Del

Praktiske forhold og retningslinjer

Adgang til Campus

Lukkedage uden adgang for studerende:
Campus Nykøbing er lukket for adgang uge 27,28,29 og 30 samt mellem jul og nytår.

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort da bygningen er låst af):

 • Dagene op til og i påsken
 • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag
 • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder.

 

Dørkontrol tider for de enkelte bygninger.

Uden for nævnte tidsrum skal der anvendes kort for at opnå adgang til bygningerne. HUSK at dette kort kan give adgang til alle der har det i sin besiddelse og derfor er det ekstremt VIGTIGT at passe godt på det.

Skulle det blive væk SKAL Facility service have besked med det samme, så vi kan lukke det.

A:
Døre står åben for adgang i tidsrummet 07:00-18:00.

B + C + D + K:
Døre står åben for adgang i tidsrummet 07:00-17:00.


I weekend er døre altid låst.

Alarm:

Alarm frakobles om morgenen ved at fremvise kort til kortlæser ved hovedindgang til den bygning man ønsker adgang til.
                                                                          

Alarmsystemet kobler selv til om aftenen. Brugere i bygningerne vil blive adviseret om at alarmerne er ved at tilkoble. Der er en forvarsel på 15 minutter. I disse 15 minutter vil der afspilles en tone i højtalere.
Tonen afspilles med 2 sekunders varighed efterfulgt af 10 sekunders stilhed og så afspilles tonen igen i 2 sekunder efterfulgt af 10 sekunders stilhed. Denne proces fortsætter i de 15 minutters forvarslingstid, hvor efter alarmen tilkobles.


Vil man forhindre alarmen i at tilkoble skal man præsentere sit kort for en kortlæser og dette vil udskyde alarmtilkoblingen i 2 timer. Når de 2 timer er gået varsles man igen. Denne funktion kaldes at købe tid.
Denne funktion er aktiv ind til om morgenen kl. 07:00, hvor efter alarm går i dagdrift.

Al ind- og udgang af bygningerne må kun foretages via normale indgangs døre. Nøddøre og vinduer må ikke åbnes. Sker dette alligevel vil alarmen øjeblikkelig lyde, og en faktura på 990.- kr. følger for vagtudkald.

Hvis studerende i forbindelse med eksamen har behov for adgang til særlige lokaler, så skal Underviser eller uddannelsesleder senest 5 hverdage forinden sende en mail til fs@pha.dk med udvalgte navne og studienumre. Underviser siger hermed god for, at de pågældende studerende sætter sig grundigt ind i retningslinjerne beskrevet ovenfor.

Yderligere info omkring ophold og adgang til bygningen udenfor almindelig åbningstid fås ved personlig henvendelse til Serviceleder Michael Nybro Rubech.

Adgangskort/Studiekort

Adgangskort til campus

Hvis du som studerende ønsker adgang til campus uden for åbningstid, eller adgang til faglokaler, skal du henvende dig i Frontdesk, hvor du vil få udleveret et adgangskort.

Underviser skal godkende adgang til faglokale.

Ved eksamener – studiestartsprøver, mm., kan du som studerende legitimere dig med pas, kørekort eller andet billedlegitimation.

Print

For at kunne printe på Absalons printere, har du som studerende mulighed for at tilknytte dit rejsekort eller dankort til print.pha.dk

Alternativt kan du som studerende logge ind med studienummer og password på den printer du ønsker at benytte.

Har du spørgsmål kan du henvende dig i Frontdesk på campus eller skrive en mail til facilityservice@pha.dk.

Fotografering og brug af billeder – Hvad må du, og hvad må du ikke?

Hvor må du tage billeder henne?

Hvorvidt du må tage billeder af personer afhænger af, om de befinder sig på et området, som er frit tilgængelig eller ikke frit tilgængelig.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor man som almindelig borger uden nogen særlig udfordring eller betaling kan komme. Dette er f.eks. på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På disse områder må du gerne tage billeder. Dette kræver ikke nogens samtykke og er derfor ikke strafbart.

Et ikke-frit tilgængeligt område kunne f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil, privat område eller lignende. På et sådan område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.

Det er derfor vigtigt at du får indhentet samtykke fra personerne, som har råderetten over området. Hvis det f.eks. er inde i et hjem, kræver det, at personen som bor der, samtykker til at der må fotograferes.

Hvad må du bruge billederne til?


Straffeloven
Hvis man er i besiddelse af et billede vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder som åbenbart kan forlanges unddrages fra offentligheden, er det strafbart at gøre disse billeder offentlige. Publicering af disse billeder medfører et strafansvar. Og der vil derfor være en reel risiko, hvis man gør disse billeder offentlige.

Sociale medier: Der er ingen domme, som har fastslået det, men umiddelbart vil det anses for at gøre billeder offentlige.

Persondataforordningen
Datatilsynet, som er myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere personer på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen. Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

Ophavsretsloven
Ophavsretsloven beskytter værkers udtryksform. I dette tilfælde er det, hvordan billedet ser ud. Vedkommende, som opnår beskyttelse, er personen som tager billedet. Dernæst skal vi huske på, hvad man får beskyttelse for.
Der er tale om en krænkelse af ophavsretten, hvis man fotograferer et billede af et ophavsretligt beskyttet værk og gør det tilgængeligt for almenheden ved f.eks. at offentliggøre det.
Hvad hvis man er fotograf, og der er en, som har bestilt et fotografi? Ophavsretslovens § 60 siger, at en fotograf ikke må udøve sin rettighed til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, hvis der er tale om et bestilt privatfotografering, uden den fotograferedes samtykke.

Som fotograf kan det være svært ikke at tage billeder af noget, som er ophavsretligt beskyttet. Det er derfor svært at gardere sig i mod det. Anbefalingen er, at man benytter sin sunde fornuft og tænker over, i hvor stort omfang det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.
For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretslovens § 60, skal man indhente samtykke fra den fotograferede. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter, og hvad fotografen må bruge billederne til.

Markedsføringsloven
Hvis man tager et billede af en person, og man derefter benytter billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik. 
Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er, at man bliver dømt til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.

Tilkobling af pc og mac til projektorer og tvskærme på Campus

På Campus har du mulighed for at tilkoble din pc, mac, tablet mv. til opsatte tvskærme og projektorer. Der kan kun benyttes HDMI stik/kabler.

Nødvendige adaptere mellem eget udstyr og HDMI skal du selv medbringe.

Cykler, løbehjul, segboards og skateboards

Cykler, løbehjul, segboards, skateboards og lignende må ikke medbringes på Campus.

Der henvises til det udendørs cykelområde.

Frontdesk

Om Facility Service

Facility Service understøtter uddannelserne og fællesfunktionerne og skaber forudsætningerne for udvikling og service af lokationerne på Professionshøjskolen Absalon. 

I Nykøbing finder du FRONTDESK ved hovedindgangen i bygning A. 

Denne varetages af Facility Service og er bemandet. 

Mandag til fredag kl. 8.00 - 13.00

Her kan du.

 • modtage informationer om aktiviteter i huset
 • få hjælp til AV og IT-udstyr
 • hente og indlevere glemte sager
 • få udleveret dit studiekort
 • få underskrift på studiebekræftelser

Og vi viser gerne vej, hvis der er behov for det. 

Har du brug for hjælp fra Frontdesk eller Drift & Service, så kontakt Frontdesk på nedenstående telefonnummer, eller send en mail til fs@pha.dk (skriv navn på Campus i emnefeltet)

Hvis der opstår et akut problem uden for åbningstiden, så ringer du til Frontdesk på det relevante campus. Her vil en telefonsvarer guide dig videre til rette sted. 

Parkering

Gæster kan registrere deres bil på en iPad ved Absalon Frontdesk i bygning A eller ved indgangen til kantinen i bygning B. Denne tilladelse gælder for en dag.

Medarbejdere kan få en parkeringstilladelse med en abonnementsordning, så den fornyer sig selv og fortsætter, indtil medarbejderen selv laver om på den eller ikke længere er tilknyttet Absalon. For at du kan foretage oprettelsen, bedes du acceptere nedenstående vilkår:

Det er dit ansvar at sikre dig, at de indtastede oplysninger er korrekte. Fejlindtastning af registreringsnummeret kan medføre en kontrolafgift.

Bemærk at tilladelsen ikke er gyldig, før den er registreret i profilen.

Husk ved brug af en anden bil, fx lånebil i forbindelse med service, at oprette det ny køretøj i din selvbetjeningsprofil. Der er for medarbejdere mulighed for at oprette op til to biler, hvis dette er nødvendigt.

Når du bruger parkeringspladsen til elbiler, er der max 3 timers parkering i tidsrummet mandag til søndag mellem kl. 8 og 17.00. OBS - Tidsbegrænsningen gælder også selvom du har en parkeringstilladelse til hele Campus.

Vær endvidere venligst opmærksom på, at alle skiltede regler på pladsen skal følges.

Når du ikke længere har tilknytning til Absalon, vil din parkeringstilladelse automatisk blive slettet.

Fredagsbar

Deltager man i fredagsbaren skal man blive i dette område (Kantine bygning B) og forlade bygningen, når fredagsbaren lukker kl 24.00.

Der er kun adgang for studerende på Professionshøjskolen Absalon, og der må ikke medbringes drikkevarer udefra.

Rygning

ABSALONS CAMPUSSER ER RØGFRI FRA 1. AUGUST  

Med røgfrie campusser ønsker Absalon at understøtte et miljø, hvor hverken studerende eller medarbejdere begynder at ryge, mens de er på Absalon. 

Læs mere om røgfri Campus her

Levende lys på Campus

Levende lys på Campus er ikke tilladt grundet røgdetektorer og Brandalarm. Kontakt Frontdesk ved særlige ønsker.

Glemte sager

Har du glemt eller mistet noget så henvend dig i Frontdesk.

Det er her ting bliver indleveret og gemmes i en begrænset periode.

Værdigenstande afleveres til politiet løbende og alt andet bortskaffes efter ca. 30 dage.

 

Glemmekasserne tømmes 4 gange om året:

1. februar

1. maj

1. august

1. november

Lukkedage

Lukkedage uden adgang for studerende:
Campus Nykøbing er lukket for adgang uge 28, 29, 30 og 31 (2024) samt mellem jul og nytår. På Absalondagen er der også lukket for adgang til studerende. 

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort da bygningen er låst af):

 • Dagene op til og i påsken.
 • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag.
 • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder.

Alkohol

Der må ikke indtages medbragt alkohol på campus. Alkohol er kun tilladt ved Fredagsbar og ved fester efter aftale med ledelsen.

Børn

Af hensyn til medstuderende og undervisere kan børn ikke deltage i undervisningen.

Undtaget herfra er naturligvis børn, der er inviteret som f.eks. lokale børnehaver.

Husdyr

Der må ikke medbringes husdyr til undervisningen eller i kantinen.

Undtaget herfra er naturligvis dyr, der indgår i undervisningen samt servicehunde.

Lokalebooking

På campus Nykøbing er der en fælles lokale-bookning, som sikrer en maksimal udnyttelse af lokalerne på campus.

Ved infoskærm placeret ved Frontdesk i A bygning fremgår lokalefordeling og lokale ændringer.

NB! Studerende skal selv, via TimeEdit, booke og reservere gruppe- og samtalerum.

Der skal vælges dato, tidspunkt, lokation, lokale samt aktivitet og evt. kommentar. Lokalet kan bookes maksimalt 5 hverdage frem. Du kan have 4 aktive reservationer.

Lokalet kan bookes 4 timer ad gangen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være taget i brug senest 30 min fra booket starttidspunkt. Hvis ikke kan det frit benyttes af andre.

Af hensyn til medstuderende, bedes du slette bookingen, hvis lokalet ikke benyttes.

Ved særlige tilfælde som længere skriveforløb i forbindelse med bachelorprojekter reserveres grupperummene for længere tid af gangen.

Campus Nykøbing råder over 11 grupperum som er fordelt i følgende bygninger:

 • Bygning A - A327 - A328 - A329
 • Bygning B - B003 - B006 - B205 - B206
 • Bygning C - C106 - C108 - C112
 • Bygning D - D107

Udover grupperum er der flere Lounge områder fordelt i alle Bygninger.

 

Studerende på Campus Nykøbing får via studiekortet adgang til bygningerne og hovedparten af uddannelsernes forskellige faciliteter blandt andet IT faciliteter.

Kortet giver adgang for alle studerende til:

 • Bygning A - B - C - D og K

 

Booking af lokaler til fagforeningsaktiviteter

Alle henvendelser fra fagforeninger skal bookes via Booking og Eventafdelingen i Facility Service, booking@pha.dk.