Del

Projekt 1 - Produktudvikling og Design

Kursusansvarlig

Per Valentin Bigum

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

15

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk 

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknologi.

Formål

Det er kursets formål at give de studerende et grundlæggende maskinteknologisk fundament, som danner baggrund for uddannelsens efterfølgende pensum. 

Efter endt kursus vil den studerende være i stand til at identificere og kommunikere et teknisk problem, samt udarbejde konceptforslag til forbedring/optimering, med kompetencer inden for teknisk dokumentation og konstruktion.

Kurset komplementerer kurset i Materialelære således at den tillærte teori anvendes i praksis.   

Indhold

Den studerende skal i via et tværfagligt projekt, indeholdende elementer fra 1. semesters fagområder, opnå evnen til at skaffe sig et overblik over maskindele i en større bioteknologisk produktion. Herunder kunne udarbejde forslag til produktoptimering over en eller flere udvalgte maskindele, med henblik på kortlægning af maskinelementer, materialer og fremstillingsprocesser. 

Under uddannelsen arbejdes med studiegrupper i alle projektkurserne, og instruktionen til disse studiegrupper finder sted i Projekt 1, hvor der i kursets start tilføres 3 x 2 timers undervisning i professionel samarbejdspraksis (den fælles model i Absalon). Denne undervisning tager sigte på at de studerende trænes i at arbejde i projekt teams på samme måde som i det erhvervsliv de møder under og efter uddannelsens afslutning.  

Ud over arbejdet med studiegrupper introduceres til videnskabelig arbejdsmetode med inddragelse af CDIO´s læringsprincipper og etiske overvejelser. Derudover gives grundlæggende innovations træning,

Den studerende skal kunne udføre teknisk dokumentation i 2D og 3D CAD tegning i iht. Afbildningsmetoder iht. DS/ISO 128 + 129, tolerancer iht. DS/ISO 2768-1 og pasningstolerancer, samt foretage grundlæggende dimensionering.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Redegøre for maskinelementers funktion i en konstruktionen
 • Kan beskrive en produktudviklingsproces
 • Forklare mulige fremstillingsmetoder for udvalgte komponenter
 • Relevante grafiske formidlingsmetoder/teknikker inden for maskinområdet. Herunder retvinklet projektion, udfoldning, isometrisk afbildning, skitseringsteknik
 • Tegningslayout. Herunder samlings-, eksplosions-, svejse-og detailtegning samt positionsnumre og styklister
 • Tegningssymbolik. Herunder symboler for overfladeruhed og svejsning
 • Viden om etik og FNs verdensmål samt bæredygtighed

Færdigheder

 • Kunne opmåle og optegne mekanisk komponenter i CAD
 • Beskrive og begrunde valgte materialers egenskaber
 • Kan forklare vigtigheden af interdisciplinært samarbejdet i et projektteam
 • Kan beskrive og udarbejde en projekt- og tidsplan
 • Demonstrere kildekritik i forbindelse med litteratursøgning og referencebrug
 • Vil være i stand til at præsentere et projekt digitalt og visuelt vha. grafisk skitsering og CAD i 2D og 3D.
 • Kunne udføre maskintegninger efter DS/ISO 128 + 129, herunder anvende tolerancer (generelle iht. DS/ISO 2768-1 samt pasninger)
 • Kunne definere maskinkonstruktioner ved at udarbejde relevant tegningsmateriale: Samlings-, eksplosions-, svejse-og detailtegning, herunder også bukketegninger og pladeudfoldning
 • Udarbejde styklister/komponentlister over indgående dele i konstruktionen, herunder normdele
 • Kunne udarbejde en teknisk videnskabelig projektrapport

Kompetencer

Den studerende vil efter kurset opnå kompetencer til at:

 • Fortolke og foretage kritisk diskussion af eget arbejde 
 • Foreslå alternative materialer og fremstillingsmetoder under hensyntagen til miljøkrav
 • Konstruere et produkt med udgangspunkt i opsatte krav og kriterier
 • Være i stand til at indgå i dialog med leverandører om tekniske specifikationer
 • Udføre nødvendig teknisk dokumentation til fremstilling og produktion
 • Være i stand til at indgå i faglig dialog med produktionstekniske medarbejdere om produktionsmetoder for et produkt

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, projekt- og gruppearbejde. Video og teoriundervisning suppleret med opmålingsøvelser 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.5
 • Deltagelse i alle skemalagte værksteds- og virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle skemalagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser
 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

 Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport 
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt på 20 min. Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed:  20 min. pr. studerende. 

 Tilladte hjælpemidler: Projektrapport, Computer til demonstration af 3D modelleringskompetencer.

I den endelige bedømmelse tages udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet i forbindelse med den individuelle præstation.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen