer og disse gennemgås af den klinisk uddannelsesansvarlige jordemoder i forbindelse med at du påbegynder en praktikperiode.

Erfaringsskemaerne er tilgængelige på Praktikportalen 

EU direktiv

Den Europæiske Union stiller en række krav til, hvad du som jordemoderstuderende skal have erfaringer med gennem studiet.

I løbet af uddannelsen skal den studerende således bl.a. varetage:

 • Foreståelse af mindst 40 fødsler
 • Konsultation med mindst 100 graviditetsundersøgelser
 • Observation og pleje af mindst 100 barselforløb

Link til EU-direktiv 2013/55/EU  (se side 147 afsnit V.5.)

F

Ferie (studiefri)

Der er i den kliniske uddannelse indlagt følgende studiefri perioder:

 • Uge 5
 • Uge 27 – 34, begge uger inklusiv
 • Fra d. 24. december til d. 1. januar, begge dage inklusiv
 • Uge 53 i år med 53 kalenderuger

Et semester skal indeholde 20 uger i klinikken, hvilket giver en uges studiefri i løbet af de 21 uger som et semester varer. På forårssemesteret ligger denne uge som regel i påsken og på efterårssemesteret kan den eventuelt ligge i uge 42. Dette bliver tilrettelagt forskelligt på de forskellige kliniske uddannelsessteder, og den studerende må følge hvad der lægges op til på det pågældende sted. Du kan altså hverken være sikker på at holde fri i påsken eller i uge 42.

Forsikringer

Som studerende på jordemoderuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer. Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret. Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Alle studerende på jordemoderuddannelse anbefales at tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring.

På uddannelsesinstitutionen
Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer (ansvars- og ulykkesforsikring) der dækker dig såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, eller undervisere eller deres ting og det kan være i alle situationer lige fra almindelig undervisning, projektarbejde til simulationsundervisning.

Under klinisk uddannelsesophold på et sygehus
Dækning ved egen personskade eller sygdom: Her vil du som studerende, som udgangspunkt være dækker af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

Dækning ved andres person- eller tingsskade: Du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

Under klinisk uddannelsesophold i Hjemmefødselsordningen Sjælland
Hvis du skal have et klinisk ophold i Hjemmefødselsordningen Sjælland (HOS) er det et krav at du tegner et studiemedlemskab i Jordemoderforeningen, hvorigennem du automatisk vil være forsikringsmæssigt dækket under opholdet i HOS Jordemoderforeningen medlemskab studerende.

G

Gravid, jordemoderstuderende i klinikken

Det tilstræbes, at den gravide jordemoderstuderende ikke bør pålægges mere end én nattevagt om ugen. Der kan eventuelt tilrettelægges kortere nattevagter, begrænsning af antallet af nattevagter og fritagelse fra natarbejde, hvis det er nødvendigt. Studietidstilrettelæggelsen foregår individuelt gennem dialog mellem den uddannelsesansvarlige jordemoder (UAJ) og den studerende.

Det er den studerendes ansvar at henvende sig til det kliniske uddannelsessted i god tid med henblik på planlægning af vagter, gerne flere uger før starten af den kliniske periode. UAJ afdækker i fællesskab med den studerende behovet for særlig planlægning vedrørende natarbejde i den kliniske periode.

Medstuderende bør vise forståelse for, at fordeling af studietidstilrettelæggelse og antallet af nattevagter kan afhænge af, om en studiekammerat har behov for særlig planlægning på grund af graviditet.

H

Hjerte-Lungeredning

Som studerende skal du deltage i undervisning i Hjerte-lungeredning inden du påbegynder din første kliniske uddannelsesperiode. Derefter skal du gennemføre undervisning i Hjerte-lungeredning hvert år som en del af din kliniske uddannelse. Deltagelsesbevis skal uploades i Praktikportalen.

Hygiejne

God hygiejne er en vigtig del af det jordemoderfaglige arbejde. Du skal kunne beskytte både dig selv, dine kolleger og dine patienter mod smitte. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med din egen hygiejne samt med hygiejnen omkring det udstyr, du anvender.

Inden du starter på den kliniske del af uddannelsen skal du have et bevis på, at du kan din håndhygiejne. Det får du ved at tage et on-line håndhygiejne kursus herunder gennemføre testen og uploade dit resultat på Praktikportalen. Dette gør du i forbindelse med den teoretiske undervisning om hygiejne.

Link til håndhygiejnekursus

K

Kliniske prøver

Hvert klinisk semester (2., 4., 6. og 7. semester) afsluttes med en prøve som afholdes på det kliniske uddannelsessted. Til prøven deltager uddannelsesansvarlige jordemødre, teoretiske undervisere og evt. eksterne censorer.

Prøveformen er forskellig på de forskellige semestre og er beskrevet i uddannelsesplanerne.

Klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre

På alle kliniske uddannelsessteder er der ansat én eller flere klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre.

Den klinisk uddannelsesansvarlige jordemoders opgave er at tilrettelægge de studerendes forløb i den kliniske periode. Hun er overordnet ansvarlig for, at der skabes rammer så de studerende får mulighed for at opnå det forventede læringsudbytte i hvert klinisk ophold.

Den klinisk uddannelsesansvarlige jordemoder introducerer studerende, tilrettelægger og afholder undervisning, afholder samtaler med den studerende, afholder prøver og samarbejder tæt med de kliniske kontaktjordemødre samt med Uddannelsesleder og undervisere på den teoretiske del af uddannelsen. De klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre arbejder desuden sammen på tværs af jordemoderuddannelsens kliniske uddannelsessteder. 

Klinisk uddannelseskoordinator

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit kliniske uddannelsesophold bedes du kontakte jordemoderuddannelsens kliniske uddannelseskoordinator:

Signe Linhardt
Adjunkt, Jordemoderuddannelsen

Telefon: 7248 2719
Mail: Praktik-Jordemoder@pha.dk

Kliniske uddannelsespladser, fordeling af

Fordelingen af pladser på de kliniske uddannelsessteder sker ud fra ønsker fra de studerende. Den studerende kan ikke forvente at få opfyldt højeste prioritering, men det efterstræbes i videst muligt omfang. 

Der er aftalt et vist antal pladser på hvert klinisk uddannelsessted og alle uddannelsessteder skal prioriteres i fordelingen. 

Fordelingen sker på baggrund af følgende:

 1. Den studerende laver en prioriteret ønskeliste for alle de mulige kliniske uddannelsessteder.
 2. Særlige forhold, hvor det særligt tilstræbes at opfylde den studerendes 1. prioritet for klinisk uddannelsessted:
 • Enlige forældre med mindre børn (0-12 år)
 • Forældre med børn under 7 år
 • Særlige forhold f.eks. alvorlig sygdom hos partner eller børn 

Obs. Du kan ikke komme i et klinisk uddannelsesforløb på et sted, hvor du har familiemæssige relationer til nogen af de ansatte på de afdelinger, hvor du skal have dit kliniske uddannelsesforløb.

Hvis du har særlige forhold bedes du oplyse dette til den kliniske koordinator via studiemail (sikker mail).

Ved orlov: Der er ikke garanti for, at du kan komme tilbage til samme kliniske uddannelsessted, hvor du var før din orlov, hvis dette ønskes, men det efterstræbes af hensyn til trivsel og læring

Kliniske uddannelsessteder

Hjemmefødselsordning Sjælland (HOS)

Kort beskrivelse af det kliniske uddannelsessted

Hjemmefødselsordning Sjælland er det eneste fødested i Danmark, hvor private jordemødre er gået sammen i en forening og har lavet kontrakt med en region om at varetage omsorgen for de familier, som ønsker hjemmefødsel.

Dette betyder:

 • at der ikke er penge mellem familierne og jordemødrene (tilbuddet er gratis), selvom tilbuddet svarer til andre private jordemødres høje kontinuitet og kvalitet.
 • at svangreomsorgen planlægges individuelt ud fra behov
 • at der afsættes en hel time pr. konsultation
 • at både konsultationer, fødsler og barselsbesøg foregår i familiernes egne hjem
 • at der ofte kan tilbydes gruppekonsultationer med fokus på såvel fødsels- som forældreforberedelse.
 • at kvinderne via grupperne får opbygget en mødregruppe, som de har glæde af efter fødslen også.
 • at omkring 98 % af familierne har ”kendt jordemoder” til fødslen.

Det betyder også, at du som studerende i Hjemmefødselsordning Sjælland har rig mulighed for:

 • at opleve hjemmefødslens mange styrker
 • at opleve hvordan man kan fremme den naturlige fødsel
 • at opleve vandfødsler (ca. 1⁄2 delen af de hjemmefødte børn, fødes i vand).
 • at lære om den normale graviditet, fødsel og barsel
 • at lærer at skelne mellem det normale og det patologiske (visitation og overflytninger)
 • at lære om betydningen af kontinuitet
 • at lære om betydningen af at møde mennesker, hvor de er, og hjælpe dem videre derfra. En høj andel af de indskrevne gravide er omsorgsniveau 2-3 bl.a. pga. tidligere traumatiske fødselsoplevelser, komplicerede ammeforløb, stress eller angst.
 • at lære om betydningen af egenomsorg som jordemoder, og hvordan man forvalter at have et job med meget rådighedsvagt.
 • at mærke hvilken arbejdsglæde der er ved at give familier en god start og mærke deres tilfredshed med forløbet.
 • at opleve hvor fantastisk det er at være jordemoder på en måde, hvor der arbejdes med hele vores fag.

Alle jordemødre i ordningen har kursus i akupunktur til graviditet, fødsel, barsel og benytter rebozo, spinning babies og inddrager i hverdagen også viden fra andre relevante kurser, som understøtter normal udvikling.

Jordemødrene har et godt samarbejde med regionens fødeafdelinger, hvortil de gravide visiteres i tilfælde af, at patologi opstår i graviditeten, til fødslen eller i barslen. Jordemødrene fra ordningen tilbyder familierne at deltage i fødslen på fødeafdeling – i samarbejde med fødeafdelingens jordemødre - hvis omvisitering finder sted efter GA 36+0. Det vurderes i den enkelte situation, hvorvidt det giver mening, at den studerende deltager ved fødsel på fødeafdeling eller hellere skal hvile inden næste hjemmefødsel.

Læringsmiljø

Det er muligt for 10 studerende at komme i 4 ugers 2.semester-praktik i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Den studerende vil blive tilknyttet et team af jordemødre. Et team består af 2-3 jordemødre og arbejder inden for bestemte kommuner.

De 5 teams er opdelt således:

Nord 1: Holbæk og Odsherred kommune

Nord 2: Roskilde og Lejre kommune

Vest: Slagelse, Sorø og Kalundborg kommune

Øst: Greve, Ringsted, Solrød, Køge, Faxe og Stevns kommune

Syd 1: Næstved Vordingborg og Guldborgsund kommune

Syd 2: Guldborgsund og Lolland kommune

(Syd 2: en jordemoder kører selvstændigt, men udgør et team med område Syd 1.)

Jordemødrene i Hjemmefødselsordningen vil med glæde introducere motiverede 2.semesterstuderende for de sundhedsfremmende aspekter, som der ligger i hjemmefødslen og den måde hvorpå jordemødrene i ordningen arbejder - og håber på et frugtbart samarbejde, hvor den studerende vil få mulighed for at observere og indgå i et naturligt team-work med jordemødre og familier i det geografiske område, som den studerende tilknyttes. Mellem konsultationer og fødsler vil der være mulighed for faglig sparring, f.eks. i bilen, når der køres fra hjem til hjem, hvor der ofte er meget tid. Jordemødrene er opmærksomme på at spørge til den studerendes trivsel, da det er vigtigt, at de studerende har det godt. Jordemødrene ønsker og forventer, at den studerende spørger ind til det, der evt. undrer, så der sikres et godt læringsudbytte.

Ved start på praktikken afholdes en forventningssamtale mellem områdets jordemødre og den studerende. Her udveksles telefonnumre og aftales, hvordan der gøres i forhold til at varsle fødsler mm. Her får den studerende desuden udleveret en oversigt over de foreløbigt planlagte konsultationer, gruppe- og barselsbesøg, som den studerende forventes at tage med til. Dertil vil senere komme evt. ekstra besøg – især barselsbesøg, som jo ikke kan planlægges, før kvinderne har født. Når den studerende ikke er med på besøg eller til fødsel, har den studerende fri og kan selv disponere over egen tid, når blot den studerende kraftigt tilstræber at opholde sig inden for max en times afstand til de fødende.

Næsten halvdelen af jordemødrene i ordningen er uddannet kliniske vejledere, og alle jordemødre har flere års anciennitet.

Vagttyper:

Jordemødrene i de enkelte teams planlægger og dækker selv alle vagter og er dermed meget på kald. Jordemødrene i ordningen har vænnet sig til denne vagttype og oplever dermed også meget fritid, da den enkelte jordemoder i gennemsnit har ca. 40 fødsler pr år. I områder, hvor der er flere jordemødre, vil den studerende opleve at følges med alle områdets jordemødre mhp at få mest muligt ud af praktikperioden.

Den studerende vil således komme til at stå meget til rådighed, men jordemødrene vil naturligvis sørge for, at den studerende får mulighed for at hvile tilstrækkeligt.

Det forventes, at den studerende har lyst til at stå til rådighed for de fødende, da det ellers er svært at få indsigt i betydningen af kontinuitet, og da familierne indstiller sig på den studerendes deltagelse og åbner deres hjem op herfor. Således må den studerende sørge for at have telefon på sig og være til at få fat på, så den studerende kan kaldes til fødsel. Det forventes, at den studerende selv sørger for at komme frem til fødslerne inden for en time efter at være kaldt til fødsel. Ligeledes må den studerende selv sørge for at kunne komme frem til den jordemoder, som den studerende skal følges med til dagens konsultationer.

Ledelse:

Hjemmefødselsordning Sjælland består af (p.t. 13) privatpraktiserende jordemødre, der har indgået kontrakt med Region Sjælland om at varetage omsorgen for alle hjemmefødende familier bosiddende i Region Sjælland. Jordemødrene arbejder efter foreningen Hjemmefødselsordning Sjællands vedtægter og samarbejdsaftaler. I foreningen er en bestyrelse, men overordnet har ordningen en “flad ledelsesstruktur”, dvs. alle jordemødre i ordningen er medbestemmende. Her er således ingen chefjordemoder.

Formanden for foreningen HOS er:

Mie Hammershøi: jordemodermie@gmail.com tlf 2746015 (privat tlf nr. kan benyttes efter aftale pr mail)

Uddannelsesansvarlige jordemødre:

Alle jordemødre i Hjemmefødselsordning Sjælland er med til og ansvarlige for at varetage uddannelsen af jordemoderstuderende i forbindelse med 4 ugers praktik på 2.semester.

Nedenstående 2 jordemødre har tæt samarbejde med Jordemoderskolen på Absalon i Slagelse:

Susanne Warming: swarming@live.dk tlf 61274151 (privat tlf nr. kan benyttes efter aftale pr mail)

Jordemoderkonsultationer/lokaler:

Hjemmefødselsordningen har ingen lokaler. Alt foregår i familiernes egne hjem.

Jordemødrene har mulighed for at låne regionens lokaler til evt. særlige arrangementer.

Link til hjemmefødselsordnings hjemmeside:

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Chefjordemoder
Heidi Marianne Astrup Fischer

Vicechefjordemødre
Camilla Kristine Møller Nielsen, Fødemodtagelse og Fødeafsnit

Signe Camilla Hjuler Dueholm, Ambulatorium for gravide, Jordemoderkonsultationer og Barsel/Svangre

Uddannelsesansvarlige jordemødre
Louise Mengers Jensen
Tlf. 59 48 42 73
lmj@regionsjaelland.dk

Maria Hassing Nielsen
Tlf. 59 48 42 72
marih@regionsjaelland.dk

Kort beskrivelse af det kliniske uddannelsessted

Fødeafsnittet på Holbæk Sygehus har ca. 1450 fødsler om året.

Graviditet, fødsel og barsel varetages af cirka 50 jordemødre og cirka syv social- og sundhedsassistenter i samarbejde med et antal læger.

Vi har jordemoderkonsultationer i Holbæk, Kalundborg, Tølløse, Ringsted og Nykøbing Sjælland. Ultralydsscanninger på Holbæk sygehus varetages af jordemødre og læger. Når en gravid indlæggelses på svangre/barselsgangen, uanset gestationsalder, bliver hun passet af jordemødre og social- og sundhedsassistenter.

Ved alle fødsler varetager en jordemoder omsorgen. De komplicerede fødsler varetages i samarbejde med vores læger. Holbæk har i alt 4 fødestuer og 4 undersøgelsesstuer. 

Barslende kvinder vil i Holbæk møde en jordemoder på barselsgangen. Vi giver alle barselskvinder mulighed for at få en enestue, hvor partneren også kan overnatte. Vi har tilbud om barselsophold for både første- og flergangsfødende.

Neonatalafsnittet er placeret ved siden af fødegangen, barselsgangen og svangreambulatoriet. Afsnittet modtager børn fra gestationsalder 28+0.

Læringsmiljø 
På Holbæk Sygehus har vi fire kliniske uddannelsespladser på hhv første, andet, fjerde, sjette og syvende semester hvert halve år. Udover jordemoderstuderende har vi uddannelsesansvar for cirka 18 ambulancebehandlere og cirka 45 medicinstuderende hvert år. 

Vi har en stab af dels jordemødre med stor undervisningserfaring, og dels en gruppe relativt nyuddannede jordemødre som har studielivet og rollen som studerende i frisk erindring. Vores jordemoderstuderende tildeles én til tre kontaktjordemødre eller indgår i et team af jordemødre, som følger jer gennem semestret.

Under hensyntagen til jeres læring samt jordemødrenes vagter, vil vi være lydhøre over for jeres fridagsønsker, sådan at både studielivet og privatlivet hænger sammen. 

Barselsplejen i Holbæk varetages som tidligere nævnt af jordemødre. Dette giver os særligt gode forudsætninger for at tilbyde jer gode, sammenhængende og lærerige forløb inden for barselsplejen, da barselsvagter oftest er med egen kontaktjordemoder fra konsultation og fødegang.

I løbet af semestrene vil der være hele dage, som er planlagt med undervisning. Denne undervisning er en kombination af teori og kliniske færdigheder. Ydermere afholdes forskellige andre faglige og sociale arrangementer.

Vi ønsker at skabe et godt læringsmiljø og løbende udvikle vores tilbud til jer. Vi vil derfor ofte bede jer om at evaluere vores indsats både efter undervisningsdage samt efter hvert klinisk forløb, I har gennemgået her i Holbæk.

Vi opfordrer Jer til at blive vaccineret mod hepatitis, inden I kommer i afdelingen.

I skal selv anskaffe fodtøj. Det skal være fornuftigt fodtøj, så I kan holde til at gå og stå meget. Desuden skal fodtøjet leve op til kravet om ”at fremtræde synligt rent”.

Socialt miljø
De kliniske uddannelsessteder, tilknyttet Professionshøjskolen Absalon, samarbejder om nogle af undervisningsdagene, hvor jeres kliniske erfaringer bearbejdes, kliniske færdigheder kan trænes og hvor der er mulighed for socialt samvær på tværs af kliniske uddannelsessteder. Endvidere har vi flere traditioner for de jordemoderstuderende i afdelingen, f.eks. Julehygge hos en af de uddannelsesansvarlige, trivselsdag med kontaktperson fra den teoretiske del af jordemoderuddannelsen, studietur til København, mm. 

Vagttyper

 • D1: Dagvagt på fødegangen 7.00-15.15
 • D2: Dagvagt på barselsgangen 7.00-15.15
 • D3: Dagvagt på føde/barselsgang alt efter hvor behovet er når man møder op. 07.00-15.15
 • KJS: Dagvagt på fødegangen med klinisk jordemodersupervisor(koordinerende jdm 8.30-18.00)
 • A1: Aftenvagt på fødegangen 15.00-23.15
 • A2: Aftenvagt på fødegangen 15.00-23.15
 • A3: Aftenvagt på føde/barselsgang alt efter hvor behovet er når man møder op. 15.00-23.15
 • N1: Nattevagt på fødegangen 23.00-07.15
 • N2: Nattevagt på barselsgangen
 • N3: Nattevagt på føde/barselsgang alt efter hvor behovet er når man møder op. 23.00-07.15
 • D12: 12 timers vagt på fødegangen 07.00-19.00
 • N12: 12 timers vagt på fødegangen 19.00-07.00
 • SA1: Subakut ambulatorie på fødegangen 11-15 + Aftenvagt på fødegangen 15.00-23.15
 • SA2: Subakut ambulatorie på fødegangen 11-15 + Aftenvagt på barselsgangen 15.00-23.15
 • SA4: Subakut ambulatorie på fødegangen 11-15
 • K7/K8: Jordemoderkonsultation, oftest 8-15

Jordemoderkonsultationer

 • Holbæk konsultation, Birkevænget 3, stuen, 4300 Holbæk
 • Tølløse konsultationen, Sportsvej 5, 4340 Tølløse
 • Nykøbing Sj. Konsultationen, Sygehusvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
 • Kalundborg konsultationen, Nørre Alle 27, 4400 Kalundborg

Mulighed for overnatning

Holbæk Sygehus har et personalehotel som kan bookes og som koster 130 kr. pr nat inkl. linned, rengøring osv. Dette kan man som studerende benytte sig af hvis man eksempelvis ønsker at ”samle” nogle af sine vagter. 

Derudover har sygehuset et mini-kollegie med møblerede værelser som kan lejes på månedlig basis og som alle typer af studerende kan søge om at bo på mens de er i klinisk uddannelse.

Link til klinikkens hjemmeside

Nykøbing Falster Sygehus

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.

Chefjordemoder
Anne Bloch Frandsen

Vicechefjordemoder
Tine Busk Petersen, tbup@regionsjaelland.dk, tlf 2078 7227

Uddannelsesansvarlige jordemoder
Betina Degn Busch, bdb@regionsjallenda.dk, tlf 2059 8402

Kort beskrivelse af det kliniske uddannelsessted
Føde- og barselsafsnit med knap 1000 fødsler om året. Indeholder fire fødestuer (to sansefødestuer med lys, lyd og fødekar), ni barselsstuer/ familiestuer, to gynækologiske sengepladser, og gynækologisk dagafsnit/ ambulatorier. Desuden børneafdeling  med nyfødte fra gestationsalder 34.

På fødeafsnittet varetages, foruden fødsler, også ambulante undersøgelser (efterfødselssamtaler, blodprøvetagning på nyfødte og hørescreeninger).

Der er på afdelingen ansat social- og sundhedsassistenter, læger, sygeplejersker, sekretærer og serviceassistenter, som alle samarbejder om opgaver i afdelingen. Der er speciallæge i vagt i hvert døgn, og en vicechefjordemoder i dagvagt på hverdage.

Læringsmiljø
Da Føde- og barselsafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus er en mindre afdeling, kan den studerende forvente hurtigt at blive en del af afdelingen, ligesom der vil være fokus på læring med få kontaktjordemødre pr. studerende, for at give den studerende et udbytterigt praktikophold. Jordemødrene i afdelingen arbejder meget selvstændigt, og har et tæt og godt tværfagligt samarbejde med afdelingens læger, sygeplejersker og ikke mindst social- og sundhedsassistenterne.

Vagttyper

Dagvagt:       kl 07.30-15.40

Dagvagt 12 timer: kl 07.30-19.40

Aftenvagt:     kl 15.30-23.30

Aftenvagt 12 timer: kl 11.30-23.30

Nattevagt:     kl 23.20-07.40

Nattevagt 12 timer: kl 19.30-07.40

Døgnvagt:      kl 08.00-08.00 (studerende har max kald i 12 timer)

Jordemoderkonsultationer
Der er jordemoderkonsultationer i Nykøbing Falster, Vordingborg og Stege.

Link til klinikkens hjemmeside: Afsnit for fødende og barsel - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Nykøbing Falster fødeafdeling Facebook

Mulighed for overnatning
På grund af det kliniske uddannelsessteds beliggenhed stilles der en gratis bolig, i form af en 4-værelses lejlighed, til rådighed under praktikopholdet. Der er gode erfaringer med, at de studerende bor sammen, og kan bruge hinanden både fagligt og socialt, hvis de ønsker det. De studerende, som vælger at bo i lejligheden i praktikperioden, står selv for madlavning og rengøring. Der er internet i lejligheden, og mulighed for at vaske tøj i kælderen.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Sygehusvej 10

4000 Roskilde

Chefjordemoder

Anne Bloch Frandsen

Vicechefjordemødre

Signe Landorph, Afsnit for fødende

Majbrit Hansen, Afsnit for barslende

Uddannelsesansvarlige jordemødre

Janne Ekstrøm Larsen jaela@regionsjaelland.dk,  23352179

Iben Hvidtfeldt Marcher ihm@regionsjaelland.dk, 23352186

På SUH er vi to klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre – Janne og Iben, som er ansvarlige for den kliniske del af jordemoderuddannelsen. Vi har begge en bred klinisk erfaring samt alsidige videreuddannelser. Iben har en kandidatgrad i pædagogik og psykologi, og Janne har en master i voksenpædagogik og underviser desuden med sin IBCLC-uddannelse i amning. Vores stillinger er sammensat således, at vi har 30 timer ugentligt som uddannelsesansvarlige jordemødre og syv timer på fødegangen. 

Den uddannelsesansvarlige jordemoders funktion

Indenfor studieordningens rammer har vi ansvaret for tilrettelæggelsen af den kliniske undervisningsperiode og den obligatoriske undervisning. Derudover udarbejder vi sammen med dig og din kontaktjordemoder vagtskemaer og afholder uddannelsessamtaler og er i en løbende dialog med dig om udarbejdelsen af portfolio. Vi varetager desuden de kliniske prøver sammen med en teoretisk underviser fra Jordemoderuddannelsen, Campus Slagelse. I hverdagen er dét, der fylder mest for os at skabe nogle gode læringsmiljøer, hvor I udfordres og vokser, men hvor der også er rum til at få en snak, når tingene er sjove eller svære.

Vi har et tæt samarbejde med Jordemoderuddannelsen, Campus Slagelse. Vi har løbende kontakt til jordemoderuddannelsen  klinikkoordinator, som er sparringspartner med os som uddannelsesansvarlige jordemødre, og samtidig er sparringspartner med dig i forhold til det kliniske uddannelsessted. Hun kommer typisk på besøg 1 gang pr. semester, og du er altid velkommen til at kontakte hende.

Kort beskrivelse af det kliniske uddannelsessted

På SUH er der omkring 56 jordemødre ansat. Jordemødrene arbejder indenfor følgende arbejdsområder: ultralyd, konsultation, fødselsforberedelse, svangre-, fødsels- og barselsomsorg. 

Vi har kliniske jordemoderspecialister (KJS´ere) i tolv-timersvagt hele døgnet til koordinering og sparring, det fungerer rigtig godt. Hvis forløbene tager en patologisk drejning, inddrages vores gynækologiske / obstetriske forvagt og / eller bagvagt.  Vi har ca. 2400 fødsler om året fordelt på syv fødestuer. Vi har en selvstændig svangregang ”Afsnit for gravide” og en barselsgang ”Afsnit for barslende” med både enestuer og to-sengsstuer. 

Afdelingen modtager

 • Raske gravide til svangre- og efterfødselskontrol hos jordemoder, til fødsel og barsel eller til ambulant fødsel.

 • Gravide, der har kroniske sygdomme, og gravide hos hvem sygdomme opstår i graviditeten kommer til kontrol i obstetrisk ambulatorium, i ultralydsfunktionen og i jordemoderkonsultationen. Dette tilbud omfatter også tvillingegravide, ældre gravide, meget unge og/eller sårbare gravide, gravide rygere og overvægtige gravide. Genindlæggelser af mødre og børn med behandlingskrævende problemer efter fødslen.

 • Alle gravide til nakkefoldsskanning, doubletest og type II skanning. På indikation til diagnostisk prænatal undersøgelse.

 • Gravide med svær svangerskabskvalme, svære ødemer, bækkengener, karpaltunnelsyndrom mm. til akupunkturbehandling.

 • Gravide efter 16 uger til akut modtagelse på grund af akut opståede problemer, som forhøjet blodtryk, truende for tidlig fødsel, mistanke om vandafgang eller blødning til ambulant kontrol eller indlæggelse.

 • Gravide med misbrugsproblematik henvises til Familieambulatoriet i Slagelse.

 • Kvinder med operationskrævende gynækologiske lidelser til diagnostik, behandling og pleje under indlæggelse.

 • Kvinder med gynækologisk cancer - endometriose cancer til operation og ovariecancer til udredning.

 • Kvinder med gynækologiske lidelser til ambulant udredning, behandling og pleje.

 • Kvinder med gynækologiske lidelser til behandling og pleje i sammedagskirurgisk regi.

 • Par og enlige kvinder, som er ufrivilligt barnløse, til udredning og behandling i samarbejde med vores Fertilitetsafsnit på SUH i Køge. Kvinder med tilbagevendende spontane aborter til udredning og behandling i samarbejde med Rigshospitalet. Kvinder med endokrinologiske forstyrrelser, som medfører, at graviditet vanskeligt opnås, til udredning og behandling i samarbejde med Medicinsk Afdeling.

 • Kvinder til akut modtagelse med akut opståede gynækologiske problemer, tidlige graviditetskomplikationer <16 uger, underlivsbetændelse og bylder i genitalregionen til udredning, behandling og pleje.

 • Kvinder, der er uønsket gravide til medicinsk eller kirurgisk abort.

 • Kvinder, der har behov for støttesamtaler i forbindelse med abort.

Specialopgaver

 • Avanceret urogynækologisk udredning, operation og pleje.

 • Avanceret laparoskopisk kirurgi ved godartede gynækologiske lidelser.

 • Laparoskopisk assisteret fjernelse af livmoderen.

 • Behandling af gynækologisk kræft.

 • Ultralydsfunktion.

 • Fertilitetsfunktion på SUH, Køge.

 • Gravide med graviditetsbetinget sukkersyge.

 • Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse.

 • Gravide med monochoriotiske gemelli og truende for tidlig fødsel efter 28 uger.

 • Gravide med epilepsi, thyreodea lidelse og let immunisering.

 • Gravide med gestationel diabetes og velregulerede insulinkrævende gravide med diabetes.

Læringsmiljø

Vi har jordemoderstuderende på anden, fjerde, sjette og syvende semester i lange klinikperioder. I kommer også ud til os i 14 dage på første semester. Derudover har vi medicinstuderende, redderelever, sygeplejerskestuderende og læger i fokuserede ophold.

I klinikken er der fokus på de læringsprocesser, I gennemgår i løbet af jeres uddannelsesforløb. Man kan tale om fire læringsrum - undervisningsrummet, bearbejdningsrummet, studierummet og praksisrummet- som alle er relevante i jordemoderuddannelsen, fordi denne er en vekslen mellem teoretiske og kliniske forløb. 

Et godt læringsmiljø er et miljø, der fremmer optimal læring. Det skal kunne virke motiverende for jeres læringsprocesser og rumme bearbejdning af en eventuel modstand. Læringsmiljøet består af uddannelsesstedets fysiske rammer, af den opfattelse af læring og faglighed vi besidder samt af sygehusets organisation, struktur og evne til at samarbejde.

I vores læringsmiljø håber vi, at I studerende og jeres kontaktjordemødre i samarbejde med os klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre finder frem til, hvad I skal arbejde med og hvordan. Herigennem kan I opnå de mål, I sammen har sat jer for dagen og i sidste ende indfri læringsudbytterne for semesteret.

For at kunne vurdere jeres viden, færdigheder og kompetencer vil kontaktjordemødrene diskutere og reflektere sammen med jer og på baggrund af jeres oplevelser sammen finde ud af, hvad der fungerer bedst for jer. Herigennem ved I hele tiden, hvad I kan arbejde videre med.

Det, at skulle italesætte egne læringsbehov kræver meget af jer som studerende. Vi arbejder med læringsudbytter, erfaringsskemaer mm, som kan hjælpe jer til at få konkretiseret, hvad det er, I skal lære. I følges med skønne jordemødre, som også er godt sat ind i, hvilke mål, der er for klinikken. I lærer ikke altid det i forventer på en vagt, men I lærer altid noget. Gennem forløbet bliver I hele tiden klogere på, hvordan I lærer bedst. 

Helt overordnet vil vi gerne give jer mulighed for at opbygge en tryg base, hvor tillid og anerkendelse er i fokus. Derfor kommer I til at følges med jeres kontaktjordemødre i deres vagter. Nogle af jer vil have en anden jordemoder i konsultationen, som I også vil følges med på fødegangen indimellem. I vil også komme til at gå med andre jordemødre pga. vagtbytte, ferie m.m., så der er også mulighed for at hente inspiration udefra.

Ifølge studieordningen skal I som studerende tilbydes 30 timers brugerkontakt + 1 studiedag om ugen. Studiedagene bruger vi til undervisning, ekstravagter, studiedage hjemme eller forskellige former for socialt samvær. I fører fremmødeskemaer, idet I skal være til stede i 90% af vagterne. Opfyldelsen af mødepligten er en forudsætning for godkendelse af semestre indeholdende kliniske ECTS.

Vi har lavet en studiehåndbog til jer, som vi sammen gennemgår vi på introdagene. I praksis arbejder vi med de 3 praktikperioder på fødegangen som et samlet forløb. Vi har uddannelsessamtaler i begyndelsen, midtvejs og i slutningen på fødegangen. På gynækologisk afdeling, neonatalafdelingen, ”Afsnit for gravide og barselsgangen” afholder I forventnings – og slutsamtale sammen med jeres kontaktsygeplejerske- eller jordemoder. Vi deltager så vidt muligt.

I skal løbende aflevere et antal refleksionsark, hvor I efterfølgende overvejer, hvilket læringsudbytte arket omhandler. Desuden fører I erfaringsskemaer, veskemaer, medicinskemaer samt EU-skema, som samles på Praktikportalen. Denne afleveres elektronisk til os ved semesterets afslutning. En afleveret og godkendt portfolio på Praktikportalen er grundlaget for at gå til den afsluttende prøve og skal samtidig ses et personligt læringsredskab. 

Nogle dage har I tid til at følge op på, hvordan dagen er gået, andre dage er dette ikke muligt. Men I kan altid bede os om at følge op på et forløb eller aftale med jeres kontaktjordemoder, at I skriver et refleksionsark om forløbet, som I kan snakke ud fra næste gang I ses. Både i konsultationen, ved afholdelse af fødselsforberedelse og på fødegangen kan I aftale små opgaver med jeres kontaktjordemoder, som I står for.

Socialt miljø

Vi oplever, at de studerende bruger hinanden meget i klinikken – både på de enkelte semestre og på tværs af semestre og dette giver en tryghed og plads for erfaringsudveksling. Man kan også få en god snak over frokosten eller ifm. med morgenkonferencen. Det kan være udfordrende at arbejde i skiftende vagter ift. at finde mulighed for at ses, men vi arrangerer fælles undervisningsdage, hvor det er oplagt at lave noget socialt sammen bagefter. Vi er også typisk på udflugt sammen 1 gang i semesteret – gerne med både et fagligt og socialt fokus.

I oplever også hurtigt at føle jer som en integreret del af afdelingen. I inviteres ind med jeres observationer og tanker om forløb, og man kommer generelt meget tæt på hinanden i vores profession, fordi vi har så mange oplevelser, som knytter sammen og udfordrer. Det er altsammen med til at skabe en omsorgsfuld og anerkendende kultur. 

Vagttyper

Svangrevagter:

Ds: 7.15-15-30

Kons: 7.45-15

Ast: 13-21

As: 15.15-23.30

Ns: 23.15-7.30

Fødegangsvagter:

Fd: 7.15-15.30

Fa: 15.15-23.30

Fn: 23.15-23.30

12fd: 7.15-19.30

12fn: 19.15-7.30

Barselsgangsvagter:

db: 7.00-15.15

d11: 11-19

D12: 7-19.15

ab: 15.00-23.15

nb: 23.15-23.30

N12: 19-7.15

BAM: 8-16

Jordemoderkonsultationer:

Jordemodercentret i Roskilde


Ny Østergade 14, 4000 Roskilde

(lige ved Roskilde station)

Jordemodercentret i Greve

Frydenhøj Allé 73, 1. sal, 2670 Hundige

(lige ved Hundige station)

Jordemodercentret i Borup

Møllevej 17, 4140 Borup

(lægehus 10 min. s gang fra Borup station)

Vi har specialkonsultationer for: tvillingegravide, sårbare gravide, gravide med graviditetsbetinget sukkersyge samt gravide der ønsker sectio på maternal request. Gravide som har en misbrugsproblematik tilknyttes Familieambulatoriet i Slagelse.

Mulighed for overnatning

På Sjællands Universitetshospital Roskilde stilles der ikke permanent bolig til rådighed for studerende i kliniske uddannelsesforløb. Der vil som oftest være mulighed for at overnatte på en fødestue eller lignende, hvis der opstår et akut behov, eksempelvis hvis en vagt trækker ud eller hvis den studerende bor langt væk og har kortskifte.

Link til klinikkens hjemmeside

Instaprofil: foedegangen_roskilde

Slagelse Sygehus

Fælledvej 13

4200 Slagelse

Chefjordemoder

Signe Gaub, Fødeafsnittet

Vicechefjordemødre

Signe Bay Frederiksen, Graviditetsafsnittet og Fødemodtagelsen

Majbritt Friis Alstrup, Ambulatoriet for gravide og Gynækologisk ambulatorium 

Stina Thorsteen Madsen, afdelingssygeplejerske på mor-barn-afsnittet (barselsgangen)

Uddannelsesansvarlige jordemødre

Lisbeth lehmann-Larsen, lblh@regionsjaelland.dk, tlf. 22481305

Mette Dehn, mdh@regionsjaelland.dk, tlf. 93577621

Vores kontor ligger i ambulatoriet for Gravide, Fælledvej 2 D

Kort beskrivelse af det kliniske uddannelsessted

Slagelses fødeafdeling er en del af gynækologisk/obstetrisk afdeling, som omfatter gynækologisk afdeling, graviditetsafsnit, fødemodtagelse, fødeafsnit, mor-og-barn afsnit og ambulatorie for gravide.

Der er ca. 1800 fødsler pr. år i Slagelse. Der er en neonatalafdeling, hvilket bl.a. betyder, at risikofødsler fra Nykøbing Falster Sygehus visiteres hertil. Neonatalafdelingen tager imod syge- og for tidligt fødte børn fra gestationsalder 28+0. Gravide med ikke-insulinkrævende graviditetsbetinget sukkersyge må gerne føde i Slagelse, men ved insulinkrævende diabetes omvisiteres til Rigshospitalet.

Jordemoderkonsultationerne er beliggende i Slagelse, Næstved, Sorø, Faxe og Korsør. Der er konsultationsdage på alle hverdage

Der er ansat i alt ca. 70 jordemødre. Der er kliniske jordemodersupervisorer (KJS) i hver vagt samt 2 uddannelsesansvarlige jordemødre. Der er gynækologiske og obstetriske bagvagter og forvagter i vagt.

Siden sommeren 2013 er der ikke længere ansat social-og sundhedsassistenter i gyn.obs. afdelingen, og det betyder, at jordemødrene assisterer hinanden ved fødslerne i en såkaldt stjernefunktion. Jordemoderstuderende vil komme til at gå med jordemødre i denne funktion som en del af introduktionen.

Til efteråret 2022 planlægges opstart af kendt jordemoderordning, som nogle af de studerende kommer til at stifte bekendtskab med.

Læringsmiljø

Afdelingen arbejder for det gode studiemiljø, hvor der er afsat tid og rum til den enkelte studerende. Der er en god blanding af studerende på forskellige niveauer fra fjerde til syvende semester.  

De studerende tildeles to til tre kontaktjordemødre med minimum 2 års anciennitet. En lille gruppe af jordemødrene i afdelingen er uddannet kliniske vejledere, og det er planlagt at flere skal uddannes. Hvert år sendes en mindre gruppe på kortere kurser for kontaktjordemødre, derudover afholder de uddannelsesansvarlige jordemødre temadage målrettet de jordemødre, der fungerer som kontaktjordemødre for de studerende.

Det er vigtigt for os, at alle studerende, der er nysgerrige på obstetrikken, skal føle sig velkommen i afdelingen. Udover jordemoderstuderende uddanner vores afdeling medicinstuderende, ambulancebehandlerelever, introlæger og af og til sygeplejerskestuderende, der er i praktik på neonatalafdelingen og på mor-barn afsnittet.

Socialt miljø

Vi afholder fagcafé en gang om måneden, som de studerende på skift står for at arrangere. Foruden forventning- og statussamtaler afholder vi trivselssamtaler med de studerende løbende for at sikre os, at de studerende har det godt.

Vi blander de forskellige årgange til fagcafé og undervisning, så alle kender alle, og kan støtte og hjælpe hinanden ved behov.

Vagttyper:

Dagvagt fødegang eller fødemodtagelse: DF/DA: kl. 7.30-14.45

Aftenvagt: fødegang eller fødemodtagelse: AF/AA: kl. 14.30-23.15

Nattevagt fødegang: NF kl. 23.00-07.45

Stjernevagt: dagtid: D12* kl. 07.30-19.45 eller aften/nat: 19.30-07.45

12 timers nattevagt fødegang/svangre: NF12/NS12 kl. 19.30-07.45

12 timers dagvagt svangre/fødegangen/fødemodtagelse: DF12/DS12/DA12 kl. 7.30-19.45

DA11: mødetid kl. 11-23.15, fødegang eller fødemodtagelse

DA9-16, mødetid kl. 9-16, fødemodtagelsen

Der er ikke faste døgnvagter, kun hvis det er nødvendigt for at få vagtskemaet til at gå op.

Jordemoderkonsultationer

Jordemoderkonsultationerne er beliggende i Slagelse, Næstved, Sorø, Faxe og Korsør. Der er konsultationsdage på alle hverdage. Der er en del specialkonsultationer for særligt sårbare gravide, gravide med GDM, tidligere foetus mors og gemelli. 

Slagelse Jordemoderkonsultation, Slagelse Sygehus, Fælledvej 2D, 4200 Slagelse. Sekretær tlf. nr. 58 55 37 52 mellem kl 09:00 og 12:00

 

Næstved Jordemoderkonsultation, Næstved Sygehus, Herlufs-vænge 14C, st., 4700 Næstved. Sekretær tlf. nr. 56 51 30 20 mellem kl 09:00 og 12:00

 

Faxe Jordemoderkonsultation, Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78 1.sal, 4640 Faxe. Sekretær tlf. nr. 56 51 30 20 mellem kl 09:00 og 12:00

 

Sorø Jordemoderkonsultation, Sorø Sundhedscenter, Dr. Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø. Sekretær tlf. nr. 56 51 30 20 mellem kl 09:00 og 12:00  

 

Korsør Jordemoderkonsultation, Broskolen, Revvej 126, 4220 Korsør. Sekretær tlf. nr. 56 51 30 20 mellem kl 09:00 og 12:0

Link til klinikkens hjemmeside

Graviditet, fødsel og barsel - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Overnatningsmuligheder

Der stilles vagtværelser i ”jordemodervillaen” på sygehuset gratis til rådighed, så det er muligt at have kort-skift og sove før eller efter en vagt.

Kontaktjordemødre

Den studerende bliver tilknyttet én eller flere kontaktjordemødre. Som udgangspunkt følger den studerende kontaktjordemødrene i alle deres vagter. Det vil dog være nødvendigt at følges med andre jordemødre også, idet der sjældent vil være vagter nok med kontaktjordemødrene alene.

Kontaktjordemødrene har den tætte kontakt med den studerende i konsultationen og i vagterne. Hun er den daglige kliniske underviser og følger den studerendes udvikling gennem den kliniske periode. Hun er med til uddannelsessamtaler og har sammen med den uddannelsesansvarlige jordemoder og den studerende ansvar for, at læringsudbyttet opnås.

M

MRSA

Studerende, som er i risiko for at bære MRSA, skal podes inden de påbegynder kliniske undervisningsforløb. Kriterier for at være i risiko for at bære MRSA findes i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA punkt 5.2. MRSA podning foregår hos den studerendes egen læge. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål kontakt da din semesteransvarlige underviser.

Mødepligt

I de kliniske undervisningsforløb har du mødepligt svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Ved de kliniske undervisningsforløbs begyndelse informerer de kliniske uddannelsesansvarlige jordemødre den studerende om, hvilke aktiviteter der registreres mødepligt til. Dokumentation for opfyldt mødepligt er forudsætning for, at den studerende kan gå til den afsluttende prøve i den kliniske uddannelse (praktikken).

Manglende opfyldelse af mødepligt

Såfremt du ikke opfylder mødepligten vil dette blive registreret som et anvendt prøveforsøg. Dog ikke såfremt du kan dokumentere sygdom eller der kan opnås dispensation.

Det er dit ansvar at orientere Absalon, hvis det ikke er muligt at indhente de manglende timer og/eller opfylde prøveforudsætningerne.

Du bør så tidligt i forløbet som muligt inddrager din klinisk uddannelsesansvarlige jordemoder eller jordemoderuddannelsens kliniske koordinator i at bistå med at finde en løsning, der understøtter din gennemførelse af forløbet.

P

Praktikportalen

På Praktikportalen kan den studerende finde praktikrelevante dokumenter. Det er ligeledes på Praktikportalen, at den studerende skal uploade obligatoriske dokumenter igennem semestret, herunder kursusbeviser, erfaringsskemaer, fremmødeskema og medicinhåndteringsdokumentation. 

Link til Praktikportal

S

Stik- og skæreskader

Inden du påbegynder den første kliniske periode skal du gennemføre et online kursus om stik- og skæreskader.

Link til onlinekurset Stik- og Skæreskader

Når du har gennemført kurset skal du uploade et screenshot, hvor det fremgår at du har gennemført testen, på Praktikportalen

Sygdom

Ved sygdom under et praktikforløb skal den studerende melde sig syg på den pågældende afdeling (f.eks. fødegangen) og til den uddannelsesansvarlige jordemoder på det kliniske uddannelsessted. Sygemeldingen skal være modtaget af afdelingen inden vagtens begyndelse. Den studerende skal markere sygedagen i fremmødeskemaet.

Når du er raskmeldt, aftaler du med den uddannelsesansvarlige jordemoder hvordan du kan indhente de vagter, hvor du ikke har været til stede pga. sygdom.

T

Tavshedspligt

Tavshedspligten, som påhviler ansatte i sundhedsvæsnet, gælder også for studerende.

Dette betyder eksemplevis, at du ikke må tageudprint af patientjournaler med udenfor hospitalet, med mindre de er anonymiserede (CPR-numre og personfølsomme data er slettet). Derfor kræves der en særlig opmærksomhed i forbindelse med en evt. registrering af fødsler i den studerendes personlige noter, samt i de journaler, der anvendes til klinisk undervisning.

Tavshedspligten gælder også i forbindelse med opslag på internettet; Facebook, blogs, instagram, twitter og andre sociale medier – også i lukkede fora, da uvedkommende kan få adgang til disse.

Samtaler i elevatorer, busser, tog og andre offentlige steder kan overhøres af medpassagerer og forbipasserende eller folk i nærheden, hvilket kan kompromittere tavshedspligten.

Inden du skal i klinisk undervisning, skal du have underskrevet en tavshedserklæring, da du får adgang til personfølsomme oplysninger, som du skal behandle fortroligt. Du får erklæringen af os i forbindelse med studiestart - læs mere om det juridiske her, så du ved, hvad du skriver under på.

U

Uddannelsessamtaler

Under de kliniske uddannelsesforløb på 2., 4., og 6. semester afholdes der uddannelsessamtaler, hvor både du, din(e) kontaktjordemoder/kontaktmødre og en uddannelsesansvarlig jordemoder deltager.

Der afholdes for hvert klinisk semester en forventnings-, midtvejs- og slutsamtale.

Der kan derudover aftales trivselssamtaler ved behov.

Uniformsetikette

Som jordemoder har du uniformspligt på den kliniske del af uddannelsen, og det er et krav, at du følger dit praktiksteds lokale regler for uniformsetikette. Uniformen skal have korte ærmer, og den skal skiftes dagligt samt når den er forurenet. Privat tøj må ikke være synligt og af hygiejniske grunde er smykker, ur, egne tørklæder og løsthængende hår ikke tilladt. Negle skal være kortklippede og uden neglelak. Kraftig duft/lugt eks. fra parfume eller cigaretrøg bør undgås. Sko skal kunne rengøres.

V

Vacciner (Hepatitis)

Det anbefales, at alle studerende sørger for at få hepatitisvaccine, inden de påbegynder den første kliniske periode. Hepatitisvaccine bestilles hos egen læge.

Vagttyper

Som studerende kan dine vagter  ligge på alle ugens dage i alle døgnets timer, også i perioder med helligdage. Dette er en naturlig konsekvens af at du som  studerende følger én eller flere kontaktjordemødre og at disse har alle typer af vagter. Der vil typisk være tilrettelagt vagter i hver anden weekend.

Nattevagter er en væsentlig del af den jordemoderstuderendes kliniske undervisning og disse kan være udfordrende at vænne sig til. Dansk Sygeplejeråd har udgivet materiale om natarbejde, herunder en række anbefalinger til at reducere gener i forbindelse med natarbejde. Læs mere her: Natarbejde DSR

På praktikportalen kan du finde de dokumenter du skal bruge i forbindelse med din praktik og det er også her du skal uploade obligatoriske…