Del

Praktiske forhold og retningslinjer

Adgang til campus

Åbningstider:
Mandag til torsdag i tidsrummet kl. 07.00 – 16.30. Fredag  07.00 – 15.00.
Uden for dette tidsrum er alle yderdøre låste.

NB! Husk at lukke døre og vinduer og at slukke lyset, når et lokale forlades efter arbejdstids ophør.

Studiefaciliteter/lokaler:
Studerende på Campus Vordingborg får via studiekortet adgang til bygningerne og hovedparten af uddannelsernes forskellige faciliteter blandt andet IT faciliteter på fællesarealerne.

Kortet giver adgang for alle studerende til: Indgang A, B, C, D, E og G.

Motionsrum:
Alle studerende har adgang til motionsrummet i G-bygningen.

Skriv en mail til fs@pha.dk (husk at skrive Vordingborg i emnefeltet)

Alarmer:
Indgangsdøre må (uden for normal åbningstid) ikke holdes åbne i mere end 45 sekunder, da alarmen ellers vil blive udløst.

Lukkedage

Lukkedage uden adgang for studerende:

Campus Vordingborg er lukket for adgang uge 28,29,30 og 31 samt mellem jul og nytår.

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort da bygningerne er låst af):

  • Dagene op til og i påsken
  • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag
  • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder.

Alarmer:
Indgangsdøre må (uden for normal åbningstid) ikke holdes åbne i mere end 45 sekunder, da alarmen ellers vil blive udløst.

Parkering

Der er fri parkering i områderne markeret med en grøn ring.

Parkering ved de røde krydser er IKKE tilladt (der udskrives P-bøder)

Der må IKKE parkeres i de gult opmærkede områder da dette er beredskabsvej.

Frontdesk / Drift & Service

Om Facility Service

Facility Service understøtter uddannelserne og fællesfunktionerne og skaber forudsætningerne for udvikling og service af lokationerne på Professionshøjskolen Absalon.
I Vordingborg finder du FRONTDESK ved hovedindgangen i bygning B.
Denne varetages af Facility Service og er bemandet. 

Mandag til fredag kl. 08.00 – 13.00

Her kan du,
modtage informationer om aktiviteter i huset
få hjælp til AV og it-udstyr
indlevere eller Hente glemte sager
få udleveret dit studiekort
få underskift på studiebekræftelser.
 -  Og så viser vi gerne vej, hvis der er behov for det

Har du brug for hjælp fra Frontdesk eller Drift & Service, så kontakt Frontdesk på nedenstående telefonnummer, eller send en mail til fs@pha.dk  (skriv navn på Campus i emnefeltet).

Campus     

          Åbningstid   

           Telefon

<o:p> </o:p>

Roskilde   

        8.00 - 14.00

           7248 3702

Slagelse

        8.00 - 14.00

           7248 3704

Næstved

        8.00 - 13.00

           7248 3705

Nykøbing

        8.00 - 13.00

           7248 3706

Vordingborg  

        8.00 - 13.00

           7248 3707   

Kalundborg

        8.00 - 13.00

           7248 3708

Holbæk

        8.00 - 13.00

           7248 3709

 Hvis der opstår et akut problem uden for åbningstiden, så ringer du til Frontdesk på det relevante campus, her vil en telefonsvarer guide dig videre til rette sted.

Det gode miljø

Retningslinjer

Retningslinjerne har som formål at bidrage til et positivt og godt undervisnings- og læringsmiljø.

Campus Vordingborg er et uddannelses- og arbejdssted for mange, hvor alle viser hensyn til hinanden, bidrager til at holde orden, skabe en behagelig omgangstone samt en god afvikling af undervisningen og andre aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på, at du  befinder dig godt i dit studiemiljø, og beder dig om at henvende dig til  studentervejlederne, studievejledere, undervisere eller uddannelsesledere, hvis du oplever udfordringer i dit studie.

For at opretholde det gode studiemiljø er det vigtigt at alle medvirker til at: 

·         Rydde op omkring egen arbejdsplads og fælles områder. - Sætte stole og borde tilbage i gruppeopsætning inden I forlader undervisningslokale samt fælles området.

 

·         Benytte de afsætningsvogne, som er placeret i hver bygning, hvor du kan stille dit service og kopper.

 

·         Tage ansvar for egne handlinger som omfatter almindelige regler om ansvar og erstatningspligt,

       såfremt der sker beskadigelse af ejendom, inventar eller andet, der tilhører andre studerende eller ansatte. 

 

·         Absalon er røgfrit område Dette gælder også E-cigaretter.  - forlader du området, bedes du tage dit skod med til nærmeste skraldespand af hensyn til de andre borgere i området. Tak.

     

 Du har som studerende også pligt til at holde dig orienteret om retningslinjerne. 

 

Tak.

Adgang uden for åbningstid, eller til faglokaler

Hvis du som studerende ønsker adgang til campus uden for åbningstid, eller adgang til faglokaler, skal du henvende dig i Frontdesk, hvor du vil få udleveret et adgangskort.

Underviser skal godkende adgang til faglokale.

 

Ved eksamener – studiestartsprøver, mm., kan du som studerende legitimere dig med pas, kørekort eller andet billedlegitimation.

 

Print

For at kunne printe på Absalons printere, har du som studerende mulighed for at tilknytte dit rejsekort eller dankort til print.pha.dk

Alternativt kan du som studerende logge ind med studienummer og password på den printer du ønsker at benytte.

Har du spørgsmål kan du henvende dig i Frontdesk på campus eller skrive en mail til facilityservice@pha.dk.

Tilkobling af pc og mac til projektorer og tv-skærme på Campus

På Campus har du mulighed for at tilkoble din pc, mac, tablet mv. til opsatte tv-skærme og projektorer. Der kan kun benyttes HDMI stik/kabler.

Nødvendige adaptere mellem eget udstyr og HDMI skal du selv medbringe.

Fotografering og brug af billeder – Hvad må du, og hvad må du ikke?

Hvor må du tage billeder henne?

Hvorvidt du må tage billeder af personer afhænger af, om de befinder sig på et området, som er frit tilgængelig eller ikke frit tilgængelig.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor man som almindelig borger uden nogen særlig udfordring eller betaling kan komme. Dette er f.eks. på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På disse områder må du gerne tage billeder. Dette kræver ikke nogens samtykke og er derfor ikke strafbart.

Et ikke-frit tilgængeligt område kunne f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil, privat område eller lignende. På et sådan område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.

Det er derfor vigtigt at du får indhentet samtykke fra personerne, som har råderetten over området. Hvis det f.eks. er inde i et hjem, kræver det, at personen som bor der, samtykker til at der må fotograferes.

Hvad må du bruge billederne til?


Straffeloven
Hvis man er i besiddelse af et billede vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder som åbenbart kan forlanges unddrages fra offentligheden, er det strafbart at gøre disse billeder offentlige. Publicering af disse billeder medfører et strafansvar. Og der vil derfor være en reel risiko, hvis man gør disse billeder offentlige.

Sociale medier: Der er ingen domme, som har fastslået det, men umiddelbart vil det anses for at gøre billeder offentlige.

Persondataforordningen
Datatilsynet, som er myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere personer på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen. Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

Ophavsretsloven
Ophavsretsloven beskytter værkers udtryksform. I dette tilfælde er det, hvordan billedet ser ud. Vedkommende, som opnår beskyttelse, er personen som tager billedet. Dernæst skal vi huske på, hvad man får beskyttelse for.
Der er tale om en krænkelse af ophavsretten, hvis man fotograferer et billede af et ophavsretligt beskyttet værk og gør det tilgængeligt for almenheden ved f.eks. at offentliggøre det.
Hvad hvis man er fotograf, og der er en, som har bestilt et fotografi? Ophavsretslovens § 60 siger, at en fotograf ikke må udøve sin rettighed til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, hvis der er tale om et bestilt privatfotografering, uden den fotograferedes samtykke.

Som fotograf kan det være svært ikke at tage billeder af noget, som er ophavsretligt beskyttet. Det er derfor svært at gardere sig i mod det. Anbefalingen er, at man benytter sin sunde fornuft og tænker over, i hvor stort omfang det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.
For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretslovens § 60, skal man indhente samtykke fra den fotograferede. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter, og hvad fotografen må bruge billederne til.

Markedsføringsloven
Hvis man tager et billede af en person, og man derefter benytter billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik. 
Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er, at man bliver dømt til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.

Lokalebooking

Download:  Lokaleoversigt

Studerende kan via Timeedit  booke og reservere grupperum, dvs. A34, A36 og A37.

Der skal vælges dato, tidspunkt, lokation, lokale samt aktivitet og evt. kommentar. Lokalet kan bookes maksimalt 5 hverdage frem. Du kan have 4 aktive reservationer.

Lokalet kan bookes 4 timer ad gangen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være taget i brug senest 30 min fra booket starttidspunkt. Hvis ikke kan det frit benyttes af andre.

Af hensyn til medstuderende, bedes du slette bookingen, hvis lokalet ikke benyttes.

_______________________________________________________

  • Du har også mulighed for at benytte de launch områder der er opstillet rundt omkring på Campus.

Disse er frit tilgængelige og hyggelige at sidde og fordybe sig i. 

_______________________________________________________

Booking af lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret

Lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret, skal bookes via fs@pha.dk. Husk at angive "Vordingborg" i emnefeltet.

For hurtig ekspedition angiv: aktivitet, dato, tidspunkt, antal deltagere, kontaktperson (navn og tlf), evt særlige ønsker. 

Booking af lokaler til fagforeningsaktiviteter

Alle henvendelser fra fagforeninger skal bookes via Booking og Eventafdelingen i Facility Service, booking@pha.dk.

Rygning

 OBS !!

Absalon kvitter smøgerne

Absalons campusser er pr. 1. august 2023 blevet røgfrie.

Med røgfrie campusser ønsker Absalon at understøtte et miljø, hvor hverken studerende eller medarbejdere begynder at ryge, mens de er på Absalon. - Se mere her

Se billede over -> Rygefri zone

Glemte sager

Har du glemt eller mistet noget så henvend dig i Frontdesk.

Det er her ting bliver indleveret og gemmes i en begrænset periode.

Værdigenstande afleveres til politiet løbende og alt andet bortskaffes efter ca. 30 dage.

 

Glemmekasserne tømmes 4 gange om året

1. februar

1. maj

1. august

1. november

Cykler, løbehjul, segboards og skateboards

Cykler, løbehjul, segboards, skateboards, Rulleskøjter og lignende må ikke medbringes på Campus. 

Alkohol

Der må ikke indtages medbragt alkohol på campus. Alkohol er kun tilladt ved Fredagsbar og ved fester efter aftale med ledelsen.

Børn

Af hensyn til medstuderende og undervisere kan børn ikke deltage i undervisningen. Undtagelse herfra skal aftales med underviser.

Dette gælder naturligvis ikke børn, der er inviteret som f.eks. lokale børnehaver.

Husdyr

Der må ikke medbringes husdyr på Absalon.

Undtaget herfra er naturligvis dyr, der indgår i undervisningen samt servicehunde.