Del

Matematik 1

Kursusansvarlig

Jim Larsen McLean

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

For studerende på bioteknologi: Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi.

For studerende på maskinteknologi: Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi.

Formål

Kurset skal give de studerende det grundlæggende matematiske fundament for studiet til diplomingeniør. Der er således fokus på matematiske teorier og metoder, der kan anvendes i forbindelse med andre kurser på studiet, herunder projektarbejde. Kurset skal give de studerende en generel forståelse af, hvordan matematiske begreber, teorier og teknikker kan bruges i forbindelse med beskrivelse og analyse af forhold og problemstillinger, der er relevante både for uddannelsen og i ingeniørfaget.

Indhold

 • Komplekse tal
 • Lineær algebra
 • Funktioner af to variable
 • Differentialligninger

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Det reeelle og komplekse talrum
 • Elementære komplekse funktioner
 • Vektorrum
 • Matrixalgebra
 • Lineære ligningssystemer
 • Lineær afhængighed
 • Egenværdiproblemet
 • Gradient- og niveaukurver
 • Stationære punkter og ekstrema
 • Taylorudvikling
 • 1. og 2. ordens differentialligninger

Færdigheder

Komplekse tal

 • Kunne foretage basale manipulationer med komplekse tal
 • Løse 1. og 2. gradsligninger i det komplekse talrum

Lineær algebra 

 • Gennemføre grundlæggende operationer på matricer bl.a. addition, subtraktion, multiplikation og invertering
 • Løse lineære ligningssystemer vha. matrixmetoder
 • Beregne determinanter og gennemføre egenværdianalyse for matricer

Funktioner af to variable

 • Beregne partielt afledte
 • Beregne retningsafledede
 • Finde stationære punkter
 • Bestemme typer af ekstrema
 • Opstille approksimerende polynomium

Differentialligninger

 • Kunne klassificere en differentialligning
 • Kunne løse 1. og 2. ordens differentialligninger analytisk

Undervisningsform

Holdundervisning, podcasts og opgaveregning

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Mundtlig prøve. 30 min. forberedelse + 30 min. eksamination

Tilladte hjælpemidler: Egne noter. Ingen internetadgang

omprøve: som ordinær prøve 

Censur

Intern: Mundtlig prøve

Bedømmelse

7-trinsskalaen