Del

Mekanik 1

Kursusansvarlig

Leonard Vejlsøe

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi samt kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1 og Materialelære anbefales

Formål

At opnå forståelse for samspillet mellem (maskin)konstruktioners funktion og geometriske udformning, og sættes deltagerne i stand til at analysere simple (maskin)konstruktioners og delkomponenters stivhed, styrke og deformationsforhold.

Indhold

Kurset omhandler grundlæggende statik, dvs. statisk mekanik. Der fokuseres på kræfter og momenter, og deres indflydelse på (maskin)konstruktioner.

Kurset dækker følgende emner:

 • Enkeltkræfter
 • Moment af enkeltkraft
 • Kraftsystemer og moment resultanten
 • Kraftprojektion
 • Moment om en linje
 • Statikkens hovedsætning
 • Samlinger i (maskin)konstruktioner
 • Indre frihedsgrader
 • Kræfter i rammer og maskiner på statisk bestemte konstruktioner
 • Snitkræfter og snitmomenter i bjælker
 • Punktformede og distribuerede belastninger.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

  • Vektorrepræsentation af kræfter og momenter
  • Ligevægtsbetingelser for plane og rumlige kraftsystemer
  • Stangkræfter i statisk bestemte plane og rumlige gitre
  • Snitkræfter og snitmomenter i delsystemer

Færdigheder

 • Anvende vektorrepræsentation af kræfter og momenter
 • Opstille ligevægtsbetingelser (statik) for plane og rumlige kraftsystemer
 • Beregne stangkræfter i statisk bestemte plane og rumlige gitre
 • Udregne snitkræfter og snitmomenter i bjælker ved brug af delsystemer

Kompetencer

 • Have grundlaget for at kunne lære dynamik og FEM
 • Deltage i produktudviklingsopgaver, der dækker over (maskin-)konstruktion
 • Selvstændigt at søge, vurdere og tilegne sig yderligere viden inden for faget

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på aktiv indlæring gennem gruppearbejde med indledende forelæsninger og

aflevering af opgavesæt.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer
 • Der afleveres i løbet af kurset 4 obligatoriske skriftlige hjemmeopgaver.
  Disse opgaver skal være godkendt af den kursusansvarlige som en forudsætning for at kunne gå til prøve.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i pensum.

  Varighed: 30 minutters forberedelse og 30 minutters efterfølgende eksamen, inklusive votering og karaktergivning

   Tilladte hjælpemidler: Egne noter. Ingen internetadgang

    Omprøve: som ordinær prøve

    Censur

    Intern

    Bedømmelse

    7-trinsskalaen